Sidor

tisdag 9 maj 2017

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Civilutskottet säger i huvudsak ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden till regeringen, bland annat om att uppmana regeringen att följa upp de nya reglerna.

Regeringens förslag innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande. Avlägsnande ska användas vid otillåten bosättning på mark, i en byggnad eller liknande när ägaren vill att personen eller personerna i fråga flyttar. Syftet är att det ska bli enklare för bland annat markägare att få tillbaka sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig otillåtet på en plats ska få en rättssäker process. Civilutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak ska säga ja till regeringens förslag men föreslår två ändringar. Utskottet vill att tidsfristen för ett avlägsnande ska vara fem dagar och inte en vecka från det att den som bosatt sig utan tillstånd blev underrättad om verkställigheten, det vill säga att ett avlägsnande ska genomföras. Utskottet vill också att Kronofogdens handläggningstid i fråga om verkställighet ska bestämmas till tre veckor i stället för fyra från det att handlingarna kom in.

Viktigt att följa upp de nya reglerna


Civilutskottet anser att det är viktigt att regeringen noga följer utvecklingen och tillämpningen av de nya reglerna för att säkerställa att de får avsedd effekt. Därför bör regeringen senast årsskiftet 2017/2018 ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av de nya reglerna. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Utskottet föreslår ytterligare tre uppmaningar till regeringen:

Regeringen bör ta initiativ till att reglerna görs tydligare kring polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ett ingripande mot en otillåten bosättning enligt polislagen.
Alla som har identifierats som otillåtna bosättare vid Kronofogdens utslag ska ha samma ansvar för kostnader. Regeringen bör återkomma med ett lagförslag om detta.
Regeringen bör ta initiativ till att sökandens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande, begränsas.

Invändningar mot utskottets förslag


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande om svarandenas ansvar för kostnader. Om de som identifierar sig genom att yttra sig i målet får ett kostnadsansvar ser partierna en risk att personer kommer att tveka att göra invändningar i målet.

Vänsterpartiet reserverar sig dessutom mot utskottets förslag till ändringar i regeringens förslag. V ser inte heller något behov av tillkännagivande om uppföljning av de nya reglerna. Partiet är även emot tillkännagivandet om begränsningar av sökandens kostnader.

Kontaktperson för media


Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, e-post miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut


Onsdagen den 17 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Inga kommentarer: