Sidor

lördag 29 april 2017

Sänkt skatt för pensionärer!

= Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare =

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. I Moderaternas kommande vårmotion ingår därför satsningar för att sänka skatten för pensionärer samt göra det mer lönsamt för äldre medarbetare att fortsätta arbeta. Det berättar Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, i en intervju med Sveriges Radio i dag.

Vi vill stärka ekonomin för pensionärer och för äldre medarbetare som fortsätter arbeta – alla de som gjort rätt för sig och varit med och byggt Sverige starkt. För alla som tjänar upp till ungefär 170 000 kronor om året jämnar vi ut skillnaden, så det inte är högre skatt på pension. Det är sjätte gången vi föreslår en skattesänkning för pensionärer, säger Ulf Kristersson.

Vill vi på längre sikt ha bra pensioner då måste fler människor jobba lite högre upp i åldrarna. För de mest erfarna medarbetarna gör vi det därför mer lönsamt att arbeta. Och samtidigt tar vi bort den speciella löneskatt som regeringen infört på pensionärer, så att det blir billigare att anställa pensionärer, betonar Kristersson.
Det här ingår i hela vår arbetslinje och tanken att fler, både yngre och äldre, ska jobba. Och det är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för 500 000 nya jobb och ta bort jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda, avslutar Ulf Kristersson.
Moderaterna satsar närmare 4 miljarder kronor per år för sänkt skatt för pensionärer och erfarna medarbetare:

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare tas bort för årsinkomster mellan 120 000 och 168 000 kronor. Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år. För inkomster över 168 000 kronor och upp till cirka 360 000 kronor sker en avtagande skattesänkning. Förslaget omfattar 1,45 miljoner pensionärer.

Sänkt skatt för seniora medarbetare
Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år. Det innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och att sysselsättningen ökar med mellan 1 000 till 4 000 personer.

Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare
Den särskilda skatt på äldre anställda som regeringen införde 2016 bör avskaffas.

Moderaternas satsningar för att stärka ekonomin för erfarna medarbetare och pensionärerLäs intervjun med Ulf Kristersson här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310- Posted using BlogPress from my iPad

M föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer. Lyssna på SR Ekot

Moderaterna föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310

torsdag 27 april 2017

Sluta diskriminera ridsporten skriver jag i Gefle Dagblad idag!

Det är inte rimligt att staten bestämmer vilken sorts friskvård som arbetsgivaren och medarbetaren tycker är lämpligt skriver jag i GD idag. Särskilt anmärkningsvärt är det att ridsport (!) inte räknas som friskvård.

Pressmeddelande; Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!


Pressmeddelande;  Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!
 

I Sverige har vi en lagstiftning om dubbdäck med datum som sannolikt är anpassade efter Stockholms klimatzon (läs partikelhalter på Hornsgatan) . Man ska enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Sverige är ett avlångt land med olika klimatförutsättningar i de olika landsändarna. Att endast ha ett datum som ska gälla i hela landet blir ett för trubbigt verktyg, då det i mitten av april kan råda vinter uppe i Norrland. Det visar inte minst det trafikkaos som uppstod i Gävleborg och stora delar av Sverige under veckan.

Lars Beckman har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturministern om hon är beredd att göra en översyn av lagen med anledning av det datum som finns inte fungerar som det var tänkt. Dels beroende på att bilister byter till sommardäck för tidigt och dels för att belastningen på Sveriges däckverkstäder blir för stor under kort tid.
 

- Jag tycker att en översyn av lagstiftningen vore på sin plats och att vi skulle kunna titta på Norges modell för dubbdäcksbyte. Där har man förlängt dubbdäckstillståndet två veckor i de nordligaste länen säger Lars Beckman (M) i en kommentar till ministerns besked.

 - Det är helt enkelt inte rimligt med ett datum i mitten av april i ett land där det inte är ovanligt att det förekommer halka snö och kyla till maj säger Lars Beckman vidare.

 
- Att ministern inte är beredd till en översyn av lagstiftning som går helt emot riksdagens nollvision för noll döda i trafiken är inte acceptabelt. En översyn kan ju visa om lagen fungerar som den var tänkt, och om den inte gör det, vilka åtgärder man ska vidta för att få en fungerande lag avslutar Lars Beckman.


Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborg

070 361 36 96
 

Ministerns svar i sin helhet bifogas:

 
Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn som dras av sådant fordon,  vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december– 31 mars när vinterväglag råder.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19) innebär att dubbade däck får användas den 1 oktober – 15 april och även längre än så när det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
 

Det är av största vikt att rätt däck används vid vinterväglag. Det senaste halvåret visar att det kan ske snabba omslag i väderleken. Det har varit kraftiga snöfall i Stockholm i början av november, halt väglag i delar av landet under påsken och en klass tvåvarning för snö i nordvästra Svealand och sydligaste Norrland i slutet av april. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen. I september 2016 antogs en nystart för Nollvisionen – ett intensifierat arbete för trafiksäkerhet i Sverige.  Redan i dag får dock dubbdäck användas när vinterväglag befaras.  Just nu planeras ingen översyn av däckbestämmelserna men jag följer utvecklingen noga.

 

Stockholm den 25 april 2017


 

Anna Johansson

 


 

måndag 24 april 2017

Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor!


Vi i Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor. Det är dags för S att ge besked. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn, skriver Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Jakob Forssmed på Svenska Dagbladets debattsida.

 

För att Sverige ska fungera behövs en skola som ger goda kunskaper, en tillgänglig vård med hög kvalitet och en omsorg som ger alla det stöd och hjälp som behövs i vardagen. Välfärd med hög kvalitet är något som vi garanterar varandra oavsett storlek på plånbok eller var du bor. Det ska vi värna.

 Sverige förändras, befolkningen blir äldre och det riskerar att bli färre som betalar den skatt som ska användas till välfärd för fler. Då krävs det mer än någonsin att vi använder våra gemensamma medel så bra som möjligt för att få den bästa möjliga kvaliteten. Här är de ideella och fristående krafterna inom välfärden avgörande. De går före och prövar ny teknik, jobbar med olika arbetsformer, tillför mervärden och driver utvecklingen inom skolan, vården och omsorgen framåt. Det ska vi ta till vara på – inte förbjuda och stänga ned. Vi tror att mångfald och valfrihet driver kvalitet – och är i sig en kvalitet eftersom vi är olika och har olika behov och önskemål.

Det är dags för Socialdemokraterna att ge ett besked om välfärden. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn om välfärdens långsiktiga villkor som garanterar såväl hög kvalitet som valfrihet och mångfald. Dessutom måste S ge besked om de vill införa ett skollotteri som regeringens skolkommission har föreslagit. Ett sådant förslag skulle kraftigt inskränka valfriheten.

 Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor, men i den ingår inte ett vinsttak eller ett skollotteri, som skulle ha långtgående konsekvenser för mångfald och valfrihet. Våra utgångspunkter för att garantera ordning och reda i välfärden är:

Nationella kvalitetskrav. Nationella kvalitetskrav för samtliga verksamheter inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven ska framför allt utgå från resultat och utfall. Kvalitetsuppföljningen ska i första hand fokusera på mätbara resultat, inte på att mäta insatta resurser. Kraven ska gälla både fristående och offentliga huvudmän.
  • Öppenhet och transparens. För att skapa förutsättningar för människor att göra bra val mellan alternativen inom välfärden krävs mer öppenhet och transparens. Alla föräldrar ska känna sig säkra på att skolan de väljer åt sitt barn håller god kvalitet.
  • Generell tillståndsplikt, samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden. En generell tillståndsplikt bör införas för att få bedriva skola, hälso- och sjukvård, omsorg och verksamhet inom socialtjänst och LSS. En del av tillståndsprocessen ska utgöras av ledningsprövning för offentlig verksamhet och ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter. Kraven bör så långt som det är möjligt vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.
  • Skärpta sanktioner. För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna behöver även dagens sanktioner skärpas och förstärkas. Sanktionerna ska gälla både fristående och offentliga huvudmän. Om en kommunal skola inte håller tillräckligt goda resultat kan kommunen ytterst förlora möjligheten att fortsätta driva den skolan.

Om regeringen avstår från att söka en bred samsyn och i stället lägger förslag mot riksdagens vilja och som inskränker valfriheten då är Alliansen beredd att använda de medel som finns i riksdagen för att hindra införandet.

 
Det är tydligt att Stefan Löfven är klämd mellan Jonas Sjöstedts villkor för Vänsterpartiets budgetstöd och en sansad debatt om vad välfärden faktiskt behöver. Det är olyckligt, men Stefan Löfven valde själv att försätta sig i den positionen när han tog makten med Vänsterpartiets stöd. Nu försöker Socialdemokraterna att både vara för och emot Reepalus utredning på samma gång. I samband med sin kongress har man givit besked om att stoppa vinster i all fristående välfärdsverksamhet, samtidigt som regeringsföreträdare har pekat ut att enbart skolan ska omfattas av ett vinsttak. Det är ohållbart.

Framtiden för skolor, vårdgivare och äldreboenden som drivs av fristående huvudmän rör framför allt barn, patienter, äldre och medarbetare. Det är människor i hela landet som drabbas av Socialdemokraternas oförmåga att ge besked i valfrihetsfrågan. Närmare 340 000 barn går varje dag till en förskola eller skola som drivs av en fristående aktör. Knappt hälften av alla vårdcentralsbesök sker i en privat verksamhet. Samtidigt får mer än 200 000 personer varje månad lön från en fristående utförare i skola, vård och omsorg.

 
Socialdemokraternas oförmåga att ge besked om välfärden försvagar Sverige. Små vårdgivare vågar inte anställa ny personal och verksamheter som hade kunnat växa stagnerar. Det är en direkt effekt av att Socialdemokraterna valt makten framför en bra välfärd.

 

När Socialdemokraterna nu har haft sin kongress och Reepalu snart lämnar sitt slutförslag har partiet ett utmärkt tillfälle att ge sitt svar på hur välfärden ska se ut. Hundratusentals elever, patienter och anställda runt om i landet har rätt att få veta vad Socialdemokraterna vill ska hända med deras skola, vårdcentral eller arbetsgivare. Då bör även Stefan Löfven ge besked om han vill införa ett skollotteri som regeringens Skolkommission har föreslagit.

 

Alliansen har tagit ansvar och gemensamt givit besked om våra utgångspunkter för en långsiktig överenskommelse om välfärden. Vi har dessutom drivit genom flera av våra förslag i riksdagen. Valfrihet och mångfald har kommit för att stanna. Nu är det dags för S och Stefan Löfven att ge sina besked. Om regeringen väljer att lägga fram ett förslag mot riksdagens vilja kommer vi att rösta emot det. Sverige har inte råd med en politik som sätter ideologi framför en välfärd som fungerar.

 
Anna Kinberg Batra

partiledare (M)

Annie Lööf

partiledare (C)

 Jan Björklund

partiledare (L)


Jakob Forssmed

tf partiledare (KD)
lördag 22 april 2017

Seminarium om sjöfyllerilagen i Sveriges Riksdag. Känn dig varmt välkommen!


Den nya sjöfyllerilagen fyller snart sju år
– en rättsosäker lag som saknar legitimitet
och inte bidrar till sjösäkerheten?

Lagom till sommaren vill vi välkomna dig till ett spännande frukostseminarium om den nya sjöfyllerilagen som infördes för snart sju år sedan.

Ända sedan dess tillkomst har den världsunika lagen varit starkt kritiserad för att vara rättsosäker i tillämpningen, sakna legitimitet och inte minskat antalet allvarliga olyckor. Den nya sjöfyllerilagen kostar också samhället stora summor pengar, eftersom den är dyr att underhålla och har påverkat båt- och turistnäring negativt med intäktsbortfall som följd. Dessutom är påföljderna i jämförelse mycket hårda för små avsteg utanför lagens gräns. Allt fler röster höjs nu för att lagen måste utvärderas. Hur kan vi komma loss från grundet?

Tid: 17 maj klockan 07.30
Plats: Myntmatsalen, Sveriges Riksdag

Program:
07.30 Frukost
08.00 Jim Huzell, affärskonsult – Kort introduktion om vad frågan gäller.
Mats Edenius, professor – Vad vet vi om lagens effekter?
Ulf Hallström, tidigare chef för Sjöräddnings- och Beredskapsenheten på Sjöfartsverket - Hur bör
lagen utvärderas och vilka justeringar bör komma till för att främja säkerheten till sjöss?
André Persson, författare – Ett par smakprov från kommande bok ”Kustbevakningen - En berättelse
om myndigheten som gick på grund”
08.35 Diskussion och avslutande samtal
09.00 Seminariet slut

Meddela att du kommer till: lina.nygren@riksdagen.se

Om du kommer utifrån gäller följande – Ingång Riksgatan 1, där ska du anmäla dig till vakten. Medtag legitimation. Med anledning av att besökande måste passera riksdagens säkerhetskontroll, är det viktigt att du kommer i god tid.

Välkomna!
Maria Stockhaus (M)
Lars Beckman (M

fredag 21 april 2017

Företagsbesök på Durotapeter idag

Idag blir det företagsbesök på anrika Durotapeter i Gävle arrangerat av M Gävleföreningen under Gun Lundberg trygga ledning. Vi är 10 förtroendevalda som besöker företaget så god uppslutning! Ägaren och VD Björn Andersson brukar ha raka och ärliga synpunkter på aktuella samhällsfrågor så det blir ett intressant besök idag.

torsdag 20 april 2017

Inlämnad fråga till statsrådet om datum för däckbyte med anledning av blixthalka i påsk


Fråga 2016/17:1246 Datum för däckbyte

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 Sverige är ett stort och avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning, som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april, så är det självklart många bilister som förhåller sig till detta datum och byter däck.

Datumet är sannolikt satt för att passa bilister i Stockholm och södra Sverige. Ibland blir det dock olyckligt med ett datum så tidigt på våren. 2017 är ett sådant år där det nu under påsken inträffade blixthalka och snöstorm, som innebar stora trafiksvårigheter för bilister som körde norrut. Detta hände även i andra delar av Sverige. Polisen gick till och med ut och varnade bilister och bad att de skulle byta tillbaka till vinterdäck om de hade bytt till sommardäck.

Sveriges riksdag har antagit en nollvision om antalet döda i trafiken, och ett datum för vinterdäcksbyte som inte är anpassat efter normalförhållanden i Sverige går emot den visionen. Det finns även andra praktiska problem. Det blir ett mycket stort tryck på Sveriges däckverkstäder när många bilister ska byta däck på ett par veckor.

Det logiska vore att ha ett datum för vinterdäcksbyte, om man överhuvudtaget ska ha det, som är bättre anpassat till det klimat som råder i Sverige. Ett lämpligt datum för huvuddelen av Sverige vore sista april, men för fordon i norra Sverige skulle det till och med kunna vara ännu senare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Är statsrådet beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte?
 
Lars Beckman
(M)

tisdag 18 april 2017

Sandviken ikväll!

Ikväll blir det besök hos M vännerna i Sandviken. Ser fram emot en bra diskussion om hur Gävleborg och Sverige kan få fler i jobb och ökad företagsamhet!

måndag 17 april 2017

Kommer det ett igångsättningsbesked från regeringen för Gävle Hamn imorgon i budgeten?

Kommer det besked om Gävle Hamn imorgon från regeringen? Trafikverket och hela regionen väntar på igångsättningsbesked!

Hela svaret från MP ministern - som alltså är fel i sak.

Det här var svaret jag fick från statsrådet på min fråga om hur SVT agerade mot en undersköterska. Hon verkar okunnig om att man inte kan anmäla SVT och SR till granskningsnämnden för webbpubliceringar. Det kan du läsa här i Företagsbladet!

 
Svar på fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M) Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd i syfte att skydda svenska medborgare mot de statliga medierna.

Radio och tv i allmänhetens tjänst bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Public service-företagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR) är självständiga aktiebolag. Deras verksamhet styrs på en övergripande nivå genom fleråriga sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen fastställt.

I SVT:s uppdrag enligt sändningstillståndet ingår bland annat nyhetsförmedling och samhällsbevakning utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Sändningstillståndet uppställer också vissa villkor utifrån ett medieetiskt perspektiv, t.ex. villkor om att den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

 De nuvarande sändningstillstånden för SVT, SR och UR gäller 2014–2019. Hur radio och tv i allmänhetens tjänst ska regleras i framtiden kommer att bli en central fråga för den parlamentariska public service-kommittén. Kommittén, som tillsattes i februari 2017, har inledningsvis i uppdrag att utreda finansieringen av public service. Regeringen har aviserat att kommittén kommer att få ett tilläggsdirektiv med uppdrag att utreda de framtida villkoren för och regleringen av public service i det moderna medielandskapet.

 

 

Stockholm den 12 april 2017

 

 

Alice Bah Kuhnke
                                                                                                                                                         

Det är viktigt att utrikesföddas kompetens tas tillvara både som medarbetare men även som företagare.

Företagarnas olika ordföranden i Hälsingland hakar på den RUT rapport som jag har tagit fram om utrikesfödda, och det i en debattartikel på Hela Hälsingland.

Vill du sett inslag i SVT Gävleborg från vårt rundabordssamtal så kan du se det här!

En längre artikel kan du läsa på Företagsbladets hemsida och den artikeln hittar du här!

Enigheten var stor vid samtalet och många konkreta förslag fördes fram:

• Attityden till både företagsamhet och arbete måste förbättras
• Det måste alltid löna sig att arbeta istället för att passivt leva på bidrag
• Det finns lediga arbeten inom många branscher men den sammantagna effekten av olika bidrag gör att det kan vara mer lönsamt att leva på bidrag istället för att arbeta. Konsekvensen blir att många inte söker de jobb som finns.
• Det är viktigt att lära sig svenska och att integreras i det svenska samhället
• Likaså att förstå värderingar och inställning till samhället är också mycket viktigt
Några röster:
- Kan man inte svenska så kan man varken arbeta eller driva företag.
- Idag tar det för lång tid efter det att man kommit till Sverige innan man kommer i kontakt med arbetslivet.
- Man borde både kunna arbeta och lära sig svenska samtidigt.
- På SFI kan en advokat från Ukraina gå i samma klass som någon som inte har några som helst läs- och skrivkunskaper, vilket visar hur dåligt dagens system fungerar.
Skatter har också en stor betydelse för företagen.
- Om man får behålla en större del av vinsten kan man utveckla sitt företag genom att göra investeringar i det egna företaget.
- De företag som är verksamma inom vård och omsorg är mycket oroliga för den vinstdebatt som förs. De förstår inte hur viktigt det är att även de här företagen också måste få bygga upp en ekonomisk buffert.
- Ett avslutande råd från är att politiker borde besöka bland annat England och Minnepolitis och ta reda på hur det kommer sig att så många blir företagare där istället för att vara en passiv bidragstagare som i Sverige. Vad kan ni politiker lära av er av dem?

torsdag 13 april 2017

Ljuger ministern eller här hon okunnig om hur systemet fungerar med granskningsnämnden för radio och tv?


 Pressmeddelande: Ljuger ansvarigt statsråd eller är ministern okunnig om gällande regelverk?
 
Med anledning av att SVT Nyheter på sin webb namnpublicerat en undersköterska som larmat om brister i vården så ställde jag frågor till ansvarigt statsråd om vilka åtgärder hon är beredd att vidta.

Svaret är häpnadsväckande. Ministern hänvisar till att en anmälan kan göras till granskningsnämnden för radio och tv, men den möjligheten gäller inte webbpubliceringar hos SVT utan endast sändningar som skett i etern.

Den frågan reds ut här:

 
Ministerns skriver i sitt svar till mig:

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

I Medievärlden konstaterar Mårten Schultz;

"SVT:s artikel publiceras nämligen bara på internet. I textform. Precis som väldigt många andra texter som publiceras inom ramen för public services olika hemsidor. Och här har inget hänt sedan Agneta Lindblom Hulthén reagerade ett decennium bort.

Granskningsnämndens befogenheter har inte vidgats och svtnyheter.se är fortfarande inte en tryckt tidning inom PO:s granskning – trots att det finns andra sätt att inordna sig i det pressetiska systemet. Det kan göras genom en frivillig anmälan, under förutsättning att det finns till exempel en ansvarig utgivare (vilket det naturligtvis finns för SVT:s sidor). Åtskilliga nättidningar har också gjort detta; Dagens Juridik var först ut. Men SVT har valt att inte göra det. Liksom Sveriges Radio. I tio år har public service ställt sig utanför det medieetiska systemet.

 Det innebär att det fortfarande inte finns något organ som har tillsyn över medieetiken på webbplatserna hos public service. Vi talar här om några av landets mest inflytelserika publicistiska plattformar, finansierade av licenspengar."

 I en kommentar till statsrådet svar säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M)


- Svaret från ansvarigt statsråd är direkt anmärkningsvärt. Antingen vet inte ministern hur gällande regelverk fungerar eller så ljuger hon avsiktligt. Hon klargör inte heller hennes inställning till om svenska medborgare ska ha rätt eller inte till att vara anonym på internet eller i sociala medier. Det är mycket allvarligt att en ministern inte svarar korrekt på frågor till Sveriges Riksdag avslutar Lars Beckman.

 

Frågan och svaret hittar du här:

 

tisdag 11 april 2017

Mycket intressanta samtal!

Mycket bra och intressanta samtal med utrikesfödda företagare från Gästrikland om hur jobben kan bli fler i växande företag. Konkreta förslag och idéer som jag kan ta med mig till Sveriges Riksdag. Vikten av språk, attityder till både företagsamhet och jobb samt skatter var några frågor som dryftades.

måndag 10 april 2017

Hur många utrikesfödda arbetar respektive driver företag i Gävleborg? Hur ska jobben kunna bli ännu fler? Rundabordsamtal med företagare från länet imorgon.


Pressinbjudan!

 
Riksdagsledamot Lars Beckman (M) presenterar en rapport från Riksdagens Utredningstjänst som visar hur många utrikesfödda som driver företag i Gävleborg samt hur många utrikesfödda som arbetar i Gävleborgs län.

Presentationen sker i samband med ett rundabordssamtal med företagare från Gästrikland.

 Vad vill företagen se för åtgärder så att vi får både fler företag som vill och kan växa och hur ska vi få fler utrikesfödda som driver företag?
 
På rundabordssamtalet medverkar:
 

Zahra Asgari,                                   Allt i hemmet i Gästrikland -  

Artan Dhiblawe,                               Artan Health Care Nordic AB -                          

Ahmet Bahceci,                               Vermigrön AB/Grönäpple AB -                        

Mehrdad Nesaei,                             Glasakuten

Emil Hussein,                                  Aktern&Fören

Suzana Stamenkovic                       Hushållstjänst

Jashar Jawanbakhtrad                     Coffeeshop Java

Mohammad Yazdani                        Tandakuten

 
Datum: 2017 04 11

Plats: Moderaterna Gävleborg, Drottninggatan 23, Gävle

Tid: 11.00


Medverkande: Riksdagsledamot Lars Beckman och ovanstående företagare.


För mer information, kontakta Lars Beckman 08-7865390

 

Frågorna som Riksdagens utredningstjänst har besvarat är:

 

Hur många som inte är födda i Sverige går till jobbet varje vecka i Sverige.
Hur många som inte är födda i Sverige går till jobbet varje vecka i Gävleborg?

Hur många som inte är födda i Sverige driver företag i Sverige?
Hur många som inte är födda i Sverige driver företag i Gävleborg?
Hur många sysselsätts av dessa företag.

lördag 8 april 2017

Grattis till den härliga hemmavinsten Brynäs!

Nu tar vi Frölunda även i nästa match!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Kungen hyllar blåljuspersonalen!

Kung Carl XVI Gustaf hyllar polisen, vården och räddningstjänstens arbete efter det misstänkta terrordådet, säger han i ett tal. Vi är nog många som håller med honom idag!

Behåll lugnet och lev som vanligt!


Säger jag till GD och AB ikväll med anledning av illdådet i Stockholm. Tankarna går till alla offer och deras anhöriga, och till all blåljuspersonal som kämpat hela dagen, och som fortsätter inatt.

Dags att gå och lägga mig men nu fortsätter polisen sjukvårdspersonal och andra inom samhällets blåljuspersonal och andra samhällsviktiga funktioner sitt viktiga arbete. Tack för er arbetsinsats!

torsdag 6 april 2017

Mitt anförande i Sveriges Riksdag igår om konsumentfrågor och konsumenträtt!


Igår hade vi en debatt i Sveriges Riksdag om konsumentfrågor som är mitt ansvarsområde i Civilutskottet inom Moderaterna tillsammans med vattenfrågor. Vill du se hela debatten så finns den på riksdagens hemsida, annars har du mitt anförande i text här nedan. Jag lyfter bl a fram att regeringen inte borde be statliga myndigheter att opinionsbilda mot den egna befolkningen, vilket tyvärr miljöpartiet försvarade i debatten. Jag poängterade också att s v mp gemensamma skattepolitik med allt högre skatter riskerar ökad överskuldsättning för de grupper med lägst inkomst.

 

Herr Talman,

 
Idag har vi en debatt om konsumenträtt här i kammaren.

Vi kommer att debattera konsumenträtt och konsumentpolitik. Här finns det skillnader i synen på konsumenten mellan Moderaterna och bl a socialdemokraterna  som jag återkommer till. Utskottet föreslår också riksdagen att fatta beslut om två tillkännagivanden.


 Det första är att regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning till konsumenter rörande snabblån och det andra rör lagreglerna vid köp av levande djur.

 
Där kommer min kollega tillika superexpert i ämnet Mats Green att återkomma senare i debatten med varför den frågan är så viktig.


I den här debatten kommer vi enbart att debattera de köp av tjänster och produkter som vi som konsumenter gör av privata företag.

 På ett område är konsumentskyddet ganska svagt i Sverige i förhållande till vad som gäller vid köp från privata företag och det är när vi som konsumenter köper tjänster av den offentliga sektorn.

 
Vilket konsumentskydd har vi när vi köper tjänsten förskola eller skola till våra barn? Vilket konsumentskydd har vi när det gäller köp av tjänsten sjukvård eller äldreomsorg?

 Där saknar vi till stor del rättigheter som gäller i andra fall. Det är i varje fall någonting vi kan reflektera över, och fundera på om inte konsumentskyddet i den delen kan behöva att stärkas.

 Under alliansregeringen var dåvarande regeringens mål för konsumentpolitiken att konsumenter ska ha makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. Målet utgick från konsumentens kapacitet att göra egna val, och från behovet av ett regelverk som underlättar för konsumenterna att göra medvetna och informerade val. Målet bör återinföras igen. 


En viktig utgångspunkt för Moderaternas konsumentpolitik är att konsumenterna ska kunna tillgodogöra sig information som är tillförlitlig om produkters pris och egenskaper, om produktionsmetoder, säkerhetsaspekter och vilken påverkan konsumtionen har på människor, miljö och klimat. 

 
Genom att vara påläst äger en konsument möjlighet att själv lösa frågeställningar som uppstår i samband med konsumtion.

 Den nuvarande regeringen verkar ha som mål att uppfostra eller att försöka styra svenska folket att konsumera och att agera efter diverse politiska önskemål. Det är tyvärr socialism i sin sämsta form. Vi moderater tror på människan och människans förmåga att fatta egna kloka beslut men det ska självklart finnas en lagstiftning i ryggen som värnar konsumenten i det fall det krävs.

 

Eftersom det är mitt första anförande i just konsumentfrågor så vill jag kort bara berätta om hur jag ser på de här frågorna:

-      Jag och moderaterna tror på marknadsekonomi. Kunder och säljare kan göra affärer med varandra utan politisk inblandning eller påverkan. Konsumtion är bra! Det finns partier och rörelser i samhället som gärna vill skuldbelägga oss konsumenter. Det tycker jag är fel. Istället är det bra att vi konsumerar. Det skapar ekonomisk tillväxt och leder i slutändan till ett bättre samhälle när fler får jobb och vi konsumenter får nya spännande produkter eller tjänster att köpa. Teknisk utveckling är bra och leder ofta till en mindre miljöpåverkan.
 

-      Krediter är bra och behövs i en ekonomi. Det möjliggör för vanliga konsumenter att köpa sin bostad eller bil och andra angelägna investeringar. Ibland behövs även ett litet kortfristigt lån för att hushållet ska klara en oförutsedd utgift. Tyvärr har ju för många hushåll för lite sparat kapital för att klara just en sån situation.


-      Till och med telefonförsäljning är bra om det sker på rätt sätt. Jag har personligen blivit uppringd av Polisens idrottsförbund varje höst i många år och fått erbjudande om att köpa Nordisk Kriminalkrönika. Utan det samtalet så hade jag inte kunna köpa den utmärkta boken.

-      Reklam är bra! Utan reklam så skulle vi inte ha en fungerande press och ett stort utbud av tv och radiokanaler! Reklam hjälper till att förmedla information mellan oss konsumenter och säljare/producenter. En bra reklam med Zlatan hjälper Volvo att sälja mer bilar och så skapas det fler jobb i Sverige exempelvis.

 

Varje dag sker det miljontals affärer mellan säljare och köpare i Sverige. De allra flesta både konsumenter och säljare är seriösa och kräver inte en inblandning av någon, vare sig av konsumentverk kommunala konsumentvägledning Allmänna reklamationsnämnden reklamombudsman eller ytterst domstol. Det är för väl att det är så.

 
Är då allt frid och fröjd?


Nej, och det är alltså avarterna som vi i riksdagen har att hantera genom vår möjlighet att stifta lag. Det är regeringens ansvar att lägga fram en fungerande lagstiftning. När regeringen inte gör det så har vi i riksdagen möjlighet att ge tillkännagivande och i det här betänkandet så gör vi det på två områden.

 

Krediter är bra sa jag och det är det för de allra flesta och i de flesta fallen men när det gäller oseriös kreditgivning via tillexempel snabblån så ser vi moderater tillsammans med majoriteten i utskottet att det krävs fler åtgärder från regeringen.


Vi har sett avarter som måste rättas till och vi vill se att ytterligare åtgärder vidtas för att rätta till brister vid kreditprövning och den del av marknadsföringen som är för aggressiv.


Det är en oroande ökning av antalet ansökningar hos kronofogdemyndigheten för snabblån och den utvecklingen måste brytas. En av de viktigaste åtgärderna regeringen kan göra är att tillsynen skärps över kreditmarknaden genom att finansinspektionen ges en samlad kontroll istället för ett delat ansvar som det är idag mellan Konsumentverket och finansinspektionen.

 Tillgång till krediter stärker möjligheten att planera sin ekonomi och anpassa sin konsumtion över tid. Men när människor inte kan betala sina skulder och blir överskuldsatta blir följderna negativa.

 
 För den som är överskuldsatt naturligtvis men även för samhället i stort och borgenärerna. Att fler ska kunna lyfta sig ur en tillvaro som evighetsgäldenär – långtidsskuldsatt - är viktigt. ¨

Regeringen kan genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en skattepolitik bidra till att inte människor hamnar i skuldfällor. Höga skatter är en bidragande orsak till att en del hamnar i ett ekonomiskt utanförskap.

 Särskilt den med låga inkomster skulle tjäna på att skatterna sänks så att nettoinkomsten ökar efter skatt.  Då skulle också risken för en ekonomisk utsatthet minska.


Tyvärr har vi sett hur regeringen istället de senaste åren har höjt skatterna kraftigt vilket minskar nettolönen efter skatt. Igår gick till och med LO:s ordförande ut i Svenska Dagbladet och krävde ett stopp för kommunala skattehöjningar.

 När det gäller de kommunala konsumentvägledare som finns så tycker vi moderater att det är bra att kommunerna har det själva i samverkan med andra. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att en individ ska kunna planera sin ekonomi är kunskap.

Både kronofogden och konsumentverket gör värdefulla insatser för att stärka ungas kunskap om ekonomi, och TV programmet – Lyxfällan i TV 3 har säkert också bidragit till kunskap om ekonomi och överskuldsättning. TV 3 finansieras för övrigt av reklam så reklam är viktigt i ett samhälle.


För den som inte har tillgång till en kommunal skuldrådgivning så är Hallå Konsument viktigt.  Det är konsumentverket som efter ett beslut av alliansen driver en viktig verksamhet och har man tillgång till sociala medier så finns Hallå konsument där med snabba svar på frågor som ställs.  Det är en verksamhet som gärna får utvecklas än mer.

 
Utskottets majoritet vill att regeringen ska ta fram en lagstiftning mot sexistisk reklam. Här finns det all anledning att vara försiktig enligt min mening.

Vi som konsumenter är den bästa garanten mot dålig reklam. Tycker vi inte om reklamen så väljer vi helt enkelt bort produkten eller tjänsten så det ekonomiska straffet för företag som gör sexistisk reklam i Sverige är mycket högt.

  Det system som finns idag med reklamombudsmannen fungerar tillfredställande och kan i många fall leda till snabbare och skarpare åtgärder än vad som skulle kunna vara fallet med en lagstiftning. Ett skäl till detta är ju att Reklamombudsmannen kan fatta beslut som leder till ett mer önskvärt resultat än vad en domstol skulle kunna göra.

 
Avslutningsvis. Jag tycker mig se en trend från regeringen om att man vill styra både konsumtionsmönster och agerande hos svenska folket via politisk påverkan från statliga myndigheter.

 
Ett exempel är det uppdrag som konsumentverket fått att arbeta för en mer miljösmart konsumtion. Ett modeord som konsumentministern använder är nudging. Ett ord som säkert de allra flesta svenskar utanför Södermalm aldrig har hört talas om.

 Det tycker jag är en oroande utveckling. Jag tycker att vi som konsumenter själva ska få styra våra liv utan att få pekpinnar om än det ena och än det andra. Att upplysa är en sak men att försöka påverka är en annan. Jag hoppas att riksdagens majoritet är vaksam över åtgärder från regeringen som syftar till just påverkan och att vi tillsammans försöker stoppa det.


Vi står självklart bakom alla moderata reservationer i betänkandet och våra tillkännagivanden men för tids vinning yrkar jag endast på reservationen 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onsdag 5 april 2017

Mp vill att statliga myndigheter ska opinionsbilda mot svenska folket! En förskräcklig uppfattning att skattemedel ska användas på det sättet mot det egna folket

Mp försvarade i konsumentdebatten att regeringen gett uppdrag till myndigheter i Sverige att försöka påverka svenska folket i en för sittande regering önskvärd politisk riktning! Mp beklagade även att dåvarande alliansregeringen förbjöd statliga myndigheter att opinionsbilda. I vilka andra samhällen brukar staten ge myndigheter ( och media) att opinionsbilda folket till rätt politisk uppfattning? Ännu ett skäl till att den här regeringen - och mp inflytande - måste bort

tisdag 4 april 2017

SVD ledare skriver om hur SVT agerar mot Visselblåsare!

Även SvD skriver om SVT agerande mot en undersköterska som lyft fram missförhållanden i vården.

https://www.svd.se/aret-da-visselblasare-blev-landsforradare/om/ledare

måndag 3 april 2017

Skriftlig fråga till kultur och medieministern med anledning av SVT outning av undersköterska!


Har lagstiftningen hunnit med den nya tidens medielandskap och arbetssätt?
Försvarsdebatten drevs under många år av en anonym bloggare som bidrog till att förståelsen för Försvarsmakten och Sveriges försvarsförmåga kom till allmänhetens kännedom. Av inläggen att döma förstod man att det var en person som hade en genuin kunskap i ämnet. När bloggarens identitet avslöjades förklarade han att anonymiteten var en avgörande faktor för att han skulle kunna ha bloggat som han gjorde.

En undersköterska har nu startat en Facebookgrupp där han lyfter de brister som han ser på sin arbetsplats i synnerlighet och inom vården i allmänhet. Han har länkat till nyheter hos Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet där missförhållanden lyfts fram. Hans vilja har varit att göra det anonymt för att undvika repressalier från sin nuvarande eller andra arbetsgivare. Fredagen den 31 mars 2017 avslöjar statliga SVT Nyheter vem den anonyma undersköterskan är, i ett nyhetsinslag som är mycket negativt vinklat. Tanken att statliga medier avslöjar enskilda medborgare som lyfter fram missförhållanden för tanken till samhällssystem i helt andra delar av världen.

Självklart kan varken jag eller ministern ha synpunkter på vilka nyheter som de statliga medierna gör dagligen, men frågan är om lagstiftningen behöver förändras för att även skydda svenska medborgare mot de statliga medierna? Om en politiker i samma lagstiftning hade gjort motsvarande granskning så hade många reagerat.

En tidigare regeringsmedlem ville förbjuda anonyma bloggar i Sverige men backade när hon insåg det orimliga i den tanken. Svenska folket måste anonymt få ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och uppfattningar utan risk för repressalier.

Ser kultur- och demokratiministern något problem i att undersköterskor eller andra medarbetare i den offentliga sektorn inte kan blogga anonymt eller vara verksamma i sociala medier utan att riskera att bli uthängda av statliga medier?


………………………………”………

Lars Beckman (M)

söndag 2 april 2017

Fruktansvärd olycka!

Fruktansvärt hemskt och sorgligt. Tankarna går till de anhöriga och all blåljuspersonal och sjukvård som gör sitt yttersta just nu;

Tre har avlidit efter en bussolycka utanför Sveg, uppger region Jämtland Härjedalen vid en presskonferens.

Obehagligt när regimtrogna SVT granskar enskilda medborgare för att samhällsproblem lyfts fram

Det är fruktansvärt obehagligt att SVT nu börjar att hänga ut enskilda medborgare som uppmärksammar samhällsproblem. Tankarna går till helt andra samhällssystem som har en sådan statsmedia!

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/systemlojal-journalistik-granskar-medborgarna-32760

lördag 1 april 2017

Mikael Damberg lämnade tyvärr ett ickesvar på min skriftliga fråga om hur vi ska få fler kvinnliga företagare i Sverige.

För en tid sedan ställde jag frågan till Mikael Damberg (S) vad regeringen avser att göra konkret för att öka andelen och antalet kvinnliga företagare i Sverige. Bakgrunden till frågan är självklart den näringslivsfientliga politik regeringen för på många områden - men särskilt på de områden där det finns flest kvinnliga företagare.

Dambergs "svar" lämnar mycket övrigt att önska vilket jag självklart kommer att påminna honom i kommande debatter:


Svar på fråga 2016/17:1043 av Lars Beckman (M) Fler kvinnliga företagare

 
Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för konkreta åtgärder för att öka andelen kvinnliga företagare i Sverige nästa år.

Kvinnors företagande är en strategisk tillväxtfråga, och regeringen anser att det är viktigt att fler kvinnor driver företag. En mångfald av företag och företagare är viktigt för näringslivets kon­kurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Därför bedriver regeringen en aktiv näringspolitik som syftar till att företag och företagare ska ha goda förutsättningar att starta, växa, exportera och anställa.

 Regeringen är mån om att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhets­perspektiv. Det gäller också näringspolitiken. Därför kommer vi fortsätta att med en aktiv näringspolitik arbeta för att stärka och förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag i Sverige. Regeringen är mån om att de offentliga företagsfrämjande resurserna ska vara tillgängliga för alla på likvärdiga villkor, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, bransch eller var i landet företaget har sin bas. Att tillvarata hela befolkningens kompetens, företagsamhet och erfarenhet behövs för att maximera Sveriges konkurrenskraft.

Därför är det mycket glädjande att Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2017 Sverige visar att kvinnors företagsamhet ökar och når en ny rekordnotering.

 
Stockholm den 21 mars 2017

 

 

Mikael Damberg

Pressmeddelande: Otillräckliga åtgärder vid otillåtna bosättningar!


Pressmeddelande: Lars Beckman kritiserar regeringen för otillräckliga åtgärder vid otillåtna bosättningar!

 
I Gävleborg har det under många år varit ett stort problem med otillåtna bosättningar så som bärplockarläger eller olovliga bosättningar med EU-migranter. Det är ett steg i rätt riktning att regeringen har tagit fram ett förslag till ny lagstiftning men det är otillräckligt och missar målet säger Riksdagsledamot Lars Beckman (M) i en kommentar till propositionen från regeringen.  

 - Regeringen har i media gjort ett stort nummer av att man vill ge ökade möjligheter att snabbt avlägsna olovliga bosättningar men det verkar snarast vara ett mediejippo istället för en lagstiftning som löser frågan säger Lars Beckman vidare.

 Det bör i första hand vara en polisiär uppgift att tillvarata en markägares rättigheter under pågående brott. Mot denna bakgrund bör polisen i de flesta fall kunna ingripa i större utsträckning än vad man idag gör mot olovliga bosättningar. Givet att detta inte alltid sker i tillräcklig omfattning är det bra att kronofogdens verktyg också förstärks. Problemet är dock att lagförslaget missar målet i på ett antal avgörande frågor:
 

Identifiering

 Idag uppställs ett krav på att identifiera alla personer man vill avlägsna från en olovlig bosättning, många gånger är det därför omöjligt att avhysa någon eftersom personerna i fråga antingen saknar identitetshandling eller inte låter sig identifieras. I regeringens framlagda förslag slopas det strikta identifieringskravet, men sökanden tvingas fortfarande vidta ”rimliga åtgärder” för att identifiera svaranden. Det riskerar vara ett för högt uppställt krav och få samma effekt som dagens lagstiftning.

 
Kostnadsaspekten

Idag kostar det 600 kr per person sökanden önskar avhysa. Det skapar mycket höga kostnader för berörda markägare när lägren är stora. Regeringen föreslår en schablon om 5000 kr per bosättning som ska avhysas.  Det innebär att det för markägaren blir dyrare än idag att avhysa små olovliga bosättningar. Den moderata utgångspunkten är att markägaren, som redan drabbats av att ha fått sin egendom förstörd inte ska behöva belastas med kostnader för att få sina rättigheter tillvaratagna.

 
Proportionalitetsbedömning


Regeringen vill införa en proportionalitetsbedömning som grund för avhysningsmomentet. Detta är inget kronofogdemyndigheten ägnar sig åt idag och riskerar att fördröja processen samtidigt som det kan försvåra att markägarens rättigheter kränks. Markägarens rättigheter bör inte inskränkas av en proportionalitetsbedömning.

 Riksdagen bör nu omarbeta regeringens förslag så att problemet med otillåtna bosättningar upphör i Gävleborg och Sverige säger Lars Beckman (M) i en avslutande kommentar och förutsätter att v mp och s ledamöter från Gävleborg stödjer de förändringar som Moderaterna ser är nödvändiga för att lösa frågan.

 

För mer information, ring Lars Beckman 070 361 36 96