Sidor

tisdag 12 juni 2012

Beslut i Finansutskottet om att man ber Regeringen återkomma med beslut om skatteutjämning i höst!

I betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) - föreslås att vissa modifieringar och uppdateringar görs i dagens utjämningssystem. Regeringen bereder för närvarande hur det kommunala skatteutjämningssystemet ska justeras, och ombeds med dagens beslut i finansutskottet att återkomma med en proposition i frågan senare i höst.


Moderaternas utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att Sverige behöver såväl inkomst- som kostnadsutjämning, samt att sådan inte får ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt.
 
Det ska löna sig att driva en ansvarsfull politik på kommunal nivå, med omsorg om skattepengarna, en trygg välfärd och fler jobb. Mot bakgrund av utjämningssystemets komplexitet och betydelse för kommuner och landsting kräver de synpunkter som har lämnats i samband med remitteringen av betänkandet, särskilt vad gäller frågor som rör ekonomisk tillväxt och sysselsättningsutveckling, noggranna överväganden från regeringens sida.


Betänkandet behandlas i riksdagens kammare den 19 juni.


För exakta texter och formuleringar se betänkande 11/12: Fiu 28, Utvecklingen inom den kommunala sektorn, justerat efter utskottets beslut. Dokumentet publiceras inom kort på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Utvecklingen-inom-den-kommunal_GZ01FiU28/

Inga kommentarer: