Sidor

måndag 17 september 2012

Hela debattartikeln om vikten av en väl fungerande ostkustbana som varit publicerad i ett antal tidningar.

Idag firar vi att tågen äntligen rullar på den kustnära järnvägen i norra Sverige. Ådalsbanan är en 18 mils lång järnväg som knyter ihop Botniabanan och Ostkustbanan till en sammanhängande bana mellan Stockholm – Umeå. Den efterlängtade upprustningen av banan skapar förutsättningar för utveckling och framtidstro hos näringsliv och medborgare. Fler arbetstillfällen, bättre miljö, god kompetensförsörjning och ett växande Norrland är några av de förväntningar som den nya järnvägen byggt upp och som vi tror på.

För nå de verkligt stora resultaten för Sverige och Norrland behövs dock ytterligare ett antal steg i utvecklingen.

Södra delen av Ådalsbanan, sträckan Sundsvall – Härnösand, har rustats upp för ökade trafikvolymer men är fortfarande 13 km längre än motsvarande vägsträcka. Kurvor och krokar gör att tågen måste hålla låg hastighet, vilket innebär längre restider med tåg än med bil och buss.


Ådalsbanan beräknas kunna ta emot förväntande 50-60 tåg per dygn från Botniabanan, men hur de tågen ska ta sig vidare söderut är fortfarande en olöst fråga då ett av Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår behöver passeras.


På Ostkustbanan mellan Sundsvall – Stockholm passerar idag 70 tåg per dygn med både resenärer och svenska råvaror och produkter till ett värde av fler hundra miljarder per år. Järnvägen är nu fullbelagd och trafiken kan inte utökas utan investeringar i dubbelspår. Trafikverket tvingas redan idag säga nej till ytterligare tåg i trafik. Tio mötesstationer finns i nuvarande plan för infrastruktur 2010 -2021. Mötesstationerna kommer att bidra till en stabilare trafiksituation och öppnar upp för ytterligare några fler tåg per dygn, men påverkar inte restiderna positivt. En tågresa som 1996 tog 3 timmar på sträckan tar idag 3 timmar och 40 minuter.


Den kustnära järnvägen genom Norrland utgör en primär del i den Botniska korridoren som är basen i ett transnationellt gods- och transportstråk genom Finland, Sverige och vidare ut till Europa.


I dag utvinns malm för 20 miljarder kronor per år som vidareförädlas till ett värde av 550 miljarder i det svenska industrisystemet. Skogsindustrins produktionsvärde uppgår till cirka 220 miljarder per år. De tunga råvarubaserade transporterna står för hela 75 procent av godstransporterna i Sverige. Trafikverkets prognoser visar att efterfrågan på godstransporter kommer att fortsätta öka kraftigt i framtiden. Den svenska infrastrukturens kvalitetsbrister måste åtgärdas för att möta upp denna positiva utveckling.


Att svenska varor kommer fram i tid till kunder ute i Europa är helt avgörande för vår industri och det är på deras exportintäkter som en stor del av vårt välstånd vilar. Den tunga vintern 2010 kom hot om att flytta produktionen och företagen utomlands, närmare marknaderna. Sverige har inte råd med att inte investera i bättre infrastruktur och därmed riskera att det händer.


Endast en investering i Nya Ostkustbanan - ett nytt dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand kan svara på marknadens efterfrågan av järnvägstransporter. Dubbelspåret halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.


I jämförelse med transporter på väg, kan Nya Ostkustbanan avlasta gods från E4:an med motsvarande 1500 långtradare per dygn.


Det är därför av största vikt att Nya ostkustbanan inkluderas i den kommande infrastrukturpropositionen. Vi föreslår också att Trafikverket omgående satsar på att färdigställa nödvändiga planeringsinsatser.


Idag klipper vi bandet för Ådalsbanan samtidigt som vi ser fram emot att regering och riksdag fullföljer sitt jobb med att bygga hela Sverige och investerar i Nya Ostkustbanan. 2025 står vi redo att klippa band igen, men för att det ska bli verklighet måste vi agera nu!


Lena Asplund (M), riksdagsledamot Västernorrland


Susanne Eberstein (S), riksdagsledamot Västernorrland


Christina Höj Larsen (V), riksdagsledamot Västernorrland


Christina Karlsson (S), riksdagsledamot Västernorrland


Emil Källström (C), riksdagsledamot Västernorrland


Eva Lohman (M), riksdagsledamot Västernorrland


Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland


Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot Västernorrland


Eva Sonidsson (S), riksdagsledamot Västernorrland
Ulla Andersson (V), riksdagsledamot Gävleborg


Hans Backman (FP), riksdagsledamot Gävleborg


Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg


Bodil Ceballos (MP), riksdagsledamot Gävleborg


Margareta Kjellin (M), riksdagsledamot Gävleborg


Åsa Lindestam (S), riksdagsledamot Gävleborg


Elin Lundgren (S), riksdagsledamot Gävleborg


Raimo Pärssinen (S), riksdagsledmot Gävleborg


Per Svedberg (S), riksdagsledamot Gävleborg


Tomas Tobé (M), riksdagsledamot Gävleborg


Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot Gävleborg


Bo Källstrand, Landshövding Västernorrlands län


Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborgs län


Sven-Åke Thoresen (S), Regionstyrelsen Gävleborgs ordförande


Sverker Ågren (KD), ordf. regionala nämnden Landstinget Västernorrland


Elvy Söderström, ordf Intresseföreningen Norrtåg

Inga kommentarer: