Sidor

torsdag 4 februari 2010

Socialdemokraterna i Landstinget får en rejäl uppsträckning av Regeringen idag - och de allra svåraste funktionshindrade får nu den hjälp de behöver!

Anders W Jonsson centerpartist från länet har skickat ett pressmeddelande idag till länets media, och jag håller med Anders i allt han skriver. Även Margareta B Kjellin har agerat i samma fråga under hösten.

Landstinget Gävleborgs socialdemokrater borde skämmas och deras människosyn mot funktionshindrade är under all kritik. Vem som helst kan drabbas av en hjärnblödning eller trafikolycka och då är det viktigt att samhället skyddar de allra svagaste och sjuka i ett samhälle. Anders skriver:Idag har regeringen fattat beslut om lagrådsremissen Personlig assistans. Där klargör regeringen att den tolkning landstinget Gävleborg gjort av vem som ska betala hjälpmedel för funktionshindrade är felaktig. Landstinget Gävleborg kommer därmed att tvingas tillämpa lagen på samma sätt som alla andra landsting gör. Det är tråkigt att det ska behövas en ”Lex Gävleborg” för att länets funktionshindrade ska få rätt till samma hjälpmedel som funktionshindrade i andra landsting har haft rätt till säger Anders W Jonsson Centerpartiet.

Lanstingen är skyldiga att erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Många funktionshindrade har personlig assistans. De kan få sin assistans från kommunen, ett bolag eller ett kooperativ eller själv vara arbetsgivare. För de som har personlig assistans har det tidigare funnits en diskussion om vem som ska betala hjälpmedlen, assistansanordnare eller landstinget.

I en överenskommelse från 1996 kom Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet överens om landstingen ska stå för kostnader för hjälpmedel i hemmet, ex vis anpassad säng och lyft, även om de används av assistenter. I LSS och hjälpmedelsutredningens slutbetänkande från 2004 slogs fast att det är ovanligt med gränsdragningstvister på området men att när de inträffar så leder det till stora bekymmer för den som drabbas. I betänkandet föreslogs därför att rekommendationerna från LOKAH rapporten skulle följas för att undvika att enskilda funktionshindrade skulle drabbas. Försäkringskassan har i sina anvisningar om vad assistansersättning, för närvarande 247 kronor per timme, slagit fast att ersättningen ska gå till assistans och inget annat.

Tvister är ovanliga i ett nationellt perspektiv men tyvärr alltför vanliga i Gävleborg. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade 2007 genom en policy som är unik i Sverige. Den har lett till ett antal konflikter där landstinget hävdar att assistansbolag eller kommun ska stå för hjälpmedlen beroende på att landstinget Gävleborg definierar dem som arbetshjälpmedel. Trots vädjanden från funktionshindrade, kommuner och assistansbolag har socialdemokraterna vägrat ändra de unika Gävleborgsreglerna. Eftersom landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel regleras av Hälso- och sjukvårdslagen har den enskilde inte haft någon möjlighet att överklaga ett beslut.

Regeringen har därför känt sig nödgad att i lagrådsremissen Personlig assistans klargöra att Gävleborgs egen hemsnickrade tolkning av Hälso och sjukvårdslagen ej är acceptabel. Funktionshindrade med assistans ska, även om de bor i Gävleborg, ha rätt till nödvändiga hjälpmedel. Regeringen ställer sig bakom den rekommendation som görs i LOKAH-rapporten, slutsatserna i LSS och hjälpmedelsutredningens slutbetänkande och i vägledningen från Försäkringskassan där det tydligt framgår att som arbetshjälpmedel räknas endast enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden.

Det är beklämmande att socialdemokraterna i landstinget Gävleborg ska behöva ett regeringsingripande genom en Lex Gävleborg för att man ska sluta göra livet svårt för länets funktionshindrade avslutade Anders.

Inga kommentarer: