Sidor

torsdag 6 april 2017

Mitt anförande i Sveriges Riksdag igår om konsumentfrågor och konsumenträtt!


Igår hade vi en debatt i Sveriges Riksdag om konsumentfrågor som är mitt ansvarsområde i Civilutskottet inom Moderaterna tillsammans med vattenfrågor. Vill du se hela debatten så finns den på riksdagens hemsida, annars har du mitt anförande i text här nedan. Jag lyfter bl a fram att regeringen inte borde be statliga myndigheter att opinionsbilda mot den egna befolkningen, vilket tyvärr miljöpartiet försvarade i debatten. Jag poängterade också att s v mp gemensamma skattepolitik med allt högre skatter riskerar ökad överskuldsättning för de grupper med lägst inkomst.

 

Herr Talman,

 
Idag har vi en debatt om konsumenträtt här i kammaren.

Vi kommer att debattera konsumenträtt och konsumentpolitik. Här finns det skillnader i synen på konsumenten mellan Moderaterna och bl a socialdemokraterna  som jag återkommer till. Utskottet föreslår också riksdagen att fatta beslut om två tillkännagivanden.


 Det första är att regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning till konsumenter rörande snabblån och det andra rör lagreglerna vid köp av levande djur.

 
Där kommer min kollega tillika superexpert i ämnet Mats Green att återkomma senare i debatten med varför den frågan är så viktig.


I den här debatten kommer vi enbart att debattera de köp av tjänster och produkter som vi som konsumenter gör av privata företag.

 På ett område är konsumentskyddet ganska svagt i Sverige i förhållande till vad som gäller vid köp från privata företag och det är när vi som konsumenter köper tjänster av den offentliga sektorn.

 
Vilket konsumentskydd har vi när vi köper tjänsten förskola eller skola till våra barn? Vilket konsumentskydd har vi när det gäller köp av tjänsten sjukvård eller äldreomsorg?

 Där saknar vi till stor del rättigheter som gäller i andra fall. Det är i varje fall någonting vi kan reflektera över, och fundera på om inte konsumentskyddet i den delen kan behöva att stärkas.

 Under alliansregeringen var dåvarande regeringens mål för konsumentpolitiken att konsumenter ska ha makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. Målet utgick från konsumentens kapacitet att göra egna val, och från behovet av ett regelverk som underlättar för konsumenterna att göra medvetna och informerade val. Målet bör återinföras igen. 


En viktig utgångspunkt för Moderaternas konsumentpolitik är att konsumenterna ska kunna tillgodogöra sig information som är tillförlitlig om produkters pris och egenskaper, om produktionsmetoder, säkerhetsaspekter och vilken påverkan konsumtionen har på människor, miljö och klimat. 

 
Genom att vara påläst äger en konsument möjlighet att själv lösa frågeställningar som uppstår i samband med konsumtion.

 Den nuvarande regeringen verkar ha som mål att uppfostra eller att försöka styra svenska folket att konsumera och att agera efter diverse politiska önskemål. Det är tyvärr socialism i sin sämsta form. Vi moderater tror på människan och människans förmåga att fatta egna kloka beslut men det ska självklart finnas en lagstiftning i ryggen som värnar konsumenten i det fall det krävs.

 

Eftersom det är mitt första anförande i just konsumentfrågor så vill jag kort bara berätta om hur jag ser på de här frågorna:

-      Jag och moderaterna tror på marknadsekonomi. Kunder och säljare kan göra affärer med varandra utan politisk inblandning eller påverkan. Konsumtion är bra! Det finns partier och rörelser i samhället som gärna vill skuldbelägga oss konsumenter. Det tycker jag är fel. Istället är det bra att vi konsumerar. Det skapar ekonomisk tillväxt och leder i slutändan till ett bättre samhälle när fler får jobb och vi konsumenter får nya spännande produkter eller tjänster att köpa. Teknisk utveckling är bra och leder ofta till en mindre miljöpåverkan.
 

-      Krediter är bra och behövs i en ekonomi. Det möjliggör för vanliga konsumenter att köpa sin bostad eller bil och andra angelägna investeringar. Ibland behövs även ett litet kortfristigt lån för att hushållet ska klara en oförutsedd utgift. Tyvärr har ju för många hushåll för lite sparat kapital för att klara just en sån situation.


-      Till och med telefonförsäljning är bra om det sker på rätt sätt. Jag har personligen blivit uppringd av Polisens idrottsförbund varje höst i många år och fått erbjudande om att köpa Nordisk Kriminalkrönika. Utan det samtalet så hade jag inte kunna köpa den utmärkta boken.

-      Reklam är bra! Utan reklam så skulle vi inte ha en fungerande press och ett stort utbud av tv och radiokanaler! Reklam hjälper till att förmedla information mellan oss konsumenter och säljare/producenter. En bra reklam med Zlatan hjälper Volvo att sälja mer bilar och så skapas det fler jobb i Sverige exempelvis.

 

Varje dag sker det miljontals affärer mellan säljare och köpare i Sverige. De allra flesta både konsumenter och säljare är seriösa och kräver inte en inblandning av någon, vare sig av konsumentverk kommunala konsumentvägledning Allmänna reklamationsnämnden reklamombudsman eller ytterst domstol. Det är för väl att det är så.

 
Är då allt frid och fröjd?


Nej, och det är alltså avarterna som vi i riksdagen har att hantera genom vår möjlighet att stifta lag. Det är regeringens ansvar att lägga fram en fungerande lagstiftning. När regeringen inte gör det så har vi i riksdagen möjlighet att ge tillkännagivande och i det här betänkandet så gör vi det på två områden.

 

Krediter är bra sa jag och det är det för de allra flesta och i de flesta fallen men när det gäller oseriös kreditgivning via tillexempel snabblån så ser vi moderater tillsammans med majoriteten i utskottet att det krävs fler åtgärder från regeringen.


Vi har sett avarter som måste rättas till och vi vill se att ytterligare åtgärder vidtas för att rätta till brister vid kreditprövning och den del av marknadsföringen som är för aggressiv.


Det är en oroande ökning av antalet ansökningar hos kronofogdemyndigheten för snabblån och den utvecklingen måste brytas. En av de viktigaste åtgärderna regeringen kan göra är att tillsynen skärps över kreditmarknaden genom att finansinspektionen ges en samlad kontroll istället för ett delat ansvar som det är idag mellan Konsumentverket och finansinspektionen.

 Tillgång till krediter stärker möjligheten att planera sin ekonomi och anpassa sin konsumtion över tid. Men när människor inte kan betala sina skulder och blir överskuldsatta blir följderna negativa.

 
 För den som är överskuldsatt naturligtvis men även för samhället i stort och borgenärerna. Att fler ska kunna lyfta sig ur en tillvaro som evighetsgäldenär – långtidsskuldsatt - är viktigt. ¨

Regeringen kan genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en skattepolitik bidra till att inte människor hamnar i skuldfällor. Höga skatter är en bidragande orsak till att en del hamnar i ett ekonomiskt utanförskap.

 Särskilt den med låga inkomster skulle tjäna på att skatterna sänks så att nettoinkomsten ökar efter skatt.  Då skulle också risken för en ekonomisk utsatthet minska.


Tyvärr har vi sett hur regeringen istället de senaste åren har höjt skatterna kraftigt vilket minskar nettolönen efter skatt. Igår gick till och med LO:s ordförande ut i Svenska Dagbladet och krävde ett stopp för kommunala skattehöjningar.

 När det gäller de kommunala konsumentvägledare som finns så tycker vi moderater att det är bra att kommunerna har det själva i samverkan med andra. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att en individ ska kunna planera sin ekonomi är kunskap.

Både kronofogden och konsumentverket gör värdefulla insatser för att stärka ungas kunskap om ekonomi, och TV programmet – Lyxfällan i TV 3 har säkert också bidragit till kunskap om ekonomi och överskuldsättning. TV 3 finansieras för övrigt av reklam så reklam är viktigt i ett samhälle.


För den som inte har tillgång till en kommunal skuldrådgivning så är Hallå Konsument viktigt.  Det är konsumentverket som efter ett beslut av alliansen driver en viktig verksamhet och har man tillgång till sociala medier så finns Hallå konsument där med snabba svar på frågor som ställs.  Det är en verksamhet som gärna får utvecklas än mer.

 
Utskottets majoritet vill att regeringen ska ta fram en lagstiftning mot sexistisk reklam. Här finns det all anledning att vara försiktig enligt min mening.

Vi som konsumenter är den bästa garanten mot dålig reklam. Tycker vi inte om reklamen så väljer vi helt enkelt bort produkten eller tjänsten så det ekonomiska straffet för företag som gör sexistisk reklam i Sverige är mycket högt.

  Det system som finns idag med reklamombudsmannen fungerar tillfredställande och kan i många fall leda till snabbare och skarpare åtgärder än vad som skulle kunna vara fallet med en lagstiftning. Ett skäl till detta är ju att Reklamombudsmannen kan fatta beslut som leder till ett mer önskvärt resultat än vad en domstol skulle kunna göra.

 
Avslutningsvis. Jag tycker mig se en trend från regeringen om att man vill styra både konsumtionsmönster och agerande hos svenska folket via politisk påverkan från statliga myndigheter.

 
Ett exempel är det uppdrag som konsumentverket fått att arbeta för en mer miljösmart konsumtion. Ett modeord som konsumentministern använder är nudging. Ett ord som säkert de allra flesta svenskar utanför Södermalm aldrig har hört talas om.

 Det tycker jag är en oroande utveckling. Jag tycker att vi som konsumenter själva ska få styra våra liv utan att få pekpinnar om än det ena och än det andra. Att upplysa är en sak men att försöka påverka är en annan. Jag hoppas att riksdagens majoritet är vaksam över åtgärder från regeringen som syftar till just påverkan och att vi tillsammans försöker stoppa det.


Vi står självklart bakom alla moderata reservationer i betänkandet och våra tillkännagivanden men för tids vinning yrkar jag endast på reservationen 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: