Sidor

måndag 17 december 2012

Moderaterna skeptiska till sammanslagning av Länsstyrelser!

Idag, måndag den 17 december, presenterades utredningen om den statliga regionala förvaltningen skriver Gefle Dagblad. Idag finns 21 länsstyrelser i 21 län. Ensamutredaren Mats Sjöstrand lägger bland annat fram ett förslag om att minska antalet länsstyrelser till 11.

Moderaterna är skeptiska till det förslag som innebär att stora delar av landet får ökat avstånd till beslutsfattare, service och tillsyn.

Vi tycker att beslut ska fattas så nära människor som möjligt och att det lokala perspektivet är viktigt. Förändringar i samhällsorganisationen ska göras som svar på konkreta samhällsproblem, utgå från människors vardag och vara folkligt förankrade.


Detta handlar inte om regionfrågan. Länsstyrelsen är statens representant på den lokala nivån och ska svara för den statliga förvaltningen i länet. Länsstyrelsen är den enda statliga myndighet som har ett landområde som organisatorisk utgångspunkt och inte ett enskilt verksamhetsområde.


Länsstyrelsen har ett brett uppdrag. Därför är det av stor vikt att länsstyrelserna har god lokalkännedom och är väl insatt i de olika förutsättningar som finns i just sitt län. I många svåra frågor är det viktigt med det lokala perspektiv som länsstyrelserna kan bidra med. Ett gott exempel är rovdjursfrågan där det finns stora skillnader i rovdjursbestånd mellan länen.


Länsstyrelserna har inte bara en viktig symbolisk funktion med sin närvaro och sina ceremoniella uppdrag, utan är också ett sätt att visa på sammanhållning och statlig representation i hela Sverige. En reform som halverar antalet länsstyrelser riskerar att skapa större distans mellan landets olika delar där vissa områden upplevs som mer perifera.


Svensk statsförvaltning håller hög internationell klass. Medborgarnas förtroende för statliga myndigheter upprätthålls genom att de är effektiva, att verksamheten är rättssäker och att medarbetarna har hög kompetens. En av regeringens huvuduppgifter är att fortsätta arbetet med att skapa en mer effektiv, tydlig och rättssäker förvaltning. Parallellt med utredningen om den statliga regionala förvaltningen pågår även andra förvaltningspolitiska reformer.


Delar av utredningens betänkande kan utgöra ett gott underlag i det fortsatta arbetet, men att halvera antalet länsstyrelser är inte rätt väg då det motverkar målsättningen att stärka det lokala inflytandet och att uppmuntra till en levande landsbygd.

Inga kommentarer: