Sidor

torsdag 15 februari 2018

Seminarium- Regelförändringar för att underlätta förvaltning av enskilda vägar


INBJUDAN

 

Seminarium- Regelförändringar för att underlätta förvaltning av enskilda vägar

 

Tid:   Onsdag den 28 februari  kl 10.00-11.30

Plats :  Riksdagshuset, lokal  RÖ2-10

Entré Norrbro 1 B, Riksdagshuset  östra ( RÖ)

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten via Trafikverket, kommuner, vägföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Det rör sig om totalt 44 000 mil, varav endast 7 800 mil får statsbidrag. Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar, och över 2 miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar.

 Fastigheternas andelstal är i mycket stor utsträckning inaktuella, och uppgifter i fastighetsregistret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Kartläggningar visar att minst 5 000 lantmäteriförrättningar skulle behöva göras varje år under ett antal år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen.
 

Problemen med uteblivna och även försenade lantmäteriförrättningar behöver lösas. Sedan flera år tillbaka ligger hos regeringskansliet ett förslag från riksförbundet för enskilda vägar (REV) om förenklingar för att snabba på och minska kostnaderna för ändra andelstalen. Ett stort antal motioner ligger nu i riksdagen med förslag på en lagöversyn.

 

Syftet med seminariet är att

·        belysa de problem som råder med nuvarande regelverk

·        belysa föreslagna åtgärder för att förenkla och underlätta förvaltningen av landets alla vägsamfälligheter

 

Ansvarig för seminariet är bl a Advokat Uno Jakobsson ordförande Riksförbundet enskilda vägar.

Deltagare bjuds in från riksdagen, regeringskansliet, myndigheter, markägar- och väghållningsorganisationer samt transportsektorn.

 
Anmälan av deltagande görs till hadi.ala.hadi@riksdagen.se märk anmälan seminarium 28 februari

 
Samt glöm inte att ta med dig giltigt ID kort för inpassering. Kom senast 9.45 för inpassering i god före seminariet om du är extern gäst.

 

Lars  Beckman                              Leif Nysmed

Riksdagsledamot (M)                     Riksdagsledamot (S)

 

Inga kommentarer: