Sidor

fredag 29 mars 2013

SVT drar in en kvarts miljard på kommersiella intäkter utöver de statliga bidragen.

Jag och min kollega Carl-Oskar Bohlin har fått ett i och för sig trevligt brev från SVT där man redovisar hur mycket totala intäkter som SVT har i kommersiella intäkter. Tyvärr vägrar bolaget uppge vad som är vad i intäkterna så då får man självklart anta att en betydande del kommer från intäkterna från Melodifestivalen.

Sammanlagt drar alltså in SVT in en kvarts miljard på kommersiella intäkter vilket är mer än vad NRJ säljer reklam för exempelvis. Det är betydande kommersiella intäkter som det statliga mediabolaget drar in utöver de 7 miljarder som man har genom politiska beslut.

Här är svaret i sin helhet;

Hej Lars och Carl-Oskar,

Det glädjer mig att ni uppskattar årets omg? ?ng av Melodifestivalen. Låt mig försöka svara på de frågor ni också ställer i ert brev.

Det har spekulerats en hel del om vad Melodifestivalen kostar och det har figurerat rena fantasisummor. Därför gick Eva Hamilton ut och berättade kostnaden för licensbetalarna - drygt 2 miljoner kronor per program. Observera att Melodifestivalen är uppbyggt av sex program - fyra deltävlingar, andra chansen samt finalen som i år sändes från Friends arena. Summan är alltså totalt ca 15 Mkr.

SVT arrangerar - och finansierar - själva tv-produktionen, eftersom det är där vår expertkunskap ligger. Allt det som rör evenemanget p å olika orter runt om i Sverige har vi valt att överlåta till Live Nation som har kunskaper och förutsättningar att göra det bättre än vi. Det handlar tex om att sälja biljetter och svara för publikens säkerhet. Det finns inga goda skäl för att radio- och tv- avgiftsbetalarna ska stå för den extra kostnad det innebär att skapa event runt om i landet. Vi vet att detta arrangemang brukar vara mycket uppskattat av ortsbefolkningen lokalt, oavsett om vi är i Malmö, Skellefteå, Karlskrona, Göteborg eller Stockholm. Genom att överlåta rätten till dessa publikevent får vi en intäkt från Live Nation som bidrar till att sänka kostnaderna för SVT. Detta kommer avgiftsbetalarna tillgodo. 

Live Nation har även rätten att sponsra detta arrangemang. Det är alltså inte SVT som sluter dessa sponsorsavtal. Att vi har överlåtit rätten till sponsorsförsäljning betyder naturligtvis inte att vi avsagt oss ansvaret för programfinansieringen. Att hela produktionen genomförs i enlighet med SVTs regelverk och uppdrag är något som vi har det fulla ansvaret för. Likaså säkerställer vi att våra varumärken inte missbrukas. 

I brevet efterfrågar ni transparens från SVT. Vi har alltid strävat efter största m? ?jliga öppenhet. Vi har redovisat kostnaderna för avgiftsbetalarna. Men det finns affärsavtal med extern part som vi av lätt insedda skäl inte har rätt eller möjlighet att offentligt redovisa.Det skulle bli svårt för SVT att genomföra förhandlingar med externa, privata aktörer, om SVT inte kunde erbjuda sådan sekretess som är standard på marknaden. Dock finns det möjlighet för den som vill anmäla ett program till Granskningsnämnden och få frågor om otillbörligt gynnande och sponsring prövade. Granskningsnämnden har d? ? möjlighet att granska avtal och dylikt utan att sekretessen i uppg örelsen röjs. 

SVT redovisar även i både årsredovisning och public service-redovisning vilka intäkter bolaget har vid sidan om tv-avgiften. Totalt utgjorde de intäkterna 255,6 mkr eller 
6 procent av SVTs budget. Enskilt största delen av detta handlar om visningsrätter, samproduktioner och royalty, dvs olika former av försäljning av programrättigheter internationellt och nationellt. Vad gäller sponsring utgjorde den detta år som rymde både Fotbolls-EM, Sommar-OS och melodifestival 38,6 mkr eller något mindre än 1 procent av SVTs intäkter. 

Allt detta är kända fakta. Vi redogör gärna för hur vi ser på och allmänt arbetar med öppenhet och tillämpning av de olika regelverken kring programfinansiering. Det vore dock, som ni säkert själva anser, olyckligt om SVT skulle börja föra en diskussion kring enskilda programprojekt med politiska företrädare, med tanke på att vi alla har ett intresse av att värna principen om armlängds avstånd mellan politik och media. 

Vänliga hälsningar

Jimmy Ahlstrand

Strategichef, SVT

Inga kommentarer: