Sidor

onsdag 31 maj 2017

Media 08 baserade tyckareliten!

Den mediala tyckareliten i Stockholm borde prova att lämna redaktionen och resa i Sverige. När ni för de samtalen skulle ni förstå opinionen bättre. Varför ilskan finns över chockhöjda drivmedelsskatter, oron över brottsutvecklingen och den försämrade samhällsservicen och konsekvenserna av en mp/s regering som i bästa fall bryr sig om boende innanför tullarna.


Vad kan regeringen göra för att underlätta en etablering av batterifabrik till Gävle?

Vad kan regeringen göra för att underlätta en etablering av batterifabrik till Gävle och Gävleborg? Jag har ställt en skriftlig fråga till ansvarigt statsråd.
http://www.foretagsbladet.se/articles/view/vad-regeringen-kan-gora-for-att-underlatta-for-att-batterifabriken-et

onsdag 17 maj 2017

Mycket fakta kom fram på dagens seminarium om behov av utvärdering av sjöfyllerilagen

Mycket bra faktabaserad information om behov av utvärdering av den nya sjöfyllerilagen kom fram på vårt seminarium idag. Inte minst Ulf Hallström tidigare chef för sjöröddnings och beredskapsenheten på Sjöfartsverket hade mycket kloka åsikter om frågan sett från sjösäkerhetsaspekten.

Tack till alla som var med på seminariet!

tisdag 16 maj 2017

Angående P4 Gävleborgs inslag om illegala flyktingar!

Med anledning av P4 Gävleborgs inslag nu på morgonen om personer som befinner sig illegalt i Sverige;


- Lars Beckman säger i en kommentar till P4 Gävleborgs inslag på morgonen att det är helt oacceptabelt att människor befinner sig illegalt i Gävleborg och i Sverige.

- Den rapport från Riksdagens utredningstjänst som jag har tagit fram visar att det här är ett stort problem och enligt Migrationsverket kommer den här gruppen som befinner sig illegalt i Sverige öka kraftigt säger Lars Beckman.
- Man har rätt att komma till Sverige och få sin sak prövad, men om man får ett nej efter överklaganden i alla instanser så har man en skyldighet att lämna Sverige säger Lars Beckman vidare.

- För att säkerställa att de lagar och regler som finns efterlevs måste polisen få de resurser som behövs för att hitta och avvisa de som befinner sig i Sverige illegalt säger Lars Beckman vidare. I Moderaternas vårbudgetmotion avsätts resurser för ytterligare 125 poliser till Gävleborg avslutar Lars Beckman
-

söndag 14 maj 2017

Stark allians mot en trött och slutkörd mp/s regering!

Klargörande #pldebatt Mot en slutkörd handlingsförlamad mp/s regering fylld av inre konflikter står en pigg och framåt allians som vill/kan utveckla Sverige! Ser man ett samhällsproblem kan man också lösa det!

På måndag blir det två intressanta företagsbesök i Hudiksvall och en trevlig medlemslunch

Imorgon blir det två intressanta företagsbesök i Hudiksvall, och ett trevligt lunchmöte med medlemmar.

Pressinbjudan!


Måndag den 15 maj besöker riksdagsledamot Lars Beckman (M) Hudiksvall. Lars Beckman kommer att besöka Sten Olofssons Åkeri i Iggesund tillsammans med kommunalråd i opposition Jonas Holm samt Hexatronic.

Syftet med besöket på Sten Olofssons Åkeri är att diskutera hur det föreslagna förslaget om en kilometerskatt skulle påverka företaget och åkerinäringen i Sverige. Sedan tidigare har regeringen infört en automatisk uppräkning av drivmedelsskatterna i Sverige samt fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga.

Vid ett lunchmöte för medlemmar kommer Lars Beckman (M) att presentera en aktuell RUT rapport om utrikesfödda som arbetar och driver företag i Gävleborg. Media har möjlighet att komma till M partilokalen klockan 13.30 för en genomgång av rapporten.

Programmet för dagen enligt nedan och media är välkommen att delta vid besöket hos Sten Olofssons åkeri klockan 11.


11.00
Studiebesök på Sten Olofssons Åkeri i Iggesund
Rundvandring, information om företaget samt diskussioner om aktuella hot och möjligheter för företaget
Deltar: VD Sten Olofsson samt annan företagsrepresentant.

Se : www.stenolofssons.se


På eftermiddagen besöker M Hudiksvall och Lars Beckman

Studiebesök på Hexatronic .
Platschef Håkan Bäckström samt några till visar runt i företaget samt en diskussion om utmaningar och möjligheter.

Se : hexatronic.com

Deltar från Hudiksvall :

Jonas Holm , kommunalråd i opposition
Håkan Rönström , vice gruppledare
Richard Schleenvoigt , föreningsordförande
Adam Rydstedt , länsordförande MUF

För mer information,

Kontakta Jonas Holm 070 328 94 06 eller Lars Beckman 070 361 36 96

torsdag 11 maj 2017

Riksdagen säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar!


Nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Regeringen har föreslagit att det ska stå tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan. S, MP och V reserverar sig och vill istället att utskottet säger ja till regeringens förslag.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar i vården bygga på bland annat följande principer:

Människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
Behovs- och solidaritetsprincipen: resurserna bör fördelas efter behov.

Göra lagen tydligare


Regeringen har lämnat ett förslag om en lagändring som ska göra det tydligare att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte åsidosätts. När ett landsting låter någon annan utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen ska avtalet även innehålla villkor om detta. Syftet med regeringens förslag är att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Riskerar få negativa konsekvenser


Socialutskottet konstaterar att antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt under senare år och att omkring 650 000 personer numera har en sådan försäkring. Utskottet anser dock att regeringen inte har visat att det på grund av de privata sjukvårdsförsäkringarna görs avsteg från de principer som gäller inom hälso- och sjukvården. Regeringens förslag riskerar snarare att få negativa konsekvenser för tillgängligheten inom den offentliga hälso- och sjukvården, menar utskottet, som inte tycker att regeringen har visat att det finns något behov av den här lagändringen. Därför föreslår socialutskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.

Ställningstagandet innebär att utskottet säger ja till motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna.

S, MP och V håller inte med


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringens förslag är väl avvägt och vill att riksdagen säger ja till det. De delar regeringens bedömning att lagändringen behövs för att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Kontaktperson för media


Cecilia Persson, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 43 67, e-post cecilia.persson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut


Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

tisdag 9 maj 2017

Hur många gömmer sig illegalt i Sverige?

Om du läser Gestrikemagasinet på nätet så kan du ta del av den rapport från Riksdagens utredningstjänst som jag har tagit fram som visar hur många som gömmer sig illegalt i Sverige.

Det är helt oacceptabla nivåer som det handlar om, och tyvärr har regeringen tappat kontrollen över vilka som befinner sig i Sverige.

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Civilutskottet säger i huvudsak ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden till regeringen, bland annat om att uppmana regeringen att följa upp de nya reglerna.

Regeringens förslag innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande. Avlägsnande ska användas vid otillåten bosättning på mark, i en byggnad eller liknande när ägaren vill att personen eller personerna i fråga flyttar. Syftet är att det ska bli enklare för bland annat markägare att få tillbaka sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig otillåtet på en plats ska få en rättssäker process. Civilutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak ska säga ja till regeringens förslag men föreslår två ändringar. Utskottet vill att tidsfristen för ett avlägsnande ska vara fem dagar och inte en vecka från det att den som bosatt sig utan tillstånd blev underrättad om verkställigheten, det vill säga att ett avlägsnande ska genomföras. Utskottet vill också att Kronofogdens handläggningstid i fråga om verkställighet ska bestämmas till tre veckor i stället för fyra från det att handlingarna kom in.

Viktigt att följa upp de nya reglerna


Civilutskottet anser att det är viktigt att regeringen noga följer utvecklingen och tillämpningen av de nya reglerna för att säkerställa att de får avsedd effekt. Därför bör regeringen senast årsskiftet 2017/2018 ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av de nya reglerna. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Utskottet föreslår ytterligare tre uppmaningar till regeringen:

Regeringen bör ta initiativ till att reglerna görs tydligare kring polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ett ingripande mot en otillåten bosättning enligt polislagen.
Alla som har identifierats som otillåtna bosättare vid Kronofogdens utslag ska ha samma ansvar för kostnader. Regeringen bör återkomma med ett lagförslag om detta.
Regeringen bör ta initiativ till att sökandens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande, begränsas.

Invändningar mot utskottets förslag


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande om svarandenas ansvar för kostnader. Om de som identifierar sig genom att yttra sig i målet får ett kostnadsansvar ser partierna en risk att personer kommer att tveka att göra invändningar i målet.

Vänsterpartiet reserverar sig dessutom mot utskottets förslag till ändringar i regeringens förslag. V ser inte heller något behov av tillkännagivande om uppföljning av de nya reglerna. Partiet är även emot tillkännagivandet om begränsningar av sökandens kostnader.

Kontaktperson för media


Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, e-post miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut


Onsdagen den 17 maj. Debatten sänds via webb-tv.

måndag 8 maj 2017

Debattartikel i Aftonbladet idag om att översyn av lag om dubbdäck är nödvändig!

Sverige är större än Stockholm konstaterar vi på Aftonbladet debatt idag. En nationell lagstiftning måste självklart vara anpassad för hela Sverige vilket dagens lagstiftning om dubbdäck inte är. En översyn av lagen nödvändig.
I Gävle är det nysnö nu på morgonen!

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/knyy9/ar-lagen-om-dubbdack-bara-for-stockholm

söndag 7 maj 2017

4 företagsbesök i Ljusdal på måndag

Imorgon måndag blir det 4 spännande och intressanta företagsbesök i Ljusdal tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lasse Molin och regionrådet i opposition Maria Molin . Företagarnas ordförande Katarina Svender följer med oss också med på besöken 😊👏 Gilla #Företagsamhetlördag 6 maj 2017

20% tjänstgöring med 100% i lön - är det rimligt?

Gävle kommun har ett beslut om att alla anställda ska ha rätt till heltid. Det betyder att det finns hemspråkslärare med 20% tjänst men 100% lön! Det finns inte några andra arbetsuppgifter om det är en språklärare. Tycker du att det är rimligt med 20% tjänstgöringsgrad men 100% i lön? Bara på det här området kostar det kommunen cirka 7 miljoner i onödiga kostnader!

onsdag 3 maj 2017

Företagsbladet skriver om Moderaternas vårbudgetmotion. Läs om hur Gävleborg gynnas av M politik!

Här kan du läsa om vad Moderaternas vårbudgetmotion betyder för dig som bor i Gävleborgs län.
http://www.foretagsbladet.se/articles/view/hela-sverige-ska-jobba

tisdag 2 maj 2017

Presentation av Moderaternas vårbudgetmotion

Riksdagsledamot Lars Beckman och Jonas Holm kommunalråd i opposition Hudiksvall presenterar Moderaternas vårbudgetmotion för 2017

Den 3 maj presenterar Riksdagsledamot Lars Beckman Moderaternas vårbudgetmotion för 2017 i Hudiksvall tillsammans med Jonas Holm kommunalråd i opposition i Hudiksvall.

Moderaterna har en heltäckande budget där stora offensiva satsningar som gynnar Gävleborgs län presenteras. Moderaterna avvisar också ett flertal av regeringens budgetförslag som allvarligt skadar näringslivet – och därmed jobben – i Gävleborg och Sverige.

Under presentationen kommer Jonas Holm kommunalråd i opposition att presentera lokala siffror för Hudiksvall och Gävleborg tillsammans med Lars Beckman om hur Moderaternas förslag kommer Gävleborgs län till del.


Medverkande: Lars Beckman riksdagsledamot, Jonas Holm kommunalråd i opposition samt Mira Jonsson VD A-Assistans.


Kontakt:
Lars Beckman
070 361 369 6

Jonas Holm
070 328 94 06
Oroande utveckling av sexualbrott i Gävleborg och Sverige!

På förmiddagen presenterade Anders Jansson ordförande i omvårdnadsnämnden i Gävle och Adam Rydstedt ordförande MUF Gävleborg, den här rapporten tillsammans med mig, från Riksdagens utredningstjänst om utvecklingen av antalet brott på några områden. Det är viktigt att samhället har nolltolerans mot brott!

http://www.foretagsbladet.se/articles/view/otrygghet-och-brottslighet

måndag 1 maj 2017

Pressträff: Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Pressinbjudan! – Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Riksdagsledamot Lars Beckman (M) presenterar en av honom beställd utredning från Riksdagens utredningstjänst rörande utvecklingen av antalet anmälda brott och antalet dömda på några utvalda områden för Gävleborg och Sverige sedan 2005 - 2016 . I samma rapport redovisas även utvecklingen över upplevd trygghet i Gävleborg och Sverige.

Det här är uppdraget och resultatet som redovisas för media på pressträffen:

 Uppdragsgivaren önskar en sammanställning av hur upplevd otrygghet; antalet anmälda fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; utsattheten för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; antalet dömda för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande samt antalet avskrivna fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande har utvecklats mellan 2005 och 2016. Sammanställningen ska visa situationen i hela landet samt i Gävleborgs län.


Utvecklingen visar på en mycket stor förändring de senaste åren vilket kommer att redovisas per år från 2005 till och med 2016.

 På tisdag morgon träffar Riksdagsledamot Lars Beckman företrädare för Polisen Gävleborg för ett samtal om aktuella frågor och pressträffen sker efter det mötet.

 På pressträffen medverkar Riksdagsledamot Lars Beckman, Anders Jansson Ordförande för Moderaterna Gävle tillika ordförande i omvårdnadsnämnden samt MUF Gävleborg distriktsordförande Adam Rydstedt.

Anders Jansson informerar om projektet Trygghetsteam som har som syfte att öka tryggheten i Gävle. Ett samarbete mellan omvårdnadsförvaltningen och Räddningstjänsten.

Riksdagsledamot Lars Beckman redovisar M förslag för att förändra utvecklingen.


För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96