Sidor

måndag 23 september 2013

Nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson skriver på SVD Brännpunkt!

Sverige ska vara ett land där alla som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till. Det är min syn på målet för jobbpolitiken. För att nå dit krävs det att vi fortsätter att vårda och utveckla arbetslinjen mot en arbetsmarknad som är både inkluderande och flexibel. Jag vill verka för bredare vägar in till arbetsmarknaden. Det skriver nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, på SvD:s Brännpunkt.

Vi är nu inne på det sjätte året av djup ekonomisk kris. Vår omvärld har tvingats till skattehöjningar och nedskärningar i välfärden. Den vägen har Sverige inte behövt ta. Alliansregeringen har tagit ansvar för ekonomin. Det gör att Sverige i dag har bland de starkaste offentliga finanserna i EU. Den styrkan vill vi nu använda till att skjuta in energi i ekonomin och skapa fler och bredare vägar till jobb. Det är endast med en tydlig arbetslinje som vi bygger Sverige starkt.

 

Att säkra att jobben blir fler är inte bara viktigt för individen utan även för samhället i stort. Varje nytt jobb är betydelsefullt och behövs. Men det är också viktigt att de jobb som växer fram kommer alla på arbetsmarknaden till del. Det ser jag som är arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift.

Samtidigt som det är viktigt att vårda genomförda reformer så måste vi ta nya steg framåt. För även om antalet i arbete är högre än vid finanskrisens utbrott och fler än 2006, så finns det utmaningar. Att fortsätta med reformer för unga och utrikes födda som har betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden är angeläget. Lika så är det viktigt att förbättra omställningen och matchningen. En arbetsmarknad som vänder ryggen åt dem som står utanför hotar sammanhållningen och välfärden. Här ser jag fem områden där vi tillsammans måste fortsätta att arbeta målmedvetet för att sänka trösklar och skapa bredare vägar till jobb.

 

1. Tidigt stöd och hjälp till fullständig utbildning.

Ungas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden är mycket olika. Redan 2012 togs det som kallats för aktivitetsförbud för unga bort. Alla unga ska i dag få individuellt förmedlingsstöd från första dagen i arbetslöshet. De unga som löper allra störst risk att gå utan arbete en längre tid ska prioriteras och tidigt få extra stöd. Det är viktigt att så också sker. Det kan handla om praktik, utbildning eller om matchning och arbetsgivarkontakter. Vi vet att unga utan fullgjord gymnasieutbildning har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden. Därför ska även vägen tillbaka till utbildning vara tydlig och prioriterad inom arbetsmarknadspolitiken.

2. Bättre koppling mellan utbildning och jobb.

Att kombinera arbete, utbildning och handledning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen på YA-jobben som är en nyhet på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om kollektivavtalade anställningar som kombinerar arbete med utbildning och handledning. Erfarenheterna från länder med utbyggda lärlingssystem som till exempel Tyskland, Österrike och Danmark visar att denna form av arbetsplatsförlagt lärande är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.

3. Förbättrad integration.

Många utrikesfödda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, särskilt de som kommer till Sverige från länder utanför Europa. Ansvaret för etableringsinsatser har överförts från kommuner till Arbetsförmedlingen. Det var ett viktigt steg för att stärka arbetslinjen i mottagandet för nyanlända. Det är en reform värd att vårda och utveckla.

4. Bättre möjligheter till omställning.

Det blir vanligare att man är kvar i arbetslivet i en högre ålder samtidigt som vi har en föränderlig arbetsmarknad. Det förutsätter att vi blir mer öppna för och underlättar för omställning. Men förutsättningarna för ett långt arbetsliv är inte lika för alla yrken. Vi behöver skapa fler möjligheter för personer både mitt i och senare i livet att byta yrke och känna trygghet i sin kompetens.

5. Stärkt matchning.

Arbetsmarknadspolitiken spelar en viktig roll för att rusta och matcha till jobb eller utbildning. Fler jobb för unga och utrikes födda och förbättrad omställning förutsätter en väl fungerande matchning mellan arbetssökande och företag som vill anställa. För många i dessa grupper är stöd och hjälp till kontakt med arbetsgivare avgörande. De tecken som finns på försämrad matchning ska tas på allvar och arbetet med att utveckla matchningen måste fortsätta. Därför inleder vi nu en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

För att klara dessa utmaningar
behövs en framtidsinriktad politik. Att det i dag är fler i arbete än 2006 har inte hänt med automatik. Det har inte varit en slump eller tur. Utan det är ett resultat av att alliansregeringen sedan 2006 har fört en reforminriktad och målmedveten jobbpolitik. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta och mer förmånligt för arbetsgivare att anställa har vi förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt och sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden. I budgetpropositionen för 2014 tar vi ytterligare steg för att öppna upp och skapa fler och nya vägar till jobben.

Vi ska ha en arbetsmarknad som växer och där jobben blir fler. Det är endast med en politik för fler jobb som vi skapar förutsättningar för att alla människor ska komma till sin rätt. Där alla människors förmåga ska tas till vara. En arbetsmarknad där alla som kan arbeta bidrar till ett starkare och mer inkluderande Sverige. Som arbetsmarknadsminister är det min viktigaste uppgift att verka för en arbetsmarknad där alla människor får plats.

ELISABETH SVANTESSON (M)
arbetsmarknadsminister

 

Länk till artikel i sin helhet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jobben-ska-bli-fler-och-komma-fler-till-del_8544766.svd


Inga kommentarer: