Sidor

lördag 30 juni 2012

Lill-Babs Caffär i Järvsö

Är en riktig turistmagnet, man hör många dialekter på borden bredvid


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 29 juni 2012

Det tidigare mutmisstänkta s kommunalrådet Blank vill ha mera pengar från staten. Börja med att skicka en faktura på 6.5 miljoner


Det tidigare mutmisstänkta kommunalrådet Blank gör ett märkligt utspel i Arbetarbladet idag om hamnen, och hon kräver mer pengar av staten.

Jag har ett tips till henne, om var hon kan hämta hem de första 6.5 miljonerna. Skicka en faktura på 6.5 miljoner till Furuviksparken, och försök på allvar hämta hem de pengarna


torsdag 28 juni 2012

Viktig rapport om funktionshindrades barn och ungas livsvillkor!

SVD Brännpunkt skriver Folkhälsoinstitutets generaldirektör mfl om Barn med funktionsnedsättning som har sämre hälsa än andra barn, mobbas mer och lever oftare i ekonomiskt utsatta hushåll, enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Fler tidiga insatser för dessa barn och deras familjer behövs.

Det är viktigt att frågan uppmärksammas och tyvärr finns det stora bristfälliga kunskaper i många kommuner om hur funktionshindrade barn ska bemötas och att de får en utbildning i sin takt, och att de vuxna i skolan arbetar aktivt för att alla ska inkluderas.

Jag har ett bra exempel från ett konfirmationsläger i Undersvik.

Där var det två flickor som är funktionshindrade som gick på ett konfirmationsläger och för att alla ungdomar skulle hamna på samma höjd så gjorde man alla aktiviteter för alla unga sittande första två dagarna, och lek mm anpassades så att alla kunde vara med. Det fick till följd att alla behandlades lika osv. Så det går att med enkla medel anpassa en situation så att alla kan vara med. Det handlar om attityd och bemötande.

En villaägare betalar 1250 kronor per år till elcertifikaten som går till vindkraftens utbyggnad.

I HT mfl skriver jag en kort insändare om hur vindkraften subventioneras. En normal villaägare betalar cirka 1250 kronor per år i extra elkostnad på grund av subventioner till vindkraft mm.

Migrationsöverenskommelse mellan Regeringen och mp.

Idag presenteras hur frågan om vård för personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa”) ska få laglig rätt till subventionerad vård. Detta innebär att regeringen nu fullföljer den del av ramöverenskommelsen med Miljöpartiet på migrationspolitikens område som gäller vård.

Ur Ramöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet den 3 mars 2011:

Frågan om att utvidga skyldigheten för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet är föremål för utredning. Ambitionen är att rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper som idag saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård.

Statsminister Fredrik Reinfeldt uppvaktades kort efter valet 2010 av Miljöpartiet som sökte ett samarbete specifikt på migrationsområdet. Sedan tidigare hade regeringen och MP haft stor samsyn när det gällde de delar av politikområdet som rör arbetskraftsinvandring. För att säkerställa att den nya parlamentariska situationen inte skulle leda till inflytande från SD behövdes ett starkt och tydligt stöd. Med tanke på historiken inom asylpolitiken var det inte tänkbart för en alliansregering att söka det stödet hos (S), som dessutom visat sig framstegsfientligt när det gäller en viktig fråga som arbetskraftsinvandring.

Det är ingen hemlighet att det funnits olika ingångar till hur detta ska landa – och i en kompromiss måste alla ge och ta. Det som nu är överenskommet har det goda med sig att det är tydligt och enkelt att förklara, eftersom de nivåer som kommer att tillhandahållas helt och fullt motsvarar de som redan gäller för asylsökande. Att vården skulle utökas till fler än tidigare ingick redan i ramöverenskommelsen från mars 2011.

Det kommer också att jämna ut olikheter som funnits över landet, där vissa landsting bekostat vård, och andra inte gjort det. Detta leder till en ökad rättsäkerhet för såväl patienter som sjukvårdspersonal.

”Papperslösa” personer som inte fyllt 18 år ges rätt till subventionerad:

- Fullständig vård

- Regelbunden fullständig tandvård

- Läkemedel

Gömda och papperslösa vuxna ges rätt till:

- Vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård m.m.

- Hälsoundersökning

- Tandvård som inte kan anstå

- Läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten

Landsting/regioner har idag möjlighet att erbjuda vård upp till den nivå som gäller för bosatta inom landstinget. Denna möjlighet för landstingen ska kvarstå och tydliggöras i lag eller på det mest ändamålsenliga sättet.

En departementspromemoria kommer att tas fram inom Regeringskansliet. Den kommer att skickas ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Kostnaden och finansieringen bereds i Regeringskansliet inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Det förändrade regelverket ska träda ikraft den 1 juli 2013.

Denna överenskommelse gäller vård för personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta. Personer som vistas i landet endast tillfälligt, t.ex. turister, omfattas inte.

onsdag 27 juni 2012

Gemensam artikel från alla partier om vikten av dubbelspår till Härnösand!

Dagens Opinion  hemsida skriver alla ledande politiker från Gävleborg ett gemensam inlägg om vikten av dubbelspår mellan Stockholm och Härnösand.

Bakgrunden till inlägget är ett möte vi hade på Regionförbundet Gävleborg för en tid sedan och det är nu viktigt att alla partier arbetar tillsammans i den här frågan för Norrlands och Sverige bästa.

Vi skriver:

Botniska korridoren är basen i landets primära gods- och råvarutransportstråk och löper genom Sverige (via Gävleborgskusten) och Finland. Stråket är helt avgörande för näringslivets och samhällets utveckling i Norrland, samt även mycket betydelsefullt för övriga Sverige och Europa. Befintliga kapacitetsbrister för gods- och persontrafiken på flera delsträckor utgör mycket allvarliga hot mot utvecklingen.
Sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand (Ostkustbanan), som utgör södra länken av den Botniska korridoren, är idag en påtaglig flaskhals med stora kapacitetsproblem. Redan idag medför nuvarande situation betydande svårigheter för befintlig trafikering. Det finns f n inga möjligheter att öka och utveckla tågtrafiken, vilket står i tvär kontrast till de prognoser som visar på stora trafikökningar de kommande åren.

Denna sträcka är av stor strategisk betydelse och är avgörande för tågtrafiken och dess utveckling i hela norra Sverige, det vill säga hela Botniska korridorens funktion som en nationell och Europeisk transportled.
Om inte kapaciteten förbättras avsevärt på sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand innebär detta att de ökande transportmängderna av råvaror och gods från norra Sverige får stora svårigheter att komma vidare till södra Sverige och övriga Europa. Samtidigt försämras förutsättningarna ytterligare för persontågstrafiken, som är mycket betydelsefull för Gävleborgs samhällsutveckling.

För att öka kapaciteten finns beslut om att öka antalet mötesplatser på banan mellan Gävle och Sundsvall. Men det räcker inte för att möta den framtida trafikökningen som bland annat öppnandet av Botniabanan för med sig. Risken är också att de positiva effekterna av Botniabanan realiseras endast delvis om Ostkustbanan förblir enkelspårig länge till. Med ytterligare några mötesstationer sväljer sträckan i bästa fall ytterligare ett tiotal tåg per dygn, men då ökar också restiden. Därför är dubbelspår den enda hållbara lösningen.
 
Ett dubbelspår skulle inte bara radikalt minska restiden utan även ta tre gånger mer trafik än ett enkelspår.

Målet måste vara att Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand har ett dubbelspår färdigt senast år 2025. För att det ska bli verklighet måste vi agera nu. Det första steget är att se till att Ostkustbanan inkluderas i den nationella planen för infrastruktur som ska ses över i år.
 
Därför föreslår vi att Trafikverket omgående satsar på att färdigställa erforderliga planeringsinsatser.
Raimo Pärssinen (s), riksdagsledmot Gävleborg
Åsa Lindestam (s), riksdagsledamot Gävleborg
Per Svedberg (s), riksdagsledamot Gävleborg
Elin Lundgren (s), riksdagsledamot Gävleborg
Lars Beckman (m), riksdagsledamot Gävleborg
Margareta Kjellin (m), riksdagsledamot Gävleborg
Tomas Tobé (m), riksdagsledamot Gävleborg
Anders W Jonsson (c), riksdagsledamot Gävleborg
Hans Backman (fp), riksdagsledamot Gävleborg
Bodil Ceballos (mp), riksdagsledamot Gävleborg
Ulla Andersson (v), riksdagsledamot Gävleborg
Sven-Åke Thoresen (s), Regionstyrelsen Gävleborgs ordförande
Lena Roos (m), Regionstyrelsen Gävleborgs förste vice ordförande
Stig Eng (s), Regionstyrelsen Gävleborgs andra vice ordförande
Eva Tjernström (s), Landstingsstyrelsens ordförande Gävleborg
Tommy Berger (s), Landstingsstyrelsens förste vice ordförande
Patrik Stenvard (m), Landstingsstyrelsens andre vice ordförande
Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborgs län

Kennet Lutti effekt?

Arbetarbladet har tappat rejält i räckvidd skriver Medievarlden på nätet men Gefle Dagblad går fram i räckvidd i vårt tidningsområde. Man kan alltså anta att AB läsare har bytt till GD.

Är det en Kennet Lutti effekt på ledarsidan som gör att nu tidningen tappar stort i räckvidd? Det är inte fart fall inte otänkbart. Kennet skrev vasst och rappt - och visade en stor självständighet mot det socialdemokratiska partiet. Idag har ledarsidan en följsam hållning till partiet och AB ledarsida har inte ens kommenterat det tidigare mutmisstänkta kommunalrådet Carina Blank (s) för hennes svindlande affärer med Furuviksparken och de 6.5 miljoner som försvann från Gävleborna.

Det fanns säkert en och annan som hade AB just för att få läsa lokala analyser och kommentarer och det har nu försvunnit helt. Istället är det GD som skriver om de lokala händelserna även på ledarsidan och vips så byter läsarna från AB till GD.

Det är kanske så att AB måste fundera över vilken profil man har (eller inte har) på ledarsidan?
Hur kommer det sig att s styrda kommuner har så mycket högre barnfattigdom än allianstyrda?

Just nu pågår det en stor kampanj där Sverige Radio vill lyfta upp barnfattigdomen på agendan. Det är vällovligt. Men i vart fall i Radio Norrbottens sändningar så skickar man ut signalen att det är s som kan lösa det, genom högre bidrag. Thomas Böhlmark har gjort ett bra blogginlägg som visar att det är i s-styrda kommuner som barnfattigdomen är högst. Vad säger det om vilka partier som kan lösa frågan?

Sedan så måste han hålla tungan i rätt mun. Givet allt annat lika, om Gävle kommun och andra kommuner tar emot många ensamstående flyktingbarn - eller utrikesfödda med många barn - så kommer barnfattigdomen att öka genom att genomsnittsinkomsten är lägre för dem som kommer till Sverige. Men barnet från Somalia - kommer det att uppleva att man kommit till en fattigare miljö än vad man hade i Somalia? Nej, självklart inte.

Det betyder också att om Gävle tar emot 300 barnfamiljer från Somalia och andra länder så kommer alltså SR Radio Gävleborg med det sätt man mäter på, att larma om att barnfattigdomen ökat men i själva verket är det ett antal barn som har fått det bättre genom att komma till Sverige och vårt län.

Så när du tar del av nyheten om barnfattigdom, fundera då över den vardag som du möter? Har dina grannar och du själv fått det bättre sedan 2006 eller sämre? Är det bra eller dåligt ur solidarisk synpunkt att hjälpa andra medmänniskor att få komma till Sverige?

Det bästa sättet att bekämpa fattigdom är att människor får arbete. Det är så man skapar sin egen vardag och sitt eget liv, och det är därför alliansens arbetslinje är så viktig.

Sedan finns det grupper i samhället som har mycket svårt att få ett jobb på en reguljär arbetsmarknad. Exempelvis unga funktionshindrade eller utrikesfödda och för dem är det av avgörande betydelse att samhällets skyddsnät fungerar - genom att vi hjälper alla att få ett jobb.

Anledningen till att s politik skapade fattigdom för många människor var just att man inte hade en jobbpolitik - och det har man inte heller idag- utan man gav bonus till Försäkringskassan efter hur många de kunde förtidspensionera istället för bonus efter hur många man kunde hjälpa tillbaka till arbetsmarknaden.

Pressmeddelande skickat om Högskoleverkets granskning av Högskolan i Gävle!

PRESSMEDDELANDE:

2012-06-27

Djupt bekymmersamt att Högskoleverkets granskning av Högskolan i Gävle ger bristande kvalitet på 50 % av de granskade utbildningarna!

Högskoleverket har ett uppdrag från Regeringen att granska kvaliteten på de utbildningar som bedrivs av Universitet och Högskolor.

Högskoleverket har nu genomfört 6 granskningar på Högskolan i Gävle och resultatet så här långt är att 50 % av de granskade utbildningarna har fått betyget bristande kvalitet. Idag har det presenterats en ny kvalitetsgranskning från Högskoleverket där Högskolan i Gävle får betyget bristande kvalitet.

Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen.

Riksdagsledamot Lars Beckman säger i en kommentar till Högskoleverkets granskningar:

- Det är djupt bekymmersamt att Högskoleverkets granskningar visar att 50 % av de utbildningar som har granskats vid Högskolan i Gävle uppvisar bristande kvalitet. Att hela 3 av 6 granskade utbildningar får det betyget är anmärkningsvärt dåligt, säger Lars Beckman.

- Jag har tidigare under året framfört uppfattningen att Högskolan i Gävle ska söka ett nära samarbete med närliggande universitet eller slå sig samman med exempelvis Uppsala Universitet. Dels för att förbättra kvaliteten på de utbildningar som ges, och dels för att klara den demografiska utmaningen när antalet studenter de närmsta åren kommer att sjunka kraftigt, säger Lars Beckman.

- Det vore önskvärt ur studenternas perspektiv att Gävle blir en universitetsort, men framförallt ur medarbetarnas perspektiv som då skulle bli en del av ett universitet, säger Beckman vidare.

- Invånarna i Gävleborg har all anledning av att vara tacksamma över alliansregeringens krafttag för att förbättra utbildningarna på alla nivåer och det är just tack vare dessa granskningar som det nu kommer fram allvarliga brister som måste rättas till, avslutar Lars Beckman.
Källa Högskoleverkets hemsida:

http://kvalitet.hsv.se/resultatsok.4.25ae7641136bb9ef9e38000719.html?struts.portlet.action=/kvalitet/result&sv.url=12.6da1ffd913828526dc880000

Ännu en utbildning på Högskolan i Gävle som får omdömet bristande kvalite!

Högskoleverket publicerar idag ännu en kvalitetsundersökning och tyvärr får Högskolan i Gävle omdömet bristande kvalite på den aktuella utbildningen. Den här gången är det folkhälsovetenskap som får underkänt.

Det är alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund som initierat den granskning som nu sker och mot denna granskning har s och övriga oppositionen varit emot. Det är mycket illa att det bedrivs utbildningar som inte håller tillräckligt hög kvalite och det är också det perspektivskifte som nu förändras. Från märkliga volymkrav på 50 % av en åldergrupp till nu ett perspektiv med hög kvalite på utbildningarna.

För den som har följt debatten mellan mig och högskolerektorn i Gävle så är det också mitt perspektiv. Vi ska bedriva en utbildning av hög kvalite på Högskolan i Gävle och det bästa målet för att nå det är att göra ett mycket nära samarbete mellan Högskolan i Gävle och närliggande univsitet. Ett mycket bra alternativ är självklart att slå samman Högskolan i Gävle med Uppsala univsitet eller Mittuniversitet. Gör vi inte något så kommer Högskolan i Gävle att väljas bort av studenterna. Varför ska jag välja en utbildningsort där oberoende utvärderingar visar på bristande kvalite i utbildningarna?

Högskolan i Gävle förklarar det inträffade i ett prm som du hittar här!

Vårdfokus skriver också om det utvärderingen och det hittar du här!Företagare i Norrbotten ställer den självklara frågan - vad gör s lokalt för att förbättra företagsklimatet?

I Piteå-tidningen ställer ett antal företagare från Norrbotten frågan till socialdemokraterna vad man tänker göra för att förbättra företagsklimatet. Samma fråga skulle kunna ställas till s i Gävleborg. Är Löfvens olika utspel bara snömos eller menar man på allvar att man vill förbättra företagsklimatet? För den som lyssnar på kommunfullmäktige i Gävle direkt eller tar del av de olika inspelningarna så är svaret givet. Löfven är en liten satellit långt borta i Stockholm för i Gävleborg finns det inte ens antydan till försök att förbättra företagsklimatet.

Bra med fri flytträtt av pensionsmedel.

Peter Norman säger till Dagens Industri att han vill se fri flytträtt av pensionsmedel och jag delar hans åsikt. Varför ska jag som har pensionssparat inte ges fri flytträtt om det blir dålig avkastning eller något annat skäl till att jag vill flytta mina medel. Norge har fri flytträtt och fungerar det där så kommer det självklart att även fungera i Sverige.

Gestrikemagasinet skriver om ny rapport från Nya Moderaterna

Gestrikemagasinet skriver om den nya rapport som Moderaterna tagit fram om rovdjurspolitiken i Sverige. Där föreslår Moderaterna en rad konkreta åtgärder för att vi ska få en bättre politik för vilda djur.

Varför står inte LO på medlemmarnas sida?

I Ljusdalsposten idag ställer jag och Hans Wallmark frågan om varför inte LO står på medlemmarnas sida utan är en kampanjorganisation till socialdemokraterna.

tisdag 26 juni 2012

Alla älskar att bada spabad?

Rösta på Expressens hemsida..

Expressen kan du rösta nu om du vill ha mera eller mindre varg i vårt län, så utnyttja din möjlighet att rösta även på Expressen.se

Expressen skriver även om den nya rapporten.

Moderaterna vill öka lokalbefolkningens inflytande över rovdjursförvaltningen.

– Det är i dag ett hårt rovdjurstryck i Mellansverige, säger riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson (M)Pressmeddelande: Rapport presenterad idag om förvaltning av vilda djur!

PRESSMEDDELANDE

2012 06 26
Nya Moderaterna presenterar rapport  idag om vilda djur där bl a vargfrågan belyses och föreslår omfattande förändringar.
Idag presenterades en rapport om förvaltningen av vilda djur av Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i Miljö och jordbruksutskottet samt Lars Hjälmered, miljö och jordbruksutskottet. Idérapportens innehåll belyser och beskriver utmaningarna med förvaltningen av vilda djur. Huvudfrågan är hur en modern och ekosystembaserad förvaltning av vilda djur kan uppnås. I Gävleborg har det arrangerats två stora möten med deltagare från hela länet i Ljusdal och Söderhamn och i rapporten konstaterar man att på mötet i Söderhamn så var det första gången alla olika aktörer satt vid samma bord och samtalade med varandra - inte om.

Rapportförfattarna föreslår bland annat:

- Ökad folklig förankring i förvaltningen av vilda djur för att värna artrikedom och livskraftiga viltstammar, exempelvis genom förvaltningsplaner för varg och andra relevanta arter.

- En ny, sammanhållen lagstiftning för förvaltning av vilda djur snarast tas fram. Den bör beakta relevanta internationella överenskommelser och anpassas efter dagens förhållanden.

- Ett samlat ansvar för förvaltning av vilda djur, såväl i regeringskansliet som på myndighetsnivå, bör införas. Vi föreslår att det samlade ansvaret ligger på landsbygdsdepartementet och Skogsstyrelsen.
- Rollen för viltförvaltningsdelegationerna bör vidgas.


 - Arbetsgruppen föreslår att man inom ramen för de nationella förvaltningsplanerna skapar utrymme för regionala hänsynstaganden som har en flexibilitet gentemot nationella mål.
- Arbetsgruppen föreslår att man bör se över möjligheten att ta bort hela revir i län med stor vargtäthet.

- Den genetiska förstärkningen av vargstammen bör fortsätta, utan att öka antalet vargar

Lars Beckman, Riksdagsledamot för Nya Moderaterna Gävleborg säger i en kommentar till rapporten:

- Det är viktigt att man ska kunna bo och verka i hela landet, och genom den här rapporten så kan nu ett första steget tas till ett omtag i förvaltningen av vilda djur säger Lars Beckman.

- Bengt- Anders Johansson och Lars Hjälmered har lyssnat in synpunkterna från de olika aktörerna i Gävleborg och det är uppenbart nödvändigt att alliansen tillsammans nu tar ett omtag i den här frågan och utvecklar politiken ett steg till. Genom att föreslå att besluten i dessa frågor förs närmare medborgarna genom att viltförvaltningsdelegationerna får ett större inflytande i förslaget så borde det gå att ta större hänsyn till de lokala förutsättningarna i Gävleborg avslutar Lars Beckman.

 
Länk till rapporten hittar du här!

Kontakt:

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot för Gävleborgs län


Tel. 070 - 361 36 96

måndag 25 juni 2012

Inslag i Radio Norrbotten om konsekvenser av kärnkraftsavveckling för jobben och artikel i Norrbottens Kuriren

SR Radio Norrbotten har ett inslag om konskevenser för exportindustrin och jobben av en kärnkraftsavveckling från min och Johan Johanssons pressträff i Piteå idag liksom Norrbottens Kuriren. Det är av avgörande betydelse att vi har ett konkurrenskraftigt elpris i Sverige så att vi inte riskerar jobben. Sedan spelar självklart elpriset en stor roll även för hushållens köpkraft. Vi som hade rörligt elpris för något år sedan fick testa på miljöpartiets politik genom chockhöjda elräkningar.

Pressinbjudan om energipriser i Norrbotten

PRESSINBJUDAN:
2012-06-25

Vad innebär en prishöjning med 1 öre/kWh för industrin i Norrbotten?

Riksdagens Utredningstjänst har på uppdrag av riksdagsledamot Johan Johansson (M) för Norrbottens tagit fram en ny rapport om energianvändningen inom industrin i Norrbottens län, samt vad en höjning av elpriset skulle innebära för industriföretagen. Socialdemokraternas Stefan Löfven ger inga besked om han är för eller emot kärnkraft. Den nya rapporten från Riksdagens Utredningstjänst visar även vad en avveckling av Forsmark 1 och 2 skulle innebära för elmarknaden i Sverige. Är det ens möjligt eller uppstår elbrist? Miljöpartiet förespråkar vindkraft, men hur mycket klarar vindkraftverken av att producera jämfört med andra energikällor?

Media inbjuds till en pressträff med Johan Johansson samt Riksdagsledamot Lars Beckman, skatteutskottet samt Elisabeth Berg, Gruppledare för moderaterna i Piteå i samband med att RUT-rapportens resultat presenteras.

Kontakt:

Tid:
Måndagen den 25/6 kl. 11.00

Plats:
Moderaternas kansli, Bryggargatan 14, Piteå

Välkomna!

Kontakt:

Johan Johansson

Riksdagsledamot (M) för Norrbotten

Näringsutskottet

070 – 382 95 05

 

 

 

 

 

söndag 24 juni 2012

Pressträff i Piteå om konsekvenser för exportindustrin i Norrbotten av en eventuell kärnkraftsavveckling.

‎Min kollega Johan Johansson riksdagsledamot för Norrbotten presenterar en rapport från riksdagens utredningstjänst i Piteå imorgon där jag kommer att vara med, som visar konsekvenserna för exportindustrin i Norrbotten av en kärnkraftsavveckling som mp kräver liksom v, och även s.
Hur många jobb hotas i glödheta Norrbotten - och övriga Sverige - om elpriset ökar drastiskt? Svar imorgon.

Stenebergsskolan i Gävle med på listan över listan över de skolor i Sverige som har sämst resultat!

Stenebergsskolan i Gävle är med på listan från Riksdagens utredningstjänst över sämst resultat i Sverige skriver SVD. Ansvaret för att Stenebergsskolan ligger på den listan har Carina Blank och övriga socialdemokrater vänsterpartiets och miljöpartister som styr skolan i Gävle.

Bomben i Boden
- Posted using BlogPress from my iPhone

Läsvärd ledare i Svenska Dagbladet idag..

Maria Ludvigsson har en läsvärd ledare idag  i SVD om LO märkliga hållning till vinster i välfärden - som LO alltså vill förbjuda, tillsammans med vänsterpartiet. Om LO skulle lyckas med att flytta socialdemokraternas position i den här frågan, vilka fler branscher kommer LO då att gå vidare med? Varför ska man få tjäna pengar på mat? Bilreperationer? Tandläkare? Osv osv...

Om LO har rätt i att bara den offentligt drivna verksamheten är bra, hur kommer det sig då att det finns allvarliga brister i den offentliga verksamheten i större omfattning än i den privata verksamheten? Om det bara finns offentliga monopol, hur ska man då kunna välja bort det som är dåligt som medborgare? Det är faktiskt den största makten som finns vilket Maria konstaterar. En verksamhet som jämförs med andra har ett naturligt tryck på sig att ha medborgaren i centrum och måste ha en bra verksamhet, annars blir man helt enkelt bortvald. Det ställer i sin tur stora krav på cheferna och ledarna i en sådan verksamhet så att alla medarbetare på en arbetsplats också förstår det. Här finns det stora skillnader mellan chefer och chefer i den offentliga verksamheten. Själv fick jag just höra ett gott exempel i Boden där en skola har bytt rektor. Den rektorn har gjort många olika saker i sitt liv, bl a arbetat som rektor i en skola i USA. Det första han gjorde i den kommunala skolan var att avveckla lärarrummet med motivet att lärarna ska vara nära eleverna. Sedan har han själv satt sig ute i allmänna utrymmet med en bärbar dator där han arbetar flera dagar i veckan - och han har tydliggjort normer och krav på skolan. När skolavslutningen var så visade eleverna sin stora uppskattning för rektorn och han är mycket omtyckt av både lärare och elever. Det handlar alltså inte om driftsform om en skola kan vara bra eller dålig utom om innehållet i verksamheten och det lokala ledarskapet.Sommarskola är bra och det sker redan idag i många allianskommuner men nej till tvång.

I Gefle Dagblad idag så skriver jag Tomas och Margareta om s utspel om sommarskola. Sommarskola arrangeras redan idag på frivillig grund i de flesta alliansstyrda kommunerna i Sverige men vi konstaterar i artikeln att peka ut de elever som har problem med tvång, är inte rätt väg att gå. Dessutom så kommer s sommarskola aldrig att bli en ide i varje fall, även för de få som tycker att det är en bra ide, eftersom v har dömt ut förslaget fullständigt av deras skolpolitiska person. S har alltså inte stöd från några andra partier i detta, vilket kan vara värt att komma ihåg även på deras övriga politikområden.

lördag 23 juni 2012

Ljust dygnet runt!

Just nu befinner vi oss i Norrbotten och Boden. Här är det ljust dygnet runt och fast man är född och uppvuxen i Norrbotten så är det alltid lika ovant just när det är ljust dygnet runt. Man blir helt enkelt inte trött på samma sätt.

I Boden så togs det ett beslut förra veckan av s och v där man  bestämde sig för att rädda v kommunalråd från personlig konkurs genom att köpa in en fastighet som absolut inte behövs i kommunens fastighetsbestånd, men som hjälper vänsterpartiets ledande person. Socialisterna har alltid varit bra på att ta hand om de sina - och v i Boden är inte något undantag alltså. Men straffet av Bodenborna kommer att bli hårt i valet om jag förstår de reaktioner som jag har mött rätt. Det finns bättre sätt att använda miljoner till än att rädda vänsterpartiska politiker som gör dåliga affärer. Å andra sidan finns det vänskapskorruption överallt. Har du sett Gävle kommun skicka någon faktura till de gamla ägarna av Furuviksparken på 6.5 miljoner kronor, eller till de nya ägarna?

För 6.5 miljoner skulle vi förmodligen ha råd att täppa till potthål i Gävle och klippa gräsmattor mm.

Men även i Gävle så får det bli väljarna som tycker till i valet om det var rätt att skänka bort 6.5 miljoner kronor till ägarna bakom det privatägda Furuviksparken.

Läsvärd debattartikel från Villaägarnas Riksförbund

SVD Brännpunkt skriver Villaägarnas Riksförbund om den undersökning som kom nyligen från Boverket och Villaägarna riktar allvarlig kritik mot den statliga myndigheten. Det verkar finnas en hel del poänger i deras artikel.

Hård styrning av programmet sommar avslöjar Aftonbladet. SR får både det och andra program att framstå som spontant och ärligt men bakom kulisserna styr man alltså hårt.

Sverige var ett av de sista länderna i europa att få fri radio och tv. Det var den dåvarande borgerliga regeringen i början av 90-talet som tillät fri radio och tv även i Sverige. Vänsterpartiet och socialdemokraterna röstade också emot - av ideoligiska skäl.

8/10 journalister på SR röstar också rött enligt Sveriges mest välmeriterade mediaforskare och nu avslöjar Aftonbladet idag att det som framstår som spontant och ärligt i programmet Sommar i P1 i själva verket är hårt redigerat och kontrollerat. Som sagt var, fria och ärliga medier har alltid varit socialismens största hot så varför skulle inte Sommar i P1 inte vara hårt redigerat och kontrollerat bakom kulisserna?

Vi vet alltså inte varför producenterna bakom Sommar skulle inledas med just Anja (som hade ett mycket bra program enligt reaktionerna på Facebook och Twitter). Finns det en dold agenda eller var det bara en slump att det råkade bli Anja i första programmet och att hon där avslöjade sin kärlek och att hon är gravid.

Påbörjat svaret till Naturskyddsföreningen..

I Gefle Dagblad igår så var det ett debattinlägg från Naturskyddsföreningen där man påstår - på fullt allvar - att det går att avveckla all kärnkraft till 2030.

Det går att avveckla all kärnkraft redan nu - det är bara att stänga ner alla verken - men det skulle få omedelbara och svåra konsekvenser för svenska folket. Stockholm skulle exempelvis bli strömlöst enligt Riksdagens utredningstjänst då det inte finns överföringskapacitet i det svenska elnätet. Vi skulle även få importera oerhörda mängder energi - till ett mycket dyrt pris.

Så jag och Riita-Liisa håller på med ett svar till dem.

fredag 22 juni 2012

s v och mp styrda Gävle vräker Lasse för att bygga lyxvillor


Gefle Dagblad har en artikel om Lasse som är sjukskriven och som nu ska bli vräkt av s v och mp styrda Gävle eftersom s vill bygga lyxvillor där.

Samma kommun tillhör också de 10 kommuner som vräker flest barnfamiljer i Sverige så då är det kanske inte så konstigt att kommunen även vräker en ensamstående man. Mycket märkligt att man gör på det här sättet och varför har inte GD ställt s till svars?

http://gd.se/nyheter/gavle/1.4831956-efter-26-ar-vraks-lasse-passade-inte-in


- Posted using BlogPress from my iPhone

Oraklet från Boden - förutspådde Eurons problem och röstade nej..

Svärfar från Boden inledde midsommarfirandet med att påminna om Euroomröstningen.. Och att han i alla fall till just nu har fått rätt.

På sikt så är jag personligen övertygad om att det är rätt med en gemensam valuta men politikerna i de länder som inte sköter sin ekonomi måste börja med det. Tidigare har länder som misskött sin ekonomi devalverat sig ur svårigheterna genom att göra folkets valuta mindre värd. Den dörren är nu stängd för euroländerna, därav svårigheterna. Men att som i Grekland ha en pensionsålder på 50 år och betala en lokförare 100 000 i månaden går inte i längden och jag delar statsministerns uppfattning. Svenska folket ska inte betala Greklands statsskuld för att vänsterpartister och socialdemokrater har misskött ekonomin i Grekland.
- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 21 juni 2012

PRESSINBJUDAN:
2012-06-21

Vad innebär en prishöjning med 1 öre/kWh för industrin i Norrbotten?
Riksdagens Utredningstjänst har på uppdrag av riksdagsledamot Johan Johansson (M) tagit fram en ny rapport om energianvändningen inom industrin i Norrbottens län, samt vad en höjning av elpriset skulle innebära för industriföretagen. Socialdemokraternas Stefan Löfven ger inga besked om han är för eller emot kärnkraft. Den nya rapporten från Riksdagens Utredningstjänst visar även vad en avveckling av Forsmark 1 och 2 skulle innebära för elmarknaden i Sverige. Är det ens möjligt eller uppstår elbrist? Miljöpartiet förespråkar vindkraft, men hur mycket klarar vindkraftverken av att producera jämfört med andra energikällor?

Media inbjuds till en pressträff med Johan Johansson samt Riksdagsledamot Lars Beckman, skatteutskottet samt Elisabeth Berg, Gruppledare för moderaterna i Piteå i i samband med att RUT-rapportens resultat presenteras.

Tid: Måndagen den 25/6 kl. 11.00

Plats:
Moderaternas kansli, Bryggargatan 14, Piteå
Välkomna!

Glad midsommar önskas till dig och fin familj!


Jag vill passa på att önska dig och fin familj en riktigt trevlig midsommar! Själv kommer vi att tillbringa midsommaren i Boden med vänner och släkt, och koppla av lite.

Kärnkraften har subventionerat vindkraften två gånger..

Min kollega i Riksdagen Jonas Jacobsson Gjörtler skriver på SVD Brännpunkt om kärnkraften i Sverige och konstaterar att kärnkraften håller elpriset på en konkurrenskraftig nivå. För en tid sedan tog jag fram en RUT rapport om kärnkraftens betydelse för Gävleborg och det är bara att konstatera att om v och mp får sin vilja igenom så att två kärnkraftverk snabbavvecklas skulle det få mycket stora störningar i den svenska elproduktionen. Vi har ställt frågan i GD till socialdemokraterna om de står bakom v och mp krav, men tystnaden tiger still från dem, vilket i och för sig också är ett svar.

svenska folket tog ett steg framåt men journalisterna stod kvar och drömde om 60-talet och Kuba..

DN idag redovisar Kent Asp sin undersökning om journalisternas vänster-höger åskådning och medan svenska folket utvecklades och tog ett steg framåt så visar undersökningen att svenska journalister stod kvar i sina dunkla vänsteråsikter. Det föreligger vara en mycket stor åsiktsklyfta mellan svenska folket och den svenska journalistkåren. Konsekvenserna av detta kan man göra genom att slå på SR eller se på SVT nyhetssändningar.

Kan man problemformulera ur ett vänsterperspektiv så gör man det, konsekvent. Att sedan inte mediabilden stämmer som man försöker sätta är ett underordnat perspektiv. Man kan förvanska sanningen genom att man dels vrider en nyhet till vänster, men det är lika mycket att ta ställning till att inte redovisa en nyhet som man tycker är "höger".

Ett exempel på det är att i SR och SVT pratar man ofta om vindkraft i länet men när jag presenterade en rapport om kärnkraftens betydelse för exportindustrin i länet, så kom inte SVT Gävle-Dala eller SR Gävleborg till pressträffen. Trots att frågan berör alla länets invånare oavsett var man arbetar. Privat betalar alla hushåll en elräkning, och för företag och offentlig sektor har elpriset en mycket stor betydelse. Det är helt enkelt svårt att hitta en fråga som berör länets invånare mer men SVT och SR vill inte berätta att en avveckling av två kärnkraftverk som mp och v kräver skulle innebära en betydande belastning på hushållens köpkraft och företagens konkurenskraft.

Jag skulle kunna göra en mycket lång lista på nyheter som man inte har tagit upp, eller nyheter som man vinklat till ett vänsterperspektiv. Nu tror jag inte att det går att förändra de statliga nyhetsförmedlingarna i Sverige och vi ska komma ihåg att socialdemokratins tapp började i samband med att Sverige fick fria medier, sist i europa. Idag ler vi åt andra länders statliga nyhetsförmedlingar men våra egna står alltså mycket långt från svenska folkets verklighetsbild.

Hur kan vi då göra för att få en bättre situation i media? Låt oss börja med att ta bort koncessionsavgifterna för den fria radion, så att de kan sätta upp lokala nyhetsredaktioner. Då får vi en bättre samhällsbevakning. Sedan tycker jag att man ska fundera på om det krävs statliga journalistutbildningar. Hur ser det ut i andra länder? Ska det inte kunna vara så att man har en stabil civil karriär att stå på, och sedan kan man växla in till journalistyrket?

Genom att det är samma lärare och samma institutioner som utbildar de som idag dras till media så kommer vi att cementera och befästa samma situation. I ett bra samhälle har vi pluralism och många olika vinklingar även i media men en mer homogen arbetsplats i åsikter än SR och SVT får man leta efter. Till och med Fråga Doktorn gjorde ett hyllningsprogram om Juholt. Det har SVT tagit bort från SVT Play vilket får anses som ett friskhetstecken men fundera över vilka av 8 partiledare som sommarpratar i år och fundera sedan över varför det bara är den nya socialistledaren som gör det.

Förmodligen hittar du fler med olika politiska uppfattningar på ett fackligt kontor på Byggnads än vad du gör på vissa nyhetsredaktioner. Det är ett allvarligt demokratiproblem.onsdag 20 juni 2012

Talman Per Westerberg avslutar Riksdagsåret
- Posted using BlogPress from my iPhone

Skatteutskottets ordförande

Henrik von Sydow konstaterar att arbetslinjen fungerar väl i Sverige.- Posted using BlogPress from my iPhone

Klargörande debatt om den ekonomiska politiken i Sverige!

Jag har tillbringat förmiddagen i kammaren och lyssnat till den finanspolitiska debatten om Sveriges riktlinjer för den ekonomiska politiken, och strax börjar skattedebatten.

Det är tydligt att det finns en samspelt allians som tar ansvar för Sverige och mot det står 4 oppositionspartier som inte har några gemensamma ideér annat än att man vill höja skatterna mellan 30-80 miljarder för svenska folket och svenska företag.

Henrik von Sydow ordförande i Skatteutskottet skriver på Aftonbladet debatt om den skattechock som s riktar mot svenska folket med eller utan v och mp.

Anna Kinberg Batra håller sitt inledningsanförande i Finansdebatten

Anna konstaterar att trots vår finansiella oro i omvärlden så har Sverige en stabil situation tack vare att vi för en ansvarsfull politik.
- Posted using BlogPress from my iPhone

12 årig vardagshjälte från Hudiksvall.

Hudiksvalls Tidning skriver om en 12 årig vardagshjälte från Hudiksvall.

På två veckor lyckades han på egen hand samla in 10 500 kronor till välgörenhet skriver HT.

– Jag har mina knep, säger Abdallah Majeed, 12 år.

När Abdullah Majeeds klass på Björkbergsskolan fick förfrågan om att sälja majblommor genom Lions underorganisation Majblomman, bestämde han sig direkt för att vinna.

Arbetade timmar har ökat i Gävleborg sedan 2006 men varslen ökar och företagsklimatet måste förbättras enligt Svenskt Näringsliv skriver GD.

Gefle Dagblad skriver om Svenskt Näringsliv regionala konjunkturrapport som presenterades igår. Av den framgår att antalet arbetade timmar har stigit med två timmar per dag sedan 2006 vilket alltså innebär att samhället får in mer skatt till den gemensamma välfärden och den enskilde har fått förbättrad ekonomi. Jobbskatteavdraget, rut och rot reformen och sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga är viktiga beståndsdelar till att jobben utvecklas så starkt jämfört med om vi inte hade gjort de stora reformerna.

Det är lätt att glömma bort att s gick till val 2006 på att höja skatterna, införa en lagstiftning om rätt till heltid (vilket ger färre jobb), att införa en kilometerskatt på tung trafik, och man hade heller inte infört rut och rotavdrag. Nu vill man dessutom snabbavveckla kärnkraften vilket skulle slå stentufft mot priset på el och därmed konkurrenskraften i Svenskt Näringsliv.

Lotta Pettersson regionchef på Svenskt Näringsliv säger följande till GD och jag håller självklart med:

En av utmaningarna är att skapa ett bättre företagsklimat . Både Gävle och Sandviken ligger långt ner på rankningslistorna.

– Kommunerna har missat dialogen med företagen, säger Lotta Petterson.

Som konsument ska man alltid kunna lita på att den mat man handlar är fräsch!

En av kvällstidningarna har en nyhet om att butiker i en livsmedelskedja har märkt om mat på ett otillbörligt sett. Det är helt oacceptablelt och helt förkastligt. Det här skriver även GD om idag.

Som konsument ska man alltid kunna lita på att det man köper har rätt datum och att det inte är ommärkt mm. Själv är jag usel på att kontrollera datum på förpackningarna vilket då ofta innebär att när man har handlat på s närstående butik Coop Forum i Valbo så får man slänga mat eftersom datumet har gått ut. Det har blivit bättre den senaste tiden men ett tag var det riktigt bedrövligt då det alltid var något som man handlat i Valbo som hade datum som gått ut.

Att Aftonbladet granskar Ica är väl naturligt eftersom de tillhör intressesfären runt arbetarrörelsen men skulle alla kedjor granskas på motsvarande sätt skulle man säkert finna exempel i alla kedjor, vilket är djupt beklagligt och det är bra att kommunerna regelbundet kontrollerar att rutiner och regler följs.

Nästa strukturomvandling i näringslivet - Korsnäs går samman med Billerud!

Korsnäs och Billerud går samman skriver man i ett prm som Gefle Dagblad refererar till nu på morgonen. Vad det här betyder för Gävle är självklart oklart men den produktionsanläggning som finns här är mycket konkurrenskraftig så det borde inte betyda att fabriken i Gävle är i fara, utan om det blir ett än mer konkurrenskraftigt företag så kan det innebära en positiv sammanslagning men vi får följa utvecklingen noga.

Polismästaren i Dalarna är upprörd på insändarsidan idag i DD med anledning av att vi talar om att Polisen i Dalarna måste bli bättre.

Sten-Olov Hellberg  Länspolismästare och Stefan Dangardt Informationschef har en debattartikel i DD idag där de anklagar mig och min kollega från Dalarna Carl-Oskar Bohlin, verksam i Justitieutskottet, för att anklaga Polisen i Dalarna för deras bristfälliga resultat.

Det var tydligen en känslig fråga att tala om att Polisen i Gävleborg är väsentligt bättre på att lösa brott än Polisen i Dalarna. Beteendet att en myndighet som underpresterar skyller på att det är fel på statistiken känner vi igen från andra sammanhang. Ett sådant beteende är inte heller bra när det gäller att utveckla verksamheten utan man måste alltid utgå från just verkligheten. Det är ett faktum att Polisen i Gävleborg har en större uppklarningsprocent än Polisen i Dalarna, även om Polisen i Gävleborg också måste förbättra sina resultat ännu bättre.

Tydligen var det en mycket öm tå som vi klev på - och det är bara att beklaga invånarna i Dalarna som har en polischef som lägger sin tid och kraft på att kritisera Riksdagsledamöter istället för att utveckla sin myndighet så att den blir bättre. Det förtjänar invånarna i Dalarna och de poliser som är anställda vid myndigheten.


tisdag 19 juni 2012

Socialstyrelsens statistik över försörjningstöd visar på stora skillnader mellan kommunerna men totalt sett sjunker det under föregående år.

Socialstyrelsen har redovisat hur försörjningstödet utvecklades under förra året på sin hemsida. Det var också två artiklar i ämnet i GD och AB för någon vecka sedan om det.

Socialstyrelsen konstaterar att det skiljer sig åt mycket mellan kommunerna men att försörjningstödet totalt sett sjunker i Sverige. Om detta har inte de statliga medierna rapporterat särskilt mycket (eller jag har inte sett det alls) men det är kanske för att utvecklingen går åt "fel" håll för vissa partier?

I vårt län skiljer det sig dramatiskt åt mellan kommunerna och länet ligger också relativt högt i Sverige listan.

Vi andra kan glädjas åt att alliansens arbetslinje skapar jobb och sysselsättning och att det därmed blir färre som behöver försörjningstöd.

Socialstyrelsen skriver:

Förra året fick 236 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd, en minskning med 5 procent jämfört med 2010. Samtidigt ökade andelen långvariga biståndsmottagare något. Det visar Socialstyrelsen årsstatistik om ekonomiskt bistånd för 2011.
 
 

Företag efter företag lämnar Gävle och s står handfallna!

Den gamle fackpampen Hans Wahlström s hade aldrig mött ett företag i Gävle som tycker företagsklimatet är dåligt. Antingen ljuger han vilket är illa, eller så har han aldrig besökt företag utanför de kommunala bolaget, vilket också är illa.
- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 18 juni 2012

Idag sprack kommunledningen i Gävle - igen och Hans Wahlström och Roger Persson uppträdde ovärdigt!

Idag hade vi en budgetdebatt i Gävle kommunfullmäktige om mål och ramar. Det fanns 4 versioner att ta ställning till. En enig och offensiv allians som hade ett förslag, ett förslag från sd, ett förslag från s och mp och så ett eget alternativ från v.

Det vore inte så anmärkningsvärt om det inte vore för att det är just s v och mp som styr Gävle - eller rättare sagt - vanstyr. Det är en handlingsförlamad kommunledning som löser alla interna problem mellan partierna genom att låna mer pengar. Man skuldsätter alltså Gävleborna mer och mer. Idag så hade man själv skrivit i handlingarna att vi inte når målet att komma ner i en skuld på 100 000 per kommuninvånare. 2009 var vi den 37:e mest skuldsatta kommunen i Sverige och det finns kommuner som har lägst skuld per invånare, som ligger nere på cirka 30 000 per person. Arbetarbladet  och GD skriver om det här, men missar egentligen i sina artiklar att kommunledningen i Gävle spruckit.

Det finns säkert en och annan Gävlebo som tänker - hur har det gått till i Grekland. Varför har folket valt politiker som har valt att lånesätta grekerna istället för att sköta ekonomin som Anders Borg och Alliansen i Sverige, men det räcker alltså att titta på den lokala kommunledningen i Gävle bestående av s, v och mp för att se motsvarande skuldpolitik föras.

I övrigt var det en pigg debatt idag. Jag hade skrivit så slarvigt i mina anteckningar så jag fick begära ordet igen efter det att jag renskrivit anteckningarna i mitt första inlägg. Så kan det gå när man skriver som en läkare...

Men däremot så var det två riktigt fega politiker idag i Gävle kommunfullmäktige. Det var  den gamel fackpampen Hans Wahlström, s och Roger Persson mp som uppträde ovärdigt en seriös kommunfullmäktigeledamot idag. De väntade ut tiden till dess att moderaternas talartid var slut och sedan gick de till personangrepp mot mig. Jag svartmålade Gävle genom att påpeka att Gävle ligger lågt i nationella rankinglistor (tidningen Fokus och Svenskt Näringsliv bl a ) men kunde inte bemöta deras personangrepp

Så gör bara personer som inte törs ta en anständig debatt och det innebär också att de frivilliga begränsningar av vår talartid inte kan genomföras igen i kommunfullmäktige. Per Åke Fredriksson folkpartiets oppositionsråd var en hedersman genom att i sitt sista inlägg (han hade tid kvar)  lyfta fram och bemöta  alla stolligheter som Persson/Wahlström hade sagt från talarstolen och han kunde då försvara mig fast jag inte kunde bemöta det personligen.

Gör det mer lönsamt att arbeta skriver jag och min kollega Johan Johansson i Piteåtidningen idag.

Idag skriver jag och min kollega från Norrbotten Johan Johansson i Piteå tidningen om att det måste bli ännu mer lönsamt att arbeta, och det kan vi uppnå om vi fortsätter att bygga på jobbskatteavdraget. S är emot även ett 5:e jobbskatteavdrag, som de har varit med version 1-4. Sedan har de ändrat sig och säger sig nu acceptera jobbskatteavdraget - trots att LO kräver att det ska avskaffas. I en förhandling med LO kan man alltså gissa att s viker sig om man har makten och drar tillbaka alla jobbskatteavdrag. Eller så är det så att de delar alliansens vilja och ståndpunkt om att vi ska skapa förutsättningar för fler jobb -och då borde de stödja även nummer 5 - som vi ska införa så snart ekonomin i Sverige tillåter.

Fjärrvärme läcka i Valbo!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Mats Wiberg argumenterar för att fartyget Almagrundet återbördas till Gävle
- Posted using BlogPress from my iPhone

Inger KällgrenSawela i talarstolen i Gävle!

Gävle kan bättre konstaterar det blivande kommunalrådet i Gävle!


- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 17 juni 2012

Mycket tragisk vargattack på kolmården med dödlig utgång.

Expressen skriver på nätet om den djupt tragiska arbetsplatsolyckan där en flock vargar attackerade en djurvårdare på Kolmårdens djurpark. Det är den andra svåra incidenten för Park&Resorts på bara ett par dagar. Förra veckan var det en karusell som inte tålde vatten enligt Aftonbladet och fick ett strömavbrott så att barn och unga fick viras ned från karusellen.

När det gäller rovdjursfrågan så är det viktigt att alliansen tar nästa steg i utvecklingen av rovdjurspolitiken. De människor som berörs påtagligt av rovdjur in på husknuten måste få större inflytande över själva sakfrågan. Idag är det tyckare - som ofta bor på söder i Stockholm - som inte har rovdjur nära inpå sig som styr politiken, och där måste det till en snar förändring.

Varför är inte 17/6 ett datum som SVT och SR lyft fram genom åren? Ett riktigt skamligt datum då östtyska kommunisterna slog ner det folkliga upproret!

Idag den17/6 1953 försökte det östtyska folket resa sig mot kommunismens förtryck men det slogs ner med vapen och våld av kommunisterna!

Vad beror det på SVT och SR inte lyfter fram den tragiska kommunistiska händelsen som det skammens datum det är. Har du hört Ulla Andersson Jonas Sjöstedt eller Lars Ohly ta avstånd från Kuba Nordkorea eller de forna kommunisterna i östblocket?

Lars Ohly beklagade till och med murens fall!

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Folkupproret_i_Östtyskland_17_juni_1953#section_1


- Posted using BlogPress from my iPhone

Stödjer s kravet från mp på snabb kärnkraftsavveckling?

Frågar vi i Gefle Dagblad idag.

http://gd.se/ledare/debatt/1.4815127-stodjer-s-mp-s-karnkraftsavveckling-

Enkelt budskap från Reagan som håller idag också.

lördag 16 juni 2012

San Juan Glasfiberpool Cocoa Beach installerad i Uppsala.


Den här poolen från San Juan glasfiberpooler / Nordiska Kvalitetspooler är installerad i Uppsala av Vallgårda Entreprenad.

Modellen heter Cocoa Beach och är en riktigt trevlig pool med sittdel i djupdelen.

miljöpartiet tror att alla som bor utanför södermalm i Stockholm är frilansskribenter..

Miljöpartiet som vill införa en flygskatt som fördyrar en charterresa med 5000 kronor för en barnfamilj, som vill införa en kilometerskatt för tung trafik som slår mot både jobben och livsmedelspriserna i Sverige, och som vill göra en skattechock på drivmedel har skrivit en debattartikel idag om att de inte bara är ett parti för boende på södermalm. De skriver också att de som bor på landsbygden är frilansskribenter. Eftersom de skriver just det så blir helt plötsligt deras politik lättare att förstå. För en frilanskribent på söder så spelar inte bensinpriset samma roll som för oss som bor i en stad utan tunnelbana som går dygnet runt. För en frilansskribent så spelar inte elpriset samma roll som för den som arbetar på Sandvik. För en frilansskribent spelar inte kilometerskatten på tung trafik samma roll som för en person som arbetar på Iggesund och som tappar jobbet när det blir dyrare att exportera produkterna. Listan går att göras lång på miljöpartiets försök att straffbeskatta landsbygden eller Sverige om man så vill, som finns utanför Söder i Stockholm.

Men skulle jag fråga Maria Abrahamsson, min kollega i Skatteutskottet, så kan hon säkert göra en lång lista på varför miljöpartiets politik är direkt skadlig även för den som bor på Söder i Stockholm.

Nya Moderaternas sommarmingel igår!

Igår träffades vi som är medlemmar i Nya Moderaterna Gävle på sommarmingel. Vi var ett 50-tal medlemmar som träffades för samkväm och som vanligt när vi moderater träffas så blir det samtal om hur Sverige och länet kan utvecklas. Igår var det en nyinflyttad medlem som hade kommit enbart till mötet för att få berätta hur arg han var på att landstinget Gävleborg ska börja producera vindkraft istället för sjukvård och han ville verkligen att vi skulle överklaga beslutet eftersom det är så otroligt dumt. Vi får fundera på hur vi ska hantera det.

Det var också flera nya medlemmar som dök upp på mötet vilket alltid är trevligt och vi konstaterade alla tillsammans att det är fler moderata medlemmar som är med på våra sommarmingel än s medlemmar som går ut och demonstrerar på 1 maj. Ett bra tecken i tiden.

fredag 15 juni 2012

torsdag 14 juni 2012

Radio Gävleborg plockar upp ett ?

Radio Gävleborg har inte tagit upp den drastiska och dramatiska nyheten om den ledande socialdemokraten i Hofors som uppträtt under inte mindre än två falska namn på internet och aktivt och systematiskt har misskrediterat politiska motståndare. Om detta rapporterade Arbetarbladet om i lördags men inte Radio Gävleborg.

Nu har samma radio ett inslag om en moderat som skrivit ett ? på Facebook. Det gäller att hitta de stora och viktiga nyheterna men tyvärr går det inte att tolka deras prioriteringar och nyheter på annat sätt än att de vill gynna vissa politiska partier. Har Radio Gävleborg gått in i en ovanligt tidig valrörelse?

Bild på statistiken i Dagens Samhälle som visas att patientsäkerheten hotas på Gävle Sjukhus
- Posted using BlogPress from my iPhone

Allvarliga hot mot patientsäkerheten på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus enligt ny undersökning som redovisas i tidningen Dagens Samhälle!

Tidningen Dagens Samhälle avslöjar idag att det förekommer osäker vård på både Gävle och Hudiksvall sjukhus och att patientsäkerheten är allvarligt hotad enligt artikeln. Har du hört den nyheten på SR Radio Gävleborg idag? Nej. Vad beror det på?

Samma landsting tog beslut om att investera i vindkraft (!) igår.

Om facken ser till sina medlemmars bästa istället för att vara kampanjorganisation för s skulle man få större trovärdighet.

Socialdemokraternas tidning allt i politiken har gjort en enkät med sina partivänner som är fackligt aktiva och ställt frågan vilka regeringskontakter de har.

Som framgår av enkäten så är det få socialdemokrater som har tillträde till regeringen vilket är naturligt. Det är vi i alliansen som träffar Regeringen och dess företrädare och facket har själva valt att vara en kampanjorganisation för s, så varför skulle regeringen träffa s företrädarna?

Däremot så träffar vi ofta medlemmar i fackförbunden som är intresserade av att prata om hur arbetsvillkoren kan förbättras, och hur Sverige kan utvecklas. Statsminister Fredrik Reinfeldt reser runt i Sverige varje vecka och sitter ner och pratar med medarbetare på olika arbetsplatser.

På samma sätt som han förmodligen ofta träffar företagare som är entreprenörer, som också kan berätta om vilka förbättringar som vi kan göra för att det ska bli fler jobb.

Polisen är på rätt väg men det är viktigt att var man än bor ska man ha rätt att känna sig trygg!

Jag skriver tillsammans med Carl-Oskar Bohlin Justitieutskottet i Arbetarbladet om Polisens arbete.

Var man än bor i landet så ska man kunna känna sig trygg och säker.

s styrda Landstinget Gävleborg investerar 80 miljoner i vindkraft - i SMÅLAND!

För oss alla som har kontakt med sjukvården i Gävleborg så är det uppenbart att det finns stora brister. Det visar också SKL olika rankningar över verksamheten där just landstinget hamnar i Sverigebotten totalt sett.

Vad gör då den handlingskraftiga landstingsledningen för att visa handlingskraft och förbättra sjukvården för länets invånare? Man investerar över 80 miljoner av sjukvårdens pengar i vindkraft i SMÅLAND berättar Arbetarbladet idag.

Bästa väljare. Jag ber om din röst till Nya Moderaterna i valet 2014 även i landstingsvalet så att vi kan få stopp på alla dessa tokerier och istället fokusera på kärnfrågor - så att vi istället för vindkraft i Småland kan skapa landets bästa sjukvård i Sverige i vårt län!

onsdag 13 juni 2012

Flamman går med i Svenskt Näringsliv avslöjar Resume

Tidningen Resume avslöjar att den kommunistiska tidningen Flamman går med i en arbetsgivarorganisation och därmed i Svenskt Näringsliv.

Det är intressant för det betyder alltså att Jonas Sjöstedts husorgan liksom Ulla Andersson inte har haft kollektivavtal tidigare - eller går man med nu i SN för att få billigare försäkringspremie till de obligatoriska försäkringar som alla arbetsgivare med kollektivavtal har?

I vilket fall som helst så är det bra att Flamman nu är med och bidrar ekonomiskt till opinionsbildning för bättre villkor för företagsamheten i Sverige.

Flammans chef säger följande till Resume (vilket talar för att vänsterns husorgan inte har haft kollektivavtal)

Han tycker också att Flamman inte har något val om man vill kunna ha kollektivavtal på företaget:

– Vi ser att det är bra att följa spelreglerna på arbetsmarknaden och det tycker jag är vänster. Men nog fan är det en stor grej att vi under våra drygt 100 inte har varit med i arbetsgivarföreningar och nu är detta, men jag vill ändå poängtera att det inte är jag som har fattat beslutet, säger Jonas Thunberg

Expressen är på skämthumör? Låter Östros (!) recensera vikarien i partiledardebatten!

Eftersom jag satt och såg hela partiledardebatten på plats i kammaren så var det svårt att förstå rubriken i Expressen på nätet att vikarien skulle ha gjort succe. Men förklaringen var enkel till omdömet enligt rubriken. Det var sanningsvittnena Östros och Ohly som recenserade vikarien. Jag tycker att han försökte så gott han kunde i replikskiftena men den intressanta frågan Expressen skulle kunna ställa är - vem hade skrivit talet vikarien stod och läste upp? Var det Löfven eller var det någon annan? Det hade varit en mer relevant vinkel än att låta Östros ösa beröm över sin partivän.

Aftonbladet har också en TT artikel i ämnet.

En viktig partiledardebatt idag som visade på stora skillnader.

Dagens partiledardebatt var väldigt klargörande. En splittrad opposition bestående av 4 olika partier hade inte några som helst gemensamma ideer eller förslag. Tvärtom, de hårdaste replikskiftena togs just mellan s och v och mp och s osv.

Rasisterna i sd hade en lösning på alla samhällsproblem, nämligen att om vi bara slänger ut alla invandrare så löser sig alla samhällsproblem.

Mot den djupt splittrade oppositionen stod 4 taggade alliansministrar som var för sig var lugna sakliga och tydliga i att vi ska fortsätta göra Sverige till ett ännu bättre land att bo i. Det var också bra att Statsministern var tydlig med att Sverige som redan betalar en mycket hög EU avgift inte kan betala 10 miljarder till per år för att Grekerna och andra s-styrda länder i Europa inte har skött sin ekonomi lika framångsrikt som alliansstyrda Sverige.

Vill vi att vi i Sverige kan jobba längre och hårdare för att Frankrike sänker sin pensionsålder undrade statsminister Fredrik Reinfeldt. En mycket bra fråga.

Högst arbetslöshet i s-styrda Gävle men lägst i alliansstyrda Uppsala..

SR Radio Gävleborg har en nyhet om arbetslösheten i länet. Som vanligt är nyheten att länet har högst arbetslöshet i Sverige vilket är helt naturligt. Om man gör mer av samma sak så får man också mer av samma resultat. Det är först när man gör en förändring som det också kommer att bli en skillnad. Företagsklimat i Gävle ligger i Sverigebotten och konsekvensen av det blir att det inte finns tillräckligt många företagare som kan anställa medarbetare. Det är inte företagen som drabbas av ett dåligt företagsklimat eftersom de väljer att flytta från Gävleborg, eller att inte flytta hit.

En timme ifrån oss i Uppsala så hittar vi Sveriges lägsta arbetslöshet. Behöver jag tillägga att Uppsala är alliansstyrt? Det är inte så ofta som media försöker beskriva det vilket är bekymmersamt. Det vore ju intressant om GD gjorde en djupanalys om varför det går så bra för Uppsala och så tungt för Gävle?

Regionförbundet Gävleborg skulle också kunna göra motsvarande analys men det kommer inte att hända så länge s styr regionförbundet.

Partiledardebatt i Riksdagen idag, ja nästa alla är i talarstolen. socialistledaren Löfven sitter på läktaren.

Idag är det partiledardebatt i Sveriges Riksdag. Ja, nästan alla partiledare är i Sveriges finaste talarstol. Socialisternas ledare Löfven får sitta på läktaren eftersom han inte är folkvald.

Mot en enig och samspelt allians får vi med stor säkerhet se de 4 oppositionspartierna tävla om att ta avstånd från varandras politik. Vi vet att vi har en allians som styr Sverige skickligt och framgångsrikt men vad Sverige skulle få för politik med en eventuell röd-grön regering är helt döljt i mörkret. Är det mp snabbavveckling av kärnkraften som gäller gäller eller mp flygskatt? Är det vänsterns skattehöjningar med cirka 80 miljarder som skulle slå stentufft mot hushållens köpkraft?

Alla tre partier s, v och mp vill införa en kilometerskatt för tung trafik som skulle påverka jobben i Sverige negativt men också göra alla varor dyrare.

Oppositionspartierna s, v och mp vill höja arbetsgivaravgifterna med 16 miljarder riktade mot unga under 26 år. På vilket sätt skulle det bli fler jobb av att höja kostnaderna för arbetsgivarna?

Listan kan göras lång på miljardskattehöjningarna som oppositionen vill göra. De pratar ofta om miljonerna de vill satsa men pratar tyst om miljarderna i skattehöjningar.

tisdag 12 juni 2012

Beslut i Finansutskottet om att man ber Regeringen återkomma med beslut om skatteutjämning i höst!

I betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) - föreslås att vissa modifieringar och uppdateringar görs i dagens utjämningssystem. Regeringen bereder för närvarande hur det kommunala skatteutjämningssystemet ska justeras, och ombeds med dagens beslut i finansutskottet att återkomma med en proposition i frågan senare i höst.


Moderaternas utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att Sverige behöver såväl inkomst- som kostnadsutjämning, samt att sådan inte får ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt.
 
Det ska löna sig att driva en ansvarsfull politik på kommunal nivå, med omsorg om skattepengarna, en trygg välfärd och fler jobb. Mot bakgrund av utjämningssystemets komplexitet och betydelse för kommuner och landsting kräver de synpunkter som har lämnats i samband med remitteringen av betänkandet, särskilt vad gäller frågor som rör ekonomisk tillväxt och sysselsättningsutveckling, noggranna överväganden från regeringens sida.


Betänkandet behandlas i riksdagens kammare den 19 juni.


För exakta texter och formuleringar se betänkande 11/12: Fiu 28, Utvecklingen inom den kommunala sektorn, justerat efter utskottets beslut. Dokumentet publiceras inom kort på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Utvecklingen-inom-den-kommunal_GZ01FiU28/

Arbetarbladets ledarsida kommenterar mutbrott på ledarsidan idag. Samma ledarsida som varit helt tyst. Knäpptyst om Furuviksparkens olika turer.

Arbetarbladets ledarsida tar upp ett viktigt ämne idag, nämligen frågan om mutor och korruption. Jag har ställt frågan många gånger till Inköp Gävleborg mfl hur det kommer sig att inte någon offentlig företrädare i länet har blivit fälld eller upptäckt vid interna kontroller med tanke på att offentlig sektor upphandlar för miljarder.

Dock har ledarsidan helt fel om kön på sin ledare idag. Om man ska söka efter personer som har bjudits till USA på resor för 120 000 och sedan föreslagit och fått igenom ett beslut om avskrivning av lån på 6.5 miljoner till det företag som bjöd - så ska man titta efter medelålders s märkta kvinnor i Gävle kommun. Som bekant så lät sig tre personer bjudas till USA av privatägda Furuviksparken och tyvärr så har inte domstolorna fått pröva lagligheten i detta.

Sandnesposten har en rolig bild idag efter vårt besök förra veckan i Norge
- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 11 juni 2012

Heja Sverige!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Företagsbesök idag hos ett företag som s vill förstatliga.

Idag besöker jag ett företag inom järnvägsunderhåll. En bransch som s vill förstatliga tillsammans med den övriga oppositionen. Att Trafikverket avrådet från det, och konstaterar att underhållet kommer att bli cirka 25% dyrare bryr sig inte s om, och inte heller bryr man sig om att företagsklimatet skulle försämras kraftigt om staten börjar med att förstatliga företag.

Ett alternativ till att förstatliga företag skulle kunna vara att göra som landstinget Gävleborg gör. Man köper helt enkelt över personalen från de privata företagen. Landstinget Gävleborg betalade 500 000 till var och en av de anställda som arbetade på ett privat företag för att de skulle byta arbetsgivare från det privatägda företaget till det offentliga landstinget Gävleborg.

TV4 Nyheterna och SVD rapporterar om att mutor är svåra att upptäcka i kommuner och landsting men hur agerar Riksenheten mot korruption när det upptäckts?

TV4 Nyheterna och SVD rapporterar att det är svårt att upptäcka mutor i kommuner och landsting men när det upptäckts - hur agerar Riksenheten mot korruption då?

När det privatägda Furuviksparken bjöd kommunalrådet i Gävle till USA tillsammans med två höga tjänstemän, en resa som kostade 120 000, så åtalade inte Riksenheten mot korruption de tre för att få prövat om det var lagligt eller inte. Att s kommunalrådet inte visste att det privata bolaget inte hade fakturerat är om möjligt en förmildrande omständighet, men VD för parken visste ju i allra högsta grad om att man inte hade fakturerat och tjänstemannen som borde ha attesterat fakturorna borde väl ha uppmärksammat att inte fakturan kom? Det hela uppdagades av Gävle kommuns revisorer och när det upptäcktes fakturerades resorna, dock hade parken bytt ägare då så den privata ägaren fakturerade sig själv...

Efter resorna för 120 000 så föreslog s att ett villkorat aktieägartillskott på 6.5 miljoner skulle skrivas av, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut - det vara bara det att beslutet var olagligt enligt Förvaltningsrätten i Falun. Bra då, så att Gävleborna kan få tillbaka sina pengar från det privatägda Furuviksparken. Nej, för s vägrar att försöka driva tillbaka pengarna mot den gamla ägaren, som bjöd på resorna, eller från den nya ägaren.

Furuviksparkens dåvarande ägare sålde parken vidare till de nuvarande ägarna med en vinst på 24 miljoner så att betala tillbaka de 6.5 miljonerna som Gävleborna lånade ut hade varit fullt möjligt.

söndag 10 juni 2012

Lyssna till Statsminister Fredrik Reinfeldt i SR Ekots lördagsintervju

I lördags var Statsminister Fredrik Reinfeldt gäst i SR Ekots lördagsintervju och den kan du lyssna till här!

Mot en enig skicklig och samspelt allians står en opposition där alla 4 partier snarast tävlar med varandra för att inte samarbeta och ta fram en gemensam politik.

Nya Moderaterna föreslår inrättande av en välfärdsinspektion!

Trots en rad reformer under flera års tid kan Moderaternas äldregrupp konstatera att det krävs fortsatta förbättringar av tillsynen inom äldreomsorgen. Därför föreslår gruppen att tillsynsverksamheten skärps och får en egen och oberoende ställning genom inrättandet av en välfärdsinspektion.


Denna välfärdsinspektion skulle kunna kontrollera kvaliteten inom äldreomsorgen strukturerat och regelbundet. Den skulle med fördel kunna arbeta proaktivt för att förebygga missförhållanden, men även agera i efterhand. Lärdomarna från inspektionen kan också återföras till verksamheterna så att de kan åtgärda missförhållanden och förbättra sitt arbete.


Inspektionen bör ha ett tydligt mandat att utfärda föreskrifter, varningar och se till att icke-fungerande verksamheter drabbas av tydliga påföljder. Vi ser därför att en välfärdsinspektion också ges befogenhet att dela ut till exempel vites- och bötesförläggande. Är missförhållandena av mycket allvarlig karaktär ska välfärdsinspektionen kunna stänga äldreboenden.


Välfärdsinspektionens arbete får inte enbart baseras på dokumentstudier eller resultera i ökad byråkrati. Det är också viktigt att påpeka att en välfärdsinspektion inte ska ses som en myndighet som finns till för att övervaka och kontrollera medarbetarna. Inspektionen finns där för att genom sin strukturerade uppföljning öka tryggheten för medarbetarna då inspektionens rapporter blir en sorts garanti eller certifiering för verksamheten de arbetar i.


Moderaternas partisekreterare Kent Persson medverkar i SVT Rapport:


 

Klokt av GGIK att tänka om när man hade tagit ett helt galet beslut.

Att kunna ändra sig när man har tagit ett felaktigt beslut är klokt. Det gäller både inom politiken och näringslivet men självklart även om idrottsrörelsen.

Det är klokt av GGIK att tänka om när man hade tagit ett alldeles galet beslut om att lägga ned det framgångsrika damlaget i innebandy. Det visar att man är lyhörd för den kritik som uppstod och som visar att Sverige har kommit långt i våra värderingar i att behandla killar och tjejer lika även om idrotten.Gefle Dagblad låter s tala fritt till läsarna idag utan minsta lilla kritiska fråga om varför företagen lämnar just Gävle


I GD får s en helsida gratisreklam utan kritiska motfrågor. S arrangerade ett s.k jobbseminarium igår och i artikeln får s företrädaren påstå att Gävles stora problem beror på den framgångsrika alliansregeringen. Journalisten ställer inte den självklara frågan. Hur kommer det sig att det är högst arbetslöshet i s styrda Gävle medan det är lägst i alliansstyrda Uppsala? Samma nationella regering men helt olika nivåer på företagandet och arbetslösheten!

Samma journalist hade med lite enkel research kunnat titta på hur många som är inskrivna på Högskolan i Gävle och alla högre utbildningar och gjort en tidsserie på 10 år bakåt och då kunnat konstatera att vi har aldrig haft så höga nivåer på antalet inskrivna på högre utbildningar i Sverige sedan alliansen tog över 2006, men varför ställa kritiska motfrågor till s? Det var 433 450 inskrivna på den högre utbildningen i Sverige enligt den senaste statistiken för helår, och 2006 var det 388 966.  Det är en ökning med 11 % så alliansen är den regering som har satsat mest på högre utbildning än vad någon s regering har varit i närheten av.

Det viktiga med högre utbildning är dock inte antalet platser utan kvaliteten i den utbildning som bedrivs och här håller alliansen på med ett mycket viktigt och mödosamt arbete med att kvalitetsgranska den högre utbildningen.


Ett stort grattis på din 30 årsdag Prinsessan Madeleine!


lördag 9 juni 2012

EM guld till Sverige i ekonomi!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Många stannar och vill prata med oss Moderater

M kampanj på Rådhustorget i Gävle. Många stannar och vill prata med oss.
- Posted using BlogPress from my iPhone

Pressmeddelande: Socialdemokraterna behöver ta fram en policy för etik och moral på nätet för socialdemokratiska politiker!

PRESSMEDDELANDE:
 
2012-06-09

Socialdemokraterna i Gävleborg behöver uppenbarligen ta fram en policy för etik och moral på nätet för socialdemokratiska politiker i länet!


Ett stort problem som uppkommit de senaste åren är det omfattande näthat som finns och har funnits. Det har fått till följd att bl a ledande tidningar har försvårat för mediakonsumenterna att lämna kommentarer på artiklar mm. Det finns även bloggar närstående arbetarrörelsen exempelvis bloggen Alliansfritt Sverige - som har som affärside att misskreditera alliansen och dess företrädare.

Nu har Socialdemokraterna i länet tagit näthatet till en ny politisk nivå. Enligt Arbetarbladet idag så har en av Gästriklands tyngsta s politiker ägnat sig åt omfattande nätaktiviteter där han anonymt och under falskt namn har misskrediterat politiska motståndare och kända idrottsprofiler vilket det finns all anledning att vara djupt kritiskt emot.

- Det hedrar den aktuella politikern att han är beredd att lämna alla politiska uppdrag men det bekymmersamma är att såväl kommunalrådet i Hofors, Marie-Louise Dangart som s ordföranden, tillika LO ombudsmannen, Viktor Rasjö säger att de har fullt förtroende för honom. Det är uppenbart att socialdemokraterna har tappat den moraliska kompassen som borde finnas i ryggmärken hos varje demokratiskt vald politiker säger Lars Beckman, moderat Riksdagsledamot i en kommentar.

- Marie-Lousie Dangart kommunalråd för socialdemokraterna i Hofors, säger till Arbetarbladet att socialdemokraterna inte har någon policy för hur man ska agera på nätet och att det är en anledning till att man har fullt förtroende för personen som är ordföranden i kultur och fritidsnämnden tillika ledamot i barn och utbildningsnämnden, vice ordförande i Hofors Elverk samt nämndeman (!), som har misskrediterat sina motståndare under falskt namn.

- Det är djupt beklagligt och anmärkningsvärt att Gästriklands ledande socialdemokrater inte tar avstånd från det näthat som den ledande socialdemokraten uppvisat systematiskt och omfattande säger Lars Beckman vidare och fortsätter - Det kan säkert ha förekommit att yngre personer från alla partier vid något tillfälle har skrivit något som inte är lämpligt men det går inte att på något sätt att jämföra med att en av Gästriklands tyngsta s politiker gör detta menar Lars Beckman.

- Det är viktigt att vi som är demokratiskt valda politiker bidrar till ett politiskt klimat i länet som är öppet och transparent och som visare respekt för demokratin. Att vi har hårda åsiktsskillnader och står upp för dessa är inte samma sak som att systematiskt och omfattande misskreditera politiska meningsmotståndare anonymt på nätet och det borde även socialdemokraterna i länet förstå säger Lars Beckman vidare.

- Uppenbarligen måste socialdemokraterna i länet ta fram en policy där det framgår att man inte bör misskreditera politiska motståndare under falskt namn men det är beklagligt att socialdemokraterna måste ta fram en policy för någonting som borde vara självklart för var och en avslutar Lars Beckman.

Fakta:

Arbetarbladet avslöjar idag att en av Gästriklands tyngsta s-politiker systematiskt och omfattande misskrediterat politiska motståndare på nätet under falskt namn.


Lars Beckman bloggar på adressen www.larsbeckman.se och har haft över 102 000 besökare sedan bloggen startade och finns även på twitter även under profilen @beckmansasikter.


Kontakt:


Lars Beckman
Riksdagsledamot (M) för Gävleborgs län
070 – 361 36 96


Idag finns Nya Moderaterna på Rådhustorget i Gävle kl 12-14 för din skull


Idag finns vi som vanligt på Rådhustorget kl 12-14 så att du kan komma och ge oss input och feedback på vår politik. Hur vill du utveckla Gävle, Gävleborg och Sverige?

Kom ner och ta en pratstund med oss.


Mycket otäckt att ledande socialdemokrat i Hofors bidrar till näthatet!

Arbetarbladet avslöjar idag att en av Hofors tyngsta s politiker har misskrediterat såväl politiska motståndare som idrottsprofiler anonymt på nätet. Det är faktiskt riktigt otäckt. Det som också är svårbegripligt är att den lokala s ledningen inte tar frågan på allvar, utan förringar händelsen. Det ska bli intressant att se hur SR Gävleborg och SVT Gävle Dala väljer att följa upp den här nyheten, eller om de väljer att inte göra något alls. När en ersättare för m i en kommun i Hälsingland skrev en dumhet på Facebook drog de på som att det var en stor riksnyhet och här ärendet alltså en av Gästriklands tyngsta s politiker som agerat under falskt namn på nätet. Det är faktiskt en stor riksnyhet.

http://arbetarbladet.se/nyheter/hofors/1.4788594-bloggar-om-motstandarefredag 8 juni 2012

Finansminister Anders Borg har presenterat ett förslag idag mot räntesnurror..

Finansminister Anders Borg har presenterat ett förslag mot räntesnurror i företag och kommuner idag och Dagens Industri skriver om det. Värt att komma ihåg är att när Ulla Andersson (v) var kommunalråd i Gävle så trixade man bort 186 miljoner i statlig skatt så det är inte bara företag som har skatteplanerat med hjälp av de sk räntesnurrorna.

Det är självklart viktigt att värna skattebasen i Sverige så att alla företag får betala en rättvis skatt, och genom att stoppa räntesnurrorna kan man istället sänka bolagsskatten för alla företag.

Ett stort härligt och varmt grattis till alla studenter i länet!

Ett stort varmt grattis till alla ungdomar som tar studenten i Gävleborg och Sverige idag! Ni går en ljusnande framtid till mötes!

torsdag 7 juni 2012

3 s styrda kommuner i länet på 10 i botten listan över sämst lön till sjuksköterskor i Sverige!

Är det konstigt att de väljer att flytta till borgerligt styrda kommuner som ger högre lön?
Vilken väg väljer LO?

Jag och Hans Wallmark skriver på Arbetarbladets hemsida om att LO och dess förbund har hamnat på kollisionskurs med medlemmarnas bästa

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.4783307-ny-kapten-pa-sjunkande-skuta


- Posted using BlogPress from my iPhone

Det är alliansen som har en trovärdig jobbpolitikDe ledande företrädarna för den framgångsrika alliansregeringen skriver om alliansens näringspolitik och att det bara är alliansen som har en trovärdig jobbpolitik.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.967576-alliansens-politik-den-enda-som-sakrar-jobben

I senaste numret av Illustrerad Vetenskap finns det en stapel som är bra att kunna..

Den visar CO2 utsläppen per energislag. Notera kärnkraften längst till vänster, som är lägst.- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 6 juni 2012

Läs Per Schlingmann på SVD Brännpunkt idag.

SVD Brännpunkt skriver Per Schlingmann idag med anledning av nationdagen.

Per inleder: Den svenska modellen har tjänat oss väl och är ett viktigt och bra fundament i Sverige. Samtidigt är dess styrka att vi förmår utveckla den.

Prins Daniel pratade så mycket klarspråk som man kan mot rasismen som kunglig familjemedlem!

Aftonbladet skriver om Prins Daniels bejublade tal inför Nationaldagsfirandet i Malmö. Som medlem av kungafamiljen så är man inte politisk med läsa gärna talet som han höll, och håll med om att det var ett långfinger till rasisterna i sd.

Det här var vad Prins Daniel sa:

Att vara svensk är ingen särskild hudfärg eller hårfärg.
Att vara svensk är ingen speciell dialekt eller accent.
Att vara svensk, det är att dela ett språk, det är dela en plats på jorden, och det är att dela en gemenskap,

Ni får nu som svenska medborgare ett ansvar för denna gemenskap och jag vill uppmuntra er att ta detta ansvar på allvar.

För vi behöver er.
Vi ser fram emot att fortsätta att ta del av era erfarenheter och och era bidrag till vår gemenskap.
Genom ert entreprenörskap.
Genom ert bidrag till vår gemensamma kultur.
Och genom ert deltagande i föreningsliv och organisationer.

Ni är inte gäster i detta land.
Sverige tillhör er och ni tillhör Sverige.

Å den kungliga familjens vägnar är det med stolthet jag här i Malmö, i dag på Sveriges nationaldag den sjätte juni 2012, hälsar er varmt välkomna som svenska medborgare.

Välkomna!


I sin iver att tjäna 50 miljoner per år bryter socialdemokraterna mot lagen!

Tidningen Riksdag&Departement avslöjar att socialdemokraterna bryter mot viktiga integritetslagar för att sälja lotter och tjäna 50 miljoner kronor per år.

Det är självklart djupt otillfredställnade att ett politiskt parti som s inte följer svenska lagar och regler.

Vänsterpartister drömmer om en timlön på 70 öre?!

Alla vänsterpartister som längtar efter kommunism som Kuba har, drömmer alltså om en timlön på 70 ÖRE! Inte konstigt att kubaner måste ha flera jobb som artikeln beskriver. När ska Arbetarbladets ledarsida rasa mot kommunismen på Kuba?

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/har-ar-snittlonen-70-ore_7255657.svd#xtor=AD-500-[svd.se/naringsliv]-[]-[Textlank]-[aftonbladet]-[]-[]tisdag 5 juni 2012

Grattis alla svenskar på nationaldagen! Låt oss ta tillbaka svenska flaggan från rasisterna i sd!

Imorgon firar vi alla Sveriges nationaldag tillsammans och kan vara stolta och glada för Sverige och svenska flaggan. Låt oss ta tillbaka flaggan från rasisterna i sd!

Alliansen i Gävle har presenterat en ny offensiv budget för Gävle kommun idag!

Alliansen i Gävle har presenterat en ny offensiv budget för Gävle idag, där fokus är på hur vi ska vända Gävles negativa utveckling och istället skapa ett bättre företagsklimat, en bättre skola och en värdig äldreomsorg till gagn för Gävleborna.

Radio Gävleborg har ett inslag om den nya budgeten.

Ännu en utmärkelse till alliansstyrda Hudiksvall!

I Hudiksvall som styrs av alliansen och mp kan man återigen sträcka på sig för en fin utmärkelse. Den här gången är man bäst i länet för funktionshindrade rapporterar Radio Gävleborg. Sedan tidigare så var det Fokus som rankade Hudiksvall som bästa kommun att bo i, och företagsklimatet rankades också rekordhögt.

Uppenbarligen går det att förändra en kommuns utveckling med ett nytt kommunalt ledarskap och styre.

Aftenpostens artikel från gårdagens pressträff i Norge

Aftenposten har en artikel idag efter gårdagens pressträff om elektroniska val i Norge.

måndag 4 juni 2012

Pressträff i Sandnes

Pressträff i Sandnes med de två olika morgontidningarna om elektronisk röstning- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 3 juni 2012

Socialstyrelsen vill att även kommunala äldreboenden som vill öppna ska granskas. Självklart och mycket märkligt att det inte har skett tidigare.

Statliga SR Ekot rapporterar att Socialstyrelsen nu även vill att kommunala äldreboenden som vill starta ska granskas på motsvarande sätt som sker när privata ska öppna. Det är ju självklart och mycket märkligt att det inte har skett tidigare.

Socialstyrelsen säger följande till Ekot:

Vi ser samma problem i de kommunala boendena som i de privata. Därför tycker vi att man borde ställa samma krav på boendena oavsett om de är privata eller offentliga, säger Holm.

På måndag är jag i Norge och studerar elektroniska val

På måndag åker jag och mina två kollegor Mats Gerdau och Ann-Britt Åsebol till Stavanger i Norge för att träffa vårt systerparti där för att diskutera deras erfarenheter av elektroniska val. Det är i vårt arbete i 2011 års vallagskommitte som vi samlar på oss erfarenheter. Kommitten sammanträder för övrigt på torsdag eftermiddag i Stockholm och inför det mötet kommer vi moderater att äta lunch med våra alliansvänner för att börja sätta ned foten i olika sakfrågor. Det handlar om riksdagsvalkretsen i Västra Götaland ska förändras eller inte, och en stor mängd detaljfrågor.

Parasoll är nödvändigt för grillning i regn..

Det finns inte något dåligt grillväder bara man har ett parasoll..


- Posted using BlogPress from my iPhone