Sidor

onsdag 14 november 2012

Alliansen i Gävle föreslår mer pengar till skolan än vad v mp och s gör!

Alliansen i Gävle har tagit fram vår budget för nästa år och till skillnad från v mp och s prioriterar vi skolan i Gävle. GD skriver om vår budget idag.


Kommunplan med årsbudget 2013

 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna

 

Inledning

 
Det är resultatet som räknas

 I Sverige har vi upplevt en konjunktursvacka under år 2011 och även 2012. Ekonomin är fortfarande svår att bedöma. Detta får genomslag i kommunens ekonomi kommande år. Trots tillväxt av skatteunderlaget kommer omfattande åtgärder att krävas för att undvika underskott de kommande åren. Under ett antal år har Gävle Kommun haft goda resultat. Det beror bland annat på konjunkturstöd och engångsposter men även på åtgärdspaket och krav på effektiviseringar i vår egen verksamhet.

 
Budget för år 2013 är en svag budget. Där vi inte klarar det ekonomiska målet ”God ekonomisk hushållning”. Men vår ambition är att de kommande åren klara den målsättningen. Vi måste arbeta med god styrning och ledning, samt hålla en ständig kontroll på kostnadsökningarna.

 
Vårt förslag till Budget 2013 innehåller en politik för att värna välfärdens kärna och stärka kvaliteten i verksamheterna. Vi fokuserar på kommunens viktigaste uppgifter och styr resurserna till kärnverksamheten. Vår politik står för långsiktighet och hållbar utveckling.

Medborgarna ska känna förtroende för de lokala politikerna. Det är de förtroendevalda i Gävle som styr resursanvändningen och företräder medborgarna. Man ska som medborgare i Gävle kommun känna att man inte betalar mer skatt än nödvändigt och att varje skattekrona används effektivt och på rätt verksamheter.

 
Vår budget stärker förskola och grundskola. Gävles skolor har stora utmaningar inför framtiden. Våra elever måste ha resultat så att de kan studera vidare och stå rustade för att komma in på arbetsmarknaden. Vi som politiker måste ha fokus på resultatutvecklingen i skolan och följa den utvecklingen.


Med anledning av demografins utveckling, att andelen äldre/äldre blir fler ser vi att kostnadsökningen kommer att kräva nya resurser till Omvårdnadsnämndens verksamheter.

Övertagandet av hemsjukvården har också betydelse för den stora resursförstärkningen.


Det krävs sysselsättningsökning för att Gävles ekonomi ska normaliseras och växa. Både fler i arbete och fler arbetade timmar måste till. Vi måste alla aktörer i samhället känna stort ansvar för detta. Gävle kommun måste vara en attraktiv kommun med gott företagsklimat, värna om de befintliga företagen, ha beredskap för nya företag och vi måste bli fler som jobbar och bor i kommunen.

 
Gävle kommuns invånare och de företag som finns i vår kommun och de nya företag som etablerar sig i kommunen, bidrar till tillväxt och utveckling. Vi måste vara delaktiga som kommunföreträdare att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet. Vi måste alla hjälpas åt så att nya arbetstillfällen skapas och att vår arbetslöshet sjunker. Kommunen ska tillsammans med företagen och dess organisationer ta fram ett näringslivsprogram. Gävle ska vara en öppen kommun som välkomnar privata entreprenörer, privata byggherrar och alla övriga som vill bosätta sig och verka i kommunen.

 Vi anser att det är viktigt att arbeta med hållbar tillväxt. Att arbeta med frågor som grön teknik, miljödriven tillväxt, energi och klimatfrågor. Vi vill att kommunen ska fokusera på de områden som vi mest kan påverka i positiv riktning. Det är då främst vattenfrågorna, våra gamla deponier och gamla miljöskulder. Viktiga framtidsfrågor är också innovationer, entreprenörskap och de gröna näringarna.

 Varje nämnd och styrelse ska genomlysa sin egen verksamhet i detalj. Stor medvetenhet om kostnadsökningar, effektivitet och sund ekonomi ska vara ledorden. Och den nära verksamheten runt elev, kund och medborgare ska prioriteras.

Vårt förslag till budget 2013 har ett ekonomiskt mål på 0,77 %. Det betyder att vi år 2013 inte når god ekonomisk hushållning. Resultatet med vårt förslag landar på 58,6 mnkr. Vi anser att det kan vara acceptabelt under ett år, då verksamheterna inte klarar ett större sparbeting än det på 1,5 % som nu ligger ute.


Gävle kommun har ett bra läge och står rustat för att kunna stärka sin position och att Gävle kommuns invånare ska vara mera nöjda med den grundläggande välfärden än vad man är idag. Vårt uppdrag är att utifrån en ansvarsfull resursanvändning göra Gävle till en kommun med god service, trygghet, valfrihet och utveckling för hela kommunen.


Det är resultatet som räknas.   

      

Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsens ram sänks med 28,9 mnkr år 2013. Det är av stor vikt att den centrala administrationen är effektiv och att vi hela tiden arbetar med behovsinventeringar av strategiska resurser. En översikt av hela kommunledningskontoret behöver göras.

Kommunens informations- och kommunikationsorganisation behöver en genomlysning.

Kommunen behöver en samordnad enhet i dessa frågor över hela koncernen. Detta arbete måste ske i samverkan inom både förvaltnings- och bolagssektorn. Resurserna måste användas mer effektivt och kommunikationen både internt och externt behöver förändras.


Det är viktigt att våra kommunalförbund och andra samarbetsorgan reducerar sina kostnader och effektiviserar som kommunen gör. Kostnadseffektivitet är ett av målen med samarbetet.


Kommunstyrelsen har fortfarande ett ansvar för arbetet med turismstrategin. Det arbetet ska fortsätta, men målet måste vara att näringen och företagen inom turismen och mötesindustrin ska ta ett större ansvar för framtida utveckling. Arbetet ska vara ett givande utvecklingsarbete för dessa företag.


Kommunstyrelsen behöver utreda IT-enhetens framtida strategiska utveckling. Det gäller specifikt för skolans behov och e-tjänster.


Ett nytt miljöstrategiskt program ska antas under år 2013. I programmet måste tydligt framgå vilken ambition som Gävle kommun ska ha. Kommunen ska arbeta ambitiöst med de områden där vi kan påverka miljö och klimatet på ett positivt sätt, främst inom ramen för vår verksamhet. Vattenfrågorna och våra deponier är sådana områden där vi kan göra ett viktigt arbete. Ett fokuserat implementeringsarbete är viktigt inom de prioriterade områdena.


Under kommande år avsätter vi inga pengar för särskilda projekt eller särskilda

samverkansinsatser. Det är viktigt att våra verksamheter utvecklas. Detta får ske inom varje nämnds och styrelses ram. De projekt som är i verksamheten idag ska analyseras. Och de som inte bidrar till at stärka kärnverksamheten ska avslutas.

 

Överförmyndarnämnden

 

Överförmyndarnämndens ram utökas med 0,3 mnkr år 2013. Nämndens kostnader har ökat under de senare åren. Det beror på lagstiftning och högre nivåer gällande förbehållsbelopp

och  prisbasbelopp. Förhållanden som Överförmyndarnämnden inte kan påverka. Det är viktigt med ekonomisk uppföljning.

 

Revisorskollegiet

 

Revisorskollegiets ram utökas med 0,1 mnkr år 2013.

 

Valnämnden

 Valnämndens ram utökas med 0,1 mnkr. En översyn av Gävle kommuns indelning i valkretsar och antalet valkretsar ska göras. Målet är att fördelningen av mandaten i kommunfullmäktige ska spegla det faktiska valresultatet.

 


Tekniska nämnden

 
Tekniska nämndens ram utökas med 0,5 mnkr år 2013 efter effektiviseringskrav 1,5 procent av kommunbidraget. För att locka besökare till kommunen och för att få medborgarna att känna sig stolta över Gävle kommun är det viktigt att Gävle stad (som kommunens ansikte utåt) upplevs som ”trygg och snygg”. Resurser ska prioriteras till detta ändamål samt till att minska omloppstiden för asfaltsbeläggning och målning.  I samarbete med AME ska nämnden upprätthålla en välskött stadsmiljö som upplevs ”trygg och snygg” av både medborgare och besökare.


Samgåendet mellan tekniska kontoret och bygg- och miljökontoret måste få effekter både ekonomiskt och kompetensmässigt. Förvaltningen ska se över sin verksamhet där upphandling ska reduceras för att gynna små och medelstora företag i vår kommun.  De projekt som inte bidrar till att stärka kärnverksamheten ska avslutas.

 
Byggnads- och miljönämnden

 Byggnads- och miljönämndens ram utökas med 0,1 mnkr 2013 efter effektiviseringskrav 1,5 procent av kommunbidraget. Nämnden ska fokusera sitt arbete på att förvaltningen erbjuder en hög servicenivå till enskilda medborgare samt till små och medelstora företag.

 
Förvaltningen har en viktig roll i kommunens arbete med att utveckla näringslivs- och företagsklimatet. För att möta det ökade behovet av bostäder i Gävle kommun ska Byggnads- och miljönämnden prioritera att arbetet med att ta fram detaljplanelagd- och byggklar mark så att det finns byggrätter för olika typer av boende bland annat seniorboende.

 
Ett nytt miljöstrategiskt program ska antas under år 2013. I programmet måste tydligt framgå vilken ambition som Gävle kommun ska ha. Kommunen ska arbeta ambitiöst med de områden där vi kan påverka miljö och klimat på ett positivt sätt. Vattenfrågorna och våra deponier är sådana områden där vi är direkt ansvariga och som därför ska prioriteras. Nämnden ska också arbeta aktivt för att knyta kontakter med teknikföretag inom miljöbranschen.


Samgåendet mellan bygg och miljökontoret och tekniska kontoret måste få effekter, juristkompetens skall tillföras samt att stadsarkitekt återinförs. Ramutökningen görs för att nämnden ska kunna öka tillsynen av olovligt byggande samt göra revidering av föråldrade detaljplaner.  De projekt som inte bidrar till att stärka kärnverksamheten ska avslutas och medel som frigörs ska användas för att stärka kvaliteten inom förvaltningens arbete.

 Kultur- och fritidsnämnden

 

Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 4,2 mnkr år 2013 efter effektiviseringskrav 1,5 procent av kommunbidraget. Tillgången till kultur, idrott och fritidsaktiviteter är viktiga inslag i människors liv oavsett var i kommunen de lever och verkar. Det är framför allt barn- och ungdomars tillgång till kultur, idrott och föreningsliv som ska stå i fokus för nämnden och nämnden ska utifrån detta skapa de förutsättningar som behövs för att kunna erbjuda ett rikt och meningsfullt fritidsutbud i hela kommunen.

 
Kultur- och fritidsnämnden måste med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska förutsättningar se över sin verksamhet för att inte bli kostnadsdrivande. Förvaltningen ska sträva efter samverkan med andra aktörer så att ett rikt fritidsutbud kommer medborgarna tillgodo. Samverkan med andra aktörer är avgörande för att bibehålla ett varierat och rikt utbud samt säkerställer att de ideella krafterna tas om hand och genererar mervärden i form av delaktighet och tillvaratagande av kreativitet och nya lösningar och verksamheter.

 
I väntan på att Regionens Kulturplan antas ska Symfoniorkestern finnas kvar med oförändrad budget och därmed kan Gävle fortsatt vara ett hem för Sveriges enda Symfoniorkester norr om Stockholm. Här borde en större region för symfoniorkestern bildas. Vad det gäller Konstcentrum så anser vi att verksamheten som den ser ut idag ska omformas bland annat för att kunna komma ur dagens hyreskostnader. Ansvaret för den offentliga konsten ska ligga kvar hos kommunen men i övrigt ska kommunen istället söka samarbete med Länsmuseet, kulturskolan, kulturföreningar, studieförbund samt privata konst- och kulturaktörer för att säkerställa att framförallt barn- och ungdomar kommer i kontakt med konst och skapande verksamheter.


Biblioteks- och arkivlagen är de enda lagstadgade verksamheter inom ramen för kultur- och fritidsnämnden men har länge kommit i skymundan. En plan för hur biblioteket och arkivets verksamhet ska utformas och att lokalbehov tillfredställs ska upprättas och prioriteras i nämnden.


Beträffande fritidsklubbsverksamheten så ligger ansvaret inte hos Kultur- och fritidsnämnden utan hos Barn- och utbildningsnämnden, medel till detta utgår således från denna nämnd. Verksamheten ska utgå från barnens behov och det är upp till skolan att ta ställning till hur detta blir tillgodosett på bästa sätt samt att verksamheten har personal med behörighet att tillgå.

 Kultur- och fritidsnämndens budget är till stor del uppbunden i lokalkostnader för anläggningar som är dyra i drift. Kommunen satsar nu stort på att både rusta upp och bygga nytt och då är det viktigt att Kultur- och fritidsnämnden ser över hur man på bästa sätt kan få ner kostnaderna för detta genom att se över olika alternativa lösningar samt energieffektivisera i sina lokaler för att på så sätt spara in på driftskostnader i framtiden.

Nämnden ska också se över samtliga projekt som förvaltningen driver. Det kommer inte att tillföras några medel till nya projekt då dessa tenderar att bli kostnadsdrivande och kommunen inte har ekonomiska förutsättningar att dra på sig nya kostnader utöver den verksamhet man redan bedriver.

 

Barn- och ungdomsnämnden

 

Barn - och ungdomsnämndens ram utökas med 92,7 mnkr år 2013. Kompensation för ett ökat antal barn i för- och grundskola uppgår till 15,3 mnkr. Löne- och priskompensation för år 2013 uppgår till 47,7 mnkr vilket inkluderar effekterna av det nya löneavtalet för lärare. Barn- och ungdomsnämndens specifika och överordnade uppdrag är att alla elever i Gävles grundskolor ska utmanas och klara sin utbildning. För att leva upp till detta uppdrag krävs att skolorna håller en hög kvalitet i sin utbildning av eleverna. Kvaliteten på skolan kan dock  inte bli bättre än kvaliteten hos dess lärare och ska Gävle kommun kunna rekrytera bra lärare som hjälper kommunen att höja elevernas studieresultat måste ytterligare satsningar till. Mot bakgrund av den avgörande betydelse som lärarnas insatser har på elevernas resultat tillförs således nämnden ytterligare 8 mnkr som ska dels användas till att inför den karriärstege i form av förstelärare och lektorer som medfinansieras av staten, dels till att premiera skickliga lärare och skolledare.
 

På grund av Skolinspektionens kritik av kommunens fritidsverksamhet tillförs Barn- och ungdomsnämnden 15 mnkr för att höja kvalitén i skolbarnomsorgen. Till följd av den nya skolagen, med betyg från och med årskurs 6, utökad undervisningstid, lärarlegitimation med mera har staten har skjutit till medel till Gävle kommun. För nämnden innebär det ett ökat kommunbidrag med 4,6 mnkr för år 2013. Övriga ramtillskott avser kostnadseffekter av investeringar i form av hyres- och kapitaltjänstkostnader. Barn- och ungdomsnämnden tillförs 12,2 mnkr för detta ändamål. Skolinspektionen har gett kommunen godkänt för kommunens arbete med kvalitén i förskolan. För att bibehålla denna kvalité samt att ge grundskolan arbetsro får Barn- och ungdomsnämnden ett reducerat effektiviseringskrav på 0,6 % av kommunbidraget eller 10,1 mnkr.       


För att stötta Gävles arbetsliv, inom privata och offentliga sektorn, att hitta rätt medarbetare med den kompetens som efterfrågas måste grundskolan bli bättre på att informera eleverna och deras föräldrar om vilka utbildningar som leder till jobb. Kunskapen om vilka yrken som efterfrågas och vad de innehåller för arbetsuppgifter kan bara bli bättre bland eleverna om grundskolan har ett nära samarbete med arbetsgivarna på arbetsmarknaden och därför måste detta samarbete fördjupas och utvecklas. Målsättningen ska vara att alla elever läser vidare på gymnasiet och att deras gymnasieval stämmer väl överrens med arbetsmarknadens behov.  

 Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med Omvårdnadsnämnden ansvar för kommunens största organisation med ett stort antal ansvarsenheter. För att uppnå en effektiv organisation med minsta möjliga overheadkostnad måste ansvar och befogenheter ligga på nivån närmast brukarna/kunderna och medborgarna. Detta ger förskolor och grundskolor och andra skolformer en hög grad av självständighet som idag redan finns på gymnasieskolan. Barn- och ungdomsnämnden måste således se över styrmodellerna för sin förvaltning och dra lärdom av Utbildnings- arbetsmarknadsnämndens arbetsorganisation.

 

 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

 

Utbildnings – och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med 28,0 mnkr år 2013. Antal elever sjunker betydligt i gymnasieskolan och på grund av denna volymminskning sänks ramen med 23,3 mnkr. För att stödja omställningsåtgärder till följd av elevminskningen tillfördes nämnden 21 mnkr under 2012, vilket således inte finns med under budgetåret 2013.

 

Löne- och priskompensation för år 2013 uppgår till 13,7 mnkr vilket inkluderar effekterna av det nya löneavtalet för lärare. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens specifika och överordnade uppdrag är att alla elever i Gävles gymnasieskolor ska utmanas och klara sin utbildning. För att leva upp till detta uppdrag krävs att gymnasieskolorna håller en hög kvalitet i sin utbildning av eleverna. Kvaliteten på gymnasieskolan kan dock inte bli bättre än kvaliteten hos dess  lärare. Mot bakgrund av den avgörande betydelse som lärarnas insatser har på elevernas resultat tillförs således nämnden ytterligare 2 mnkr som ska dels användas till att inför den karriärstege i form av förstelärare och lektorer som medfinansieras av staten, dels till att premiera skickliga lärare och skolledare.


Gymnasieskolan har en nyckelroll i att försörja det lokala arbetslivet, inom privata och offentliga sektorn, med rätt medarbetare med den kompetens som efterfrågas. För de elever som läser teoretisk inriktning men även för dem som valt yrkesinriktning med ambition att läsa vidare måste gymnasieskolan bli bättre på att informera eleverna och deras föräldrar om vilka högre utbildningar som leder till jobb. Kunskapen om vilka yrken som efterfrågas och vad de innehåller för arbetsuppgifter kan bara bli bättre bland eleverna om gymnasieskolan har ett nära samarbete med arbetsgivarna på arbetsmarknaden och därför måste detta samarbete fördjupas och utvecklas.

 
Regeringen har tillfört resurser för nationella prov inom Komvux, för den nya gymnasiesärskolan och för lärarlegitimations införande vilket för nämnden är ett tillskott på 0,7 mnkr. 

 För att möjliggöra en försöksverksamhet med förändring av lärarnas arbetstidsavtal med ökad arbetsplatsförlag tid tillförs nämnden 0,5 mnkr.

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska genom samverkan med interna och externa intressenter vidta insatser för att minska tid i arbetslöshet och öka anställningsbarheten bland kommunens arbetslösa samt att behovet av försörjningsstöd minskar.

 
För att utöka antalet tjänster i det arbetsmarknadspolitiska program som syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att efterskolgång komma in på den ordinarie arbetsmarknaden tillförs Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2,7 mnkr. Det motsvarar 25 tjänster. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ett reducerat effektiviseringskrav på 0,5 % vilket motsvarar 2,7 mnkr under 2013.

 

Socialnämnden

 

Socialnämndens ram ska utökas med 37,4 mnkr år 2013. Socialnämndens mål och uppgift är att hjälpa dem som behöver stöd för att klara ett tryggt och självständigt liv. I detta arbete vill vi särskilt lyfta fram behovet av förebyggande arbete bland barn och unga i samverkan med andra förvaltningar som Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Socialnämndens samarbete med Barn- och ungdomsnämnden angående barn och ungdomars möjligheter att klara skolgången stärks ytterligare med 2,0 mnkr under 2013.

 

Gävle kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och hedersrelaterat våld behöver genomlysas. Avtalen med kvinnojourerna och övriga organisationer behöver ses över för att säkerställa deras verksamhet. För att implementera resultatet av Socialtjänst Gävles och Länsstyrelsens utvecklingsarbete rörande våld i närarelationer tillförs Socialnämnden 0,7 mnkr.

 

Ständiga kvalitetsförbättringar i arbetet med uppföljningar och stöd, framför allt vad det gäller omhändertagna barn och ungdomar, är en viktig del i arbetet. Regeringen har tillfört resurser för att stärka stöd och skydd för barn och unga, vilket ger nämnden ett utökat tillskott på 0,7 mnkr. För att möjliggöra en permanentning av verksamheten kring stöd i skolsituationen för familjehemsplacerade barn tillförs Socialnämnden 0,7 mnkr 2013. 

 

Behov av försörjningsstöd har ökat, vilket kräver ökat anslag på 25 mnkr 2013. I arbetet med att minska försörjningsstödet så finns ett gott stöd i fortsatt samverkan med AME, arbetsmarknadsenheten, men även med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Att komma till arbete är det viktigaste steget för att nå en egen försörjning. I arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd vill vi stärka och fördjupa samarbetet med de redan etablerade nätverk som finns i Gävle kommun som arbetar för att motverka fattigdom och socialt utanförskap. Gävle kommun kan göra mer. Till exempel att anställa fler arbetslösa personer från sysselsättningsgarantin för att utföra arbetsuppgifter som annars inte skulle blivit gjorda i kommunen, men som kommunen har behov av.

 

Regeringen har tillfört resurser för att kunna utöka målgruppen för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet. Med anledning av detta tillförs nämnden 0,4 mnkr.

 

För att möjliggöra åtta boendeplatser för så kallade ”dubbeldiagnoser” tillförs Socialnämnden 2,0 mnkr. Dessa boendeplatser inrättas i samverkan med Omvårdnadsnämnden.

 

Löne- och priskompensation för år 2013 uppgår till 7,7 mnkr, samtidigt har Socialnämnden ett reducerat effektiviseringskrav på 0,5 procent vilket motsvarar 1,9 mnkr av kommunbidraget. De projektverksamheter som inte bidrar till att stärka kärnverksamheten ska avslutas och de medel som därigenom frigörs ska användas för att stärka kvalitén inom förvaltningens kärnverksamhet.

 

 

Omvårdnadsnämnden

 

Omvårdnadsnämndens ram tillförs 88,7 mnkr 2013. I och med att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården och därmed även kostnadsansvaret genomförs en skatteväxling mellan kommunen och landstinget, vilket innebär att Omvårdnadsnämnden får 46,0 mnkr i utökad ram tillföljd av det nya ansvarsområdet. 

 

Allians Gävle ser att behoven av korttidsplatser och särskilda boenden ökar och en god framförhållning och beredskap på denna efterfrågan är viktig att planera för och verkställa.

På grund av ändrad befolkningsprognos tillförs nämnden 5,4 mnkr 2013 för stöd i ordinarie boende och LSS. Därutöver tillförs nämnden 28,2 mnkr för 55 nya boendeplatser i äldreboendet vid Furugården och ytterligare 4,4 mnkr till ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

 

Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att deras brukare/kunder känner en trygghet och värdighet i det stöd och omsorg som förvaltningen ansvarar för oavsett vem som är själva utföraren. Under 2013 måste kommunen driva på och ta initiativ till samverkan med andra aktörer för att få till stånd ett hospice som kan erbjuda ett värdigt liv i livets slutskede. Inrättanden av hospice kan medföra ett behov av ökat ramtillskott till Omvårdnadsnämnden. Målsättningen är dock att hospiceverksamheten bedrivs i samverkan med landstinget och andra kommuner i länet. 

 

Omvårdnadsnämnden ska under 2013 se över möjligheten att utvidga valfrihetssystem till andra av nämndens ansvarsområden utöver hemtjänsten - till exempel inom särskilt boende. En möjlig utvidgning av valfrihetssystemet kan vara på plats 2014.

 

Löne- och priskompensation för år 2013 uppgår till 28,9 mnkr. Effektiviseringskravet är på 1,5 procent av kommunbidraget vilket motsvarar 17,9 mnkr. Med anledning av ett nettotillskott av boendeplatser beräknas behovet av hemtjänst minska under 2013. Med en beräknad genomsnittlig insats på 30 timmar i månaden per hemtjänststagare och genomsnittskostnad på 370 kr per timme beräknas kostnaden för hemtjänst minska med 6,7 mnkr under kommande år. De projektverksamheter som inte bidrar till att stärka kärnverksamheten ska avslutas och de medel som därigenom frigörs ska användas för att stärka kvalitén inom förvaltningens område.

 

Investeringar


Kommunkoncernens budget för nyinvesteringar och underhåll av befintliga lokaler och

fastigheter är ansträngd. Lånetaket för kommunen är idag mycket högt. Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden 2013- 2016 för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 498 mnkr exklusive exploateringarna. Utöver detta sker investeringar via kommunala fastighetsbolagen, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter, som riktar sig direkt mot den kommunala verksamheten. Bolagen har så höga investeringsambitioner som 907 mnkr.

Detta gör att vi inte klarar vårt skuldtak.

 

Det är viktigt att varje investerings prövas, mot behov och prioritering. Om vår kommun ska investera i denna omfattning kräver det att vi gör goda resultat i vår budget. Det är av stor vikt att kommunens årsresultat klarar det ekonomiska målet 2 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Detta klarar vi inte för de kommande åren.

Vi vill därför att en total genomlysning av investeringsbudgeten ska göras och att politiska omprövningar måste till. Det måste finnas investeringsutrymme även för kommande generationer.

 

Beträffande bolagsinvesteringarna måste kommunfullmäktige ta ställning och bedöma varje stor investering, var för sig och hur finansieringen ska ske.

Fastigheter i kommunens ägo ska försäljas.

 

Inga kommentarer: