Sidor

torsdag 28 juni 2018

Gemensam presentation av konkreta gemensamma ståndpunkt från Alliansen i Gävleborg på Ockelbo marknad imorgon!

PRESSINBJUDAN

Nu startar jobbet regionalt där vi ska arbeta gemensamt för en ny alliansregering;

Pressträff från Gävleborgs riksdagsledamöter och riksdagskandidater inom Alliansen
I samband med Ockelbo marknad gör Allianspartiernas förstanamn det första gemensamma utspelet och presenterar ett antal gemensamma ståndpunkter inför höstens val.

Pressträff och presentation sker på Lilla torget i Ockelbo

media hälsas välkomna dit

Deltar gör:
Lars Beckman (M)
Anders W Jonsson (C)
Per-Åke Fredriksson (L)
Martina Kyngäs (Kd)

tisdag 26 juni 2018

Höjden av ondska?

Om en person får behålla 100 kronor mer av sin lön i skattesänkning av M så är det höjden av ondska enligt #twittervänstern men om samma person får 100 kronor i bidrag av v mp s så är det höjden av klokhet. Det är den mediala logiken i statsmedierna och hos åsiktsvänstern

söndag 24 juni 2018

SD i Gävle har försökt att fälla alliansens budget - två gånger 2018 och 2017 . Vill du ha en moderatledd alliansregering så måste du alltså rösta på Moderaterna.

Jag tror att det är få utanför kretsen de som arbetar på Gärdet i Stockholm på SVT SR och UR samt LO borgen som anser att den här regeringen är värdig och har gjort sig förtjänt av att få väljarnas förtroende igen.

Om man ser på opinionsläget just nu så är det faktiskt oklart om s når över 20 procent i valet i september. Att regeringen har gett upp framgår på många olika sätt. Ett är det mest uppenbara - ledande s företrädare flyr regeringen och tar andra jobb. Inte mindre än 4 statssekreterare har lämnat regeringen på kort tid och även andra politiska tjänstemän har utsetts till höga statstjänstemän. Det är självklart ett problem i sig som sannolikt kommer att leda till personförändringar på viktiga samhällsfunktioner efter valet. Utnämningsmakten får inte missbrukas av en regering!

Ett parti som har gått bra i opinionen är SD.Inte för deras politik - för den känner de allra flesta inte till någonting om - och inte för deras riksdagsledamöter förträfflighet eller engagemang för Gävleborg. Hur många riksdagsledamöter har SD i Gävleborg och vad heter de? Kan du inte svara på den frågan så bör du överväga om du verkligen ska rösta på dem.

Nej, det handlar självklart om att det är många som protesterar mot den förda migrationspolitiken och då vill man lägga en röst på det parti som man uppfattar har protesterat högst. Nu handlar ju politik inte om att proteströsta utan om att som väljare sätta sig in i vad de olika partierna vill göra för att lösa ett samhällsproblem och med vem. Kan man få något inflytande helt enkelt? Vilken värdegrund tillhör det parti som man tänker rösta på? Moderaterna har idag samma strama migrationspolitik som vi har haft sedan andra världskriget så om den frågan är viktig för dig är det naturligt att rösta på Moderaterna. Som Moderat vet vi också hur viktigt det är ett med ett NATO medlemskap för att skapa trygghet för Sverige, och om hur vårt EU medlemskap skapar jobb och trygghet för oss som bor i Gävleborg är vår exportindustri är avgörande för jobben.

Det är fler än en som jag har mött som tror att SD i Gävleborg tillhör det borgerliga blocket men det stämmer faktiskt inte. Nu senast i budgetdebatten i Gävle kommun så försökte SD fälla det borgerliga styret genom att lägga ned sina röster. Man gjorde likadant sommaren 2017. SD tvekar alltså inte att släppa fram ett v mp s styre om man får möjlighet.

Samma risk tar en väljare självklart om man vill byta regering och röstar på SD i riksdagsvalet. Varför skulle inte s och sd kunna bilda regering? S har två ideer i svensk politik. Att ta makten och behålla den. S har gjort 180 graders svängar förut - utan att media har reagerat eller smutskastat dem. S och MP gjorde upp med sd och v när man tog fram en lagstiftning för att försvåra arbetskraftsinvandring till Sverige. Har du sett att Aftonbladet ledare har rasat mot det? Nej, självfallet inte för då var det de "goda" i svensk politik som gjorde upp.

Det fanns ett stort riksintresse från SVT och SR när alliansen tog över styret i Gävle efter det att v mp s valde att avgå. Då ville man veta hur Gävle skulle styras med det man påstod vara med stöd av sd. I samma takt som v mp s och sd har gjort uppgörelsen i nämnder och styrelser så har riksmedia tappat intresset för Gävle. Det i sig är faktiskt märkligt. Det relevanta vore ju att även riksmedia granskade hur SD och ffa v mp s har anpassat sig till varandra. I en nämnd valde till och med v mp och s att aktivt rösta på ett sd yrkande för att kunna vinna en votering.

Så vill du vara säker på att Sverige får en ny regeringen så är en röst på Moderaterna en garant för det. Är du nöjd med Stefan Löfven och Gustav Fridolin så spelar det ju mindre roll vad du röstar på men om du verkligen vill ha ett maktskifte i Sverige så kan du inte rösta på någonting annat än Moderaterna eller ett alliansparti för att garanteras att maktskifte. Svårare än så är det inte.


onsdag 20 juni 2018

Grundlagsreformer för ett starkare skydd för individen och en mer robust rättsstat


Grundlagsreformer för ett starkare skydd för individen och en mer robust rättsstat

Att vårda grundlagen är avgörande i ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla lika för alla. I dag presenterar därför Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, förslag till en ny grundlagsutredning. Syftet är att stärka individens rätt och rättsstaten.
Det har gått 14 år sedan den förra grundlagsutredningen tillsattes. Tiden är nu mogen att göra en ny översyn. Det handlar bland annat om att stärka individens fri- och rättigheter gentemot staten, men även om att göra våra domstolar och grundlagar mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin
- Under senare år har vi sett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten. Därför finns goda skäl att i Sverige överväga reformer som bland annat stärker domstolarnas långsiktiga oberoende, säger Gunnar Strömmer. 
- Sveriges grundlagar utgör själva grunden för vårt samhällskontrakt. Därför bör tillsättandet av en ny grundlagsutredning ske i dialog mellan partierna, säger Andreas Norlén.

Moderaterna vill att en ny grundlagsutredning ska tillsättas under nästa mandatperiod och lämna förslag inom fyra områden:

1. Domstolarnas självständighet ska stärkas 
Vi har sett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten och de självständiga domstolarna. Det finns goda skäl att även i Sverige överväga reformer som stärker domstolarnas långsiktiga oberoende. Det handlar bland annat om att  inrätta ett från regering och riksdag fristående domstolsråd ("Judicial Council") som består av en majoritet domare och som bl.a. får i uppdrag att utse Domstolsverkets chef. Vidare bör tillsynen av domstolarna ses över för att begränsa regeringens och riksdagens makt i detta avseende.

2. Skyddet för människors fri- och rättigheter ska stärkas 
Moderaterna vill införa en rätt till skadestånd när staten har överträtt en enskilds fri- och rättigheter i regeringsformen. Moderaterna vill vidare att flera av rättigheterna i regeringsformen stärks eller kompletteras samt att vissa nya rättigheter införs: äganderätten och näringsfriheten ska stärkas och diskrimineringsförbudet bör breddas. Vidare bör en tydligare rätt till domstolsprövning införas, liksom ett uttryckligt skydd mot dubbel lagföring.

3. Lagrådets ställning och domstolarnas lagprövning ska stärkas 
Det behövs ett tydligare system för att kontrollera om en viss bestämmelse i lag eller annan författning strider mot grundlagen. Lagrådet genomför en förhandskontroll. Det finns flera sätt att stärka Lagrådets ställning på som bör övervägas, bl.a. krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna bifalla ett förslag som Lagrådet avstyrkt. Det bör också finnas möjlighet till efterhandskontroll genom att en vanlig domstol prövar en viss lagbestämmelse mot exempelvis grundlagen eller Europakonventionen, utan att frågan aktualiseras i ett konkret fall. Lagrådet bör inte ha ”vetorätt” mot ny lagstiftning – ytterst är lagstiftningen riksdagens ansvar, och väljarna kan utöva sin kontroll av lagstiftaren i allmänna val. Men andra förstärkningar bör övervägas. 

4. Det ska bli svårare att ändra grundlagar 
I ljuset av händelserna i till exempel Polen och Ungern bör övervägas om det är för enkelt att ändra en svensk grundlag. I uppdraget för den nya grundlagsutredningen bör ingå att överväga om det ska det ställas högre krav för att grundlag ska kunna ändras. Exempelvis kan övervägas om det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val. Det bör även övervägas om det mellanliggande valet behöver vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med att det är ett extra val. 

måndag 18 juni 2018

Socialdemokraterna i Gävle kunde inte skapa ett budgetalternativ till alliansen

Miljöpartiet i Gävle gjorde som i riksdagen och regeringen. Vek sig för sin egen politik och röstade på s budget medan vänsterpartiet går in i valrörelsen med en egen politik och ett eget budgetalternativ. S framstår som den stora förloraren som inte kunde samla ett budgetalternativ bakom sig.

Budgetdebatt i Gävle kommunfullmäktige


Idag blir det kommunfullmäktige i Gävle med bl a budgetdebatt. En enig allians med en budget för en god ekonomi och fler i jobb med fokus på ett bättre företagsklimat mot en splittrad utgiftskartell med v mp s olika alternativ. Det enda som vore värre är att de röstar på s budget tillsammans vilket skulle leda till sämre ekonomi för Gävle kommun och ännu högre kommunalskatt.

tisdag 12 juni 2018

Behöver vårdvalssystemet göras om i Gävleborg?

Det är viktigt med en nära och tillgänglig vård för alla i ett samhälle. Det gäller oavsett hur gammal du är eller var du bor - eller om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Tyvärr verkar det som att det finns privata aktörer i Gävleborg - Capio - som har satt i system att inte skriva ut hjälpmedel till personer som behöver det. Jag har personligen sett det på nära håll vilket är bra för mig som riksdagsledamot att se hur bemötande och agerande är i sjukvården. Det hjälper mig att hjälpa till att förbättra sjukvården för alla. 

Det kan handla om inkompetens på vårdcentraler, dvs att man inte har förmågan att bedöma vilka hjälpmedel eller insatser som behövs  -men det kan också tyvärr handla om att man försöker spara in pengar på att inte skriva ut hjälpmedel. Frågan är då hur det granskas av beställaren - Region Gävleborg? Om det inte handlar om pengar - handlar det om att man vill upp ha en bra statistik till Region Gävleborg?  

Det här ställer frågan om vilken kontroll och uppföljning som sker av Region Gävleborg över vårdcentraler såväl offentliga som privata. Hur många förskrivningar har nekats från Capio eller andra aktörer? Vet Region Gävleborg det? Finns det krav i upphandlingarna där vårdcentralerna ska redovisa vilka hjälpmedel man vägrar att skriva ut och orsakerna till det?

Saknas den statistiken så bör Region Gävleborg i kommande upphandlingar skriva in det som ett krav. Det är viktigt att vi som förtroendevalda och självklart även allmänhet och media har möjlighet att granska en offentligt finansierad verksamhet.

Det finns få saker som gör mig så förbannad som när de som är svårast sjuka och behöver som mest hjälp inte får det. Den enda fördelen när invånare kontaktar mig i frågor från hela länet där systemet motarbetar den lilla människan är att det ger mig politisk energi att arbeta ännu mera för att förbättra den offentliga servicen till medborgarna i Gävleborg.

I alla undersökningar ligger privata välfärdsföretag bättre till än offentligt drivna och Gävleborg är inte något undantag. Tyvärr verkar Capio i Gävle inte leva upp till de kvalitetskrav som man kan ställa på en offentligt finansierad verksamhet. Har man som strategi att försöka tränga undan de som är svårast sjuka? Det vore ju fruktansvärt om det är så men då ska å andra sidan samhällets kontroller vara så goda att man upptäcker det och kan förebygga det. Antingen genom att säga upp ett avtal eller genom att införa ännu hårdare kvalitetskontroller och krav på redovisning.

Har du egna exempel från vårdcentraler i Gävleborg där du har nekats hjälpmedel eller fått ett dåligt bemötande/vård där du misstänker att det kan bero på ekonomiska orsaker?

Mejla gärna till mig på lars.beckman@riksdagen.se så att jag kan få ditt exempel.

Som Moderat står man alltid på människans sida och det gäller även i den här frågan.


söndag 10 juni 2018

S rasar - mycket bra!

Socialdemokraterna rasar till 23 procent - mycket bra! Vill man byta regering och ha en ny M ledd alliansregering så måste man rösta på Moderaterna - som är garanten för ett maktskifte - annars kommer Stefan Löfven att sitta kvar som statsminister - vilket vore en olycka för Sverige!

fredag 8 juni 2018

Vem tror du gynnas av subventioner av elcyklar? Vi som bor i Gävleborg eller hipsters på södermalm?

Här kan du få fakta om mp/s regeringens subventioner av elcyklar. Färre jobb i Sverige, bidraget går till storstäderna och försäljningen hade redan tagit fart utan subventionerna. Dessutom ingen socioekonomisk analys av regeringen av vilka som har råd att köpa elcyklar för 16700 per styck mem mp är nöjda. Bidraget går främst till hipsters på södermalm?

http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/bidrag-till-kop-av-elcykel-gynnar-storstadsbor

torsdag 7 juni 2018

Ett djupt olyckligt beslut idag om de 9000 männen som saknar asylskäl!


Idag har en majoritet i Sveriges riksdag beslutat att 9000 män från Afghanistan får en ny möjlighet till asyl i Sverige. Det är ett djupt olyckligt beslut konstaterar riksdagsledamot Lars Beckman (M) i ett uttalande.

-          - Det är viktigt att Sverige har en trovärdig långsiktig och förutsägbar migrationspolitik där varje person får sin asylrätt prövad. Det betyder att vid ett ja har man rätt att stanna i Sverige men vid ett nej ska man lämna Sverige säger Lars Beckman i en kommentar till riksdagens beslut.

-         -  Dagens beslut undergräver förtroendet för den svenska migrationspolitiken och belönar dem som i värsta fall har ljugit om sin ålder till skillnad från dem som har följt sitt avvisningsbeslut och har lämnat Sverige säger Lars Beckman vidare.

-           - Elin Lundgren (S) riksdagsledamot från Gävleborg tillhör s främsta flyktingaktivister i deras riksdagsgrupp har Dagens Nyheter skrivit om i en artikel nyligen, och nu förutsätter jag att hon tillsammans med socialdemokraterna tar fram en politik för fler utrikesfödda i jobb – i annat fall kommer dagens beslut att ytterligare förstärka belastningen på våra välfärdsystem och kommunernas försörjningsstöd avslutar Lars Beckman

För mer kommentarer, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

Idag förstör Elin Lundgren mfl trovärdigheten i svenska migrationspolitik

Idag kommer regeringspartierna att förstöra trovärdigheten i den svenska migrationspolitiken när man ger 9000 män utan asylskäl från Afghanistan rätt att stanna i Sverige. Djupt olyckligt och direkt förödande. Som Expressen visat har många ljugit om sin ålder också. Läs gärna deras artikelserie om kvinnorna som lämnats kvar. Moderaterna röstar självklart nej idag.

söndag 3 juni 2018

S aggressiva ton mot villaägare och bostadsrättsägare förvånade mig igår

S aggressiva och nedvärdande ton mot den som bor i egen ägd bostad förvånade mig igår på den bostadspolitiska debatten i Hudiksvall. Enligt s ledamot så vill man att bostadsrätter och småhus inte ska byggas till förmån för hyresrätter. M anser att alla boendeformer behövs! #bopol