Sidor

måndag 17 april 2017

Hela svaret från MP ministern - som alltså är fel i sak.

Det här var svaret jag fick från statsrådet på min fråga om hur SVT agerade mot en undersköterska. Hon verkar okunnig om att man inte kan anmäla SVT och SR till granskningsnämnden för webbpubliceringar. Det kan du läsa här i Företagsbladet!

 
Svar på fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M) Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd i syfte att skydda svenska medborgare mot de statliga medierna.

Radio och tv i allmänhetens tjänst bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Public service-företagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR) är självständiga aktiebolag. Deras verksamhet styrs på en övergripande nivå genom fleråriga sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen fastställt.

I SVT:s uppdrag enligt sändningstillståndet ingår bland annat nyhetsförmedling och samhällsbevakning utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Sändningstillståndet uppställer också vissa villkor utifrån ett medieetiskt perspektiv, t.ex. villkor om att den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

 De nuvarande sändningstillstånden för SVT, SR och UR gäller 2014–2019. Hur radio och tv i allmänhetens tjänst ska regleras i framtiden kommer att bli en central fråga för den parlamentariska public service-kommittén. Kommittén, som tillsattes i februari 2017, har inledningsvis i uppdrag att utreda finansieringen av public service. Regeringen har aviserat att kommittén kommer att få ett tilläggsdirektiv med uppdrag att utreda de framtida villkoren för och regleringen av public service i det moderna medielandskapet.

 

 

Stockholm den 12 april 2017

 

 

Alice Bah Kuhnke
                                                                                                                                                         

Inga kommentarer: