Sidor

onsdag 19 december 2012

PRM om det kommunala utjämningssystemet

PRESSMEDDELANDE:

2012-12-19

Förändringar av det kommunala utjämningssystemet

I dag presenterar regeringen ett förslag om förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Regeringen anser att det är lämpligt att genomföra förändringarna från 1 januari 2014.

Utjämning av kommunernas ekonomiska förutsättningar är nödvändig för att säkra tillgången till välfärdstjänster av hög kvalitet oavsett var i landet man bor.

- Den utredning som såg över utjämningssystemet pekade ut ett antal felaktigheter inom det nuvarande systemet för kostnadsutjämning, bland annat inom barnomsorgen. I och med dagens förslag förändras kostnadsutjämningen i enlighet med utredningens förslag för att rätta till de felaktigheter som pekats ut. För Gävleborgs del betyder förslaget totalt sett ett välkommet tillskott i kommunerna och i landstinget,
säger Tomas Tobé i en kommentar.

Samtidigt genomförs vissa justeringar av inkomstutjämningen där avgiften sänks för de kommuner som betalar en avgift inom ramen för inkomstutjämningen. Genom att sänka marginaleffekten skapas bättre förutsättningar för tillväxt.

- Regeringen avser att skjuta till cirka en miljard kronor, utöver de 70 miljarder kronor som i dag betalas in av staten till utjämningssystemet, för att kompensera för sänkningen av avgifterna. Utgångspunkten är att ingen kommun eller inget landsting ska få det sämre jämfört med utredningens ursprungliga förslag
, fortsätter Kjellin som själv ingått i kommittén för utredningen.

- Det kommunala utjämningssystemet är en grundpelare för den kommunala verksamheten. Kommuner och landsting ska så långt som möjligt ges samma ekonomiska förutsättningar. Systemet måste ge utrymme för såväl utjämning som tillväxt. Mot bakgrund av utjämningssystemets komplexitet och betydelse för kommuner och landsting har framförallt frågorna som rör ekonomisk tillväxt och sysselsättningsutveckling krävt noggranna överväganden från regeringens sida vilket vi välkomnar,
avslutar Beckman.

Länk till regeringens förslag:

Kontakt:


Tomas Tobé (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas.tobe@riksdagen.se

Margareta B Kellin (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

070 - 50 41 41

Margareta.b.kjellin@riksdagen.se

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

070 – 361 36 96

e-mail:

Inga kommentarer: