Sidor

onsdag 24 oktober 2012

Skolgång för papperslösa.

Skolgång för papperslösa


Alliansregeringen har inte egen majoritet i riksdagen. Därför ingick regeringen och MP i mars 2011 en ramöverenskommelse om Migrationspolitiken. Idag presenteras den del som handlar om tillståndslösa barns rätt till skolgång som fanns med i ramöverenskommelsen.

Tillståndslösa (så kallade gömda barn och papperslösa) barn ska ges rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Detsamma gäller motsvarande skolformer, dvs. grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola. Rätten till gymnasieskola och gymnasiesärskola gäller om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år.
En fråga som ofta ställs är om detta kommer påverka Polisens möjligheter att hämta barn vid skolan. Det kommer det inte. Polisen ska redan idag iaktta särskild försiktighet vid ingripanden mot barn. Den reglering och praxis som finns när det gäller polisens arbete innebär en tydlig begränsning av polisens möjligheter att hämta barn i skolor. Rikspolisstyrelsen kommer inom kort att besluta föreskrifter om arbetet med att verkställa avvisningar och utvisningar.
Förslaget innebär inte rätt till förskola eller fritids.
Det införs ingen skolplikt för dessa barn.
Barn utan tillstånd får samma rätt till skolskjuts och elevresor som barn bosatta i landet.
25 miljoner kronor för 2013 och därefter 50 miljoner kronor per år
Den skyldighet som socialnämnden och styrelsen för utbildning vid grundskola eller gymnasieskola har enligt utlänningsförordningen att underrätta polismyndigheten om en utlänning upphävs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Inga kommentarer: