Sidor

onsdag 25 april 2012

Idag behandlas min och Ulf Berg motion om vinterdäck för tunga fordon..

Idag debatterar mina riksdagskollegor i Trafikutskottet bl a vinterdäck för tunga fordon. Motionen som jag och Ulf berg skrivit om vinterdäcken avslås men med motiveringen att Trafikutskottet förutser att Regeringen avser återkomma med lagstiftning i höst, och det har också vår infrastrukturminister sagt offentligt.

Så här skriver Trafikutskottet:

Vinterdäck för tung trafik m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner om vinterdäck på tunga fordon och vinterväghållning. Utskottet hänvisar till Trafikverkets och Transportstyrelsens fördjupade utredning om vinterdäck på tunga fordon vars resultat ska redovisas den 11 april 2012 och som förväntas leda till krav på vinterdäck för tunga fordon.
Jämför reservation 2 (S, MP, V).

Bakgrund

Vägverket presenterade i januari 2009 en samlad lägesrapport om vinterdäck med anledning av ett regeringsuppdrag. I uppdraget till Vägverket ingick bl.a. att utreda möjligheterna att minska problemen med stopp i trafiken orsakade av tunga fordon och att redovisa en kunskapssammanställning över läget tillsammans med framkomliga förslag som kan förbättra situationen. I rapporten konstaterades att bra vinterdäck med tillräckligt mönsterdjup inte bara är en trafiksäkerhetsfråga utan också är avgörande för framkomligheten. Ett av de åtgärdsförslag som presenterades i rapporten var krav på vinterdäck på drivaxeln på tunga fordon.

Reglerna har därefter skärpts från 2010. Det innebär att det för fordon över 3,5 ton numera är krav på däck med minst fem millimeters mönsterdjup på samtliga hjul på dragbilen under perioden den 1 december t.o.m. den 31 mars. Denna regel gäller såväl svenska som utlandsregistrerade lastbilar.

Motionerna

I motion 2011/12:T267 av Lars Gustafsson (KD) framförs att tunga fordon och lastbilar i dag inte omfattas av kravet på vinterdäck så som t.ex. personbilar och att det endast finns ett krav på 5 millimeters mönsterdjup när det gäller tunga fordon. Under flera vintrar har stora problem på våra vägar kunnat ses till följd av detta. Motionären anför att det är av stor vikt att det införs ett krav på vinterdäck även för lastbilar och att det också måste gälla för utländska fordon som framförs på svenska vägar.

I motion 2011/12:T307 framför Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S) att många svåra olyckor med långtradare inblandade inträffar varje år, inte minst vintertid. Flera av dessa långtradare är registrerade i andra länder och kör med däck som inte är godkända i Sverige, vilket då blir en stor trafikfara när de kör genom landet. Motionärerna anför att en kontroll av fordonet skulle kunna ske i tullen för att förhindra att lastbilar med icke godkända däck färdas på svenska vägar.

I motion 2011/12:T396 av Ulf Berg och Lars Beckman (båda M) anförs att det varje vinter sker vägtrafikstörningar beroende på att fordon är utrustade med däck som inte är avsedda för vägförhållandena och att den tunga trafiken orsakar en oproportionellt stor andel av dessa vägtrafikstörningar. Motionärerna anför vidare att Trafikverket och Transportstyrelsen tillsammans har presenterat ett förslag om att införa krav på vinterdäck för tunga fordon som innebär att vinterdäck eller annan likvärdig utrustning på fordonets drivaxel blir ett krav från den 1 december till den 31 mars för att minska antalet olyckor och trafikstörningar. Kravet ska gälla både svenska och utländska fordon.

I kommittémotion 2011/12:T429 yrkande 16 framför Anders Ygeman m.fl. (S) att det av både trafiksäkerhetsskäl och framkomlighetsskäl finns anledning att se över hur vinterväghållningen fungerar i Sverige. Motionärerna anför att de vill att regeringen ändrar vägtrafikförordningen så att lastbilar och bussar blir skyldiga att använda vinterdäck på drivaxeln mellan den 1 december och den 31 mars och att kravet även ska gälla utländska fordon.

Utskottets ställningstagande

Frågan om vinterdäck på tung trafik har varit föremål för utskottets behandling vid flera tidigare tillfällen, senast i trafiksäkerhetsbetänkandet 2010/11:TU18. Utskottet framhöll då att det är viktigt att åstadkomma en effektiv användning av vinterdäck när vinterväglag råder och att detta innebär dels att vinterdäck ska användas när det behövs, dels att man bör eliminera den negativa påverkan på människor och miljö som användningen innebär. Utskottet konstaterade att varken svenska eller utländska tunga fordon omfattas av reglerna om vinterdäck. Däremot finns det krav på att på lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska mönsterdjupet vid vinterväglag vara minst 5 millimeter på fordonets samtliga däck under perioden fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 31 mars. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

Utskottet vill även uppmärksamma att frågan om vinterdäck på tunga fordon under senare år återkommande har varit föremål för skriftliga frågor och interpellationer. Under innevarande riksmöte ställde bl.a. Monica Green (S) den 17 februari 2012 en skriftlig fråga (fr. 2011/12:408) om lagstiftning om vinterdäck på tung trafik till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Infrastrukturministern hänvisade i sitt skriftliga svar från den 22 februari 2012 till bl.a. Trafikverkets och Transportstyrelsens uppföljning. Infrastrukturministern uttalade vidare att vi med ett brett kunskapsunderlag som beskriver verkligheten kan fastställa vilka åtgärder som kan behövas, och med målet att det vid behov ska finnas nya bestämmelser på plats i tid till nästa vinter.

Utskottet kan konstatera att den uppföljning som Trafikverket och Transportstyrelsen genomför ännu inte är slutförd och att den kommer att färdigställas och presenteras för infrastrukturministern vid ett möte den 11 april 2012. I Trafikverkets och Transportstyrelsens uppföljning av vinterdäck på tunga fordon ingår att presentera underlag för att kunna belysa för- och nackdelar med ett införande av vinterdäck på tunga fordons driv-axlar. I genomförandet av uppföljningen har det ingått intervjuer med åkerier och kontrollerade studier för att spegla däckens betydelse. Vidare har det ingått att via samarbetsavtal med bärgarkåren samla statistik som kan användas för att belysa om det finns orsakssamband mellan stopp i trafiken och däcktyp. Det har även gjorts en fortsatt kontroll av däckstandarden tillsammans med polisen och däckbranschen. De resultat som framkommer i studien har tagits fram i syfte att kunna vara vägledande för bedömningen av huruvida lagstiftning är det mest lämpliga alternativet för att komma till rätta med olyckor med tung trafik vintertid. I detta arbete har Trafikverket tillsammans med Transportstyrelsen följt upp varje olycka för att få en tydligare bild av hur stor del av störningarna som beror på däckens egenskaper i förhållande till andra faktorer, t.ex. hög hastighet, felaktig lastfördelning, för lågt tryck på drivaxlarna eller bristande vinterväghållning.

Utskottet vill peka på vikten av att lastbilar som är registrerade i utlandet såväl som i Sverige följer gällande lagar och regler samt att det är viktigt att regelefterlevnaden kontrolleras på ett effektivt sätt. Att kontrollera bl.a. tunga godstransporter på väg och att lastbilarna kan framföras på ett trafiksäkert sätt är en uppgift som polismyndigheterna genomför med hjälp av trafikpoliser och bilinspektörer. Utskottet har erfarit att det förekommer att polisen tillsammans med tullen genomför gemensamma kontrollinsatser av lastbilar i de svenska hamninfarterna. I detta ingår då även att kontrollera att fordonet är beskaffat och utrustat så att det kan framföras i enlighet med svenska regler.

När det gäller en översyn av vinterväghållningen kan utskottet konstatera att Trafikverkets förmåga att bemästra framkomlighetsproblemen under vintrarna 2009/10 och 2010/11 har prövats hårt. Utskottet vill samtidigt peka på att Trafikverket inför den senaste vintern 2011/12 vidtog ett stort antal åtgärder för att komma till rätta med problemen i vinterväghållningen. Till dessa åtgärder hör bl.a. att alla driftsenheter har genomfört vinterstartmöten med sina respektive entreprenörer för att kontrollera att organisationen fungerar på det sätt som avses. Vidare har ett antal s.k. vinterkritiska sträckor identifierats där åtgärderna bl.a. har varit att sätta in extra resurser och att kräva kortare åtgärdstider och ökad beredskap. Det har även gjorts insatser som ska säkerställa tillgången på vintersalt, omfördelning av resurser vid svåra situationer samt utökad operativ ledning och införande av krisledning vid särskilda behov. Andra insatser som gjorts avser förbättrad information och uppföljning.

Utskottet konstaterar att det är viktigt att det finns väl underbyggda underlag inför beslut om eventuella förändringar inom området. Utskottet ser därför positivt på och välkomnar den fördjupade uppföljning som Trafikverket och Transportstyrelsen genomför då den kan förväntas leda till att krav på vinterdäck för tunga fordon införs. Mot bakgrund av det anförda avstyrker utskottet motionerna 2011/12:T267 (KD), 2011/12:T307 (S), 2011/12:T396 (M) och 2011/12:T429 (S) yrkande 16.

Inga kommentarer: