Sidor

tisdag 6 maj 2014

Öppet seminarium imorgon om utvärdering av expertskattereglerna


Öppet seminarium om utvärdering av expertskattereglerna


Skatteutskottet håller den 7 maj ett öppet seminarium med anledning av en utvärdering av expertskattereglerna.
Tid: Onsdagen den 7 maj kl. 14.00–16.00
Plats: Lokal L4-17, ingång Mynttorget 2


Expertskattereglerna syftar till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft samt till att skapa incitament för internationella företag att välja Sverige för nyetableringar och stimulera företag att förlägga eller behålla bland annat koncernledande funktioner som kräver utländsk personal i Sverige.
Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i juni 2013 att utvärdera effekterna av de utvidgade expertskattereglerna som trädde i kraft den 1 januari 2012, tillsammans med de gamla reglerna som fortfarande gäller.
Huvudfokus i utvärderingen har varit att undersöka hur arbetsgivarna upplever att expertskattereglerna fungerar samt att klargöra om förutsebarheten har förbättrats i och med införandet av en schablonlönenivå. Utvärderingen bygger i stor utsträckning på intervjuer med företag, idrottsklubbar, intresseorganisationer och redovisningsbyråer. Rapporten innehåller även en genomgång av hur reglerna har tolkats av domstolarna, samt förekomsten av motsvarande regler i andra OECD-länder.

Rapporten "2013/14:RFR11 Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, specialister, forskare och andra nyckelpersoner" kommer att publiceras på riksdagen.se i samband med seminariet, där den också delas ut till åhörarna.
Program

Seminariet inleds med en presentation av rapporten och därefter följer anföranden.
Presentation:
Joakim Skotheim, utvärderare, Riksdagsförvaltningen

Anföranden:
Annika Fröberg, Personalchef KTH
Lennart Tottie, Forskarskattenämnden
Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv
Catarina Wahlgren Sjöstedt, EY
Seminariet webb-tv-sänds inte på grund av tekniska begränsningar i lokalen.
Ytterligare information

Mikael Pyka, föredragande skatteutskottet, telefon 08-786 57 78, e-post mikael.pyka@riksdagen.se

Inga kommentarer: