Sidor

tisdag 16 oktober 2012

Pressmeddelande om den historiska infrastruktursatsningen som alliansregeringen gör!

PRESSMEDDELANDE:
2012-10-15

Alliansregeringen gör historisk satsning på infrastrukturen!


Alliansregeringen lämnade idag sin infrastrukturproposition till riksdagen. För första gången finns ett kompletterande kunskapsunderlag i form av den kapacitetsutredning som regeringen uppdrog åt Trafikverket att göra våren 2011. Propositionen tar avstamp i kapacitetsutredningen och föreslår i första hand mer resurser till drift och underhåll av befintligt system, i andra hand föreslås nyinvesteringar.

För att möta industrins ökade behov av transporter på järnväg till och från Mellansverige bedömer regeringen att en utveckling av Gävle hamn är nödvändig. Därför säkerställs en tidigareläggning av utbyggnaden av farleden samtidigt som en elektrifierad direktanslutning till Ostkustbanan bör prioriteras.
- Det är viktigt för svenskt företagande och svenskt näringsliv att satsningar nu sker på Gävle hamn. När Trafikverket nu får i uppdrag att genomföra åtgärdsplaneringen av transportinfrastrukturen för åren 2014-2025 är förhoppningen att sträckan Gävle - Sundsvall prioriteras, säger Lars Beckman.

- Alliansregeringen föreslår den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin. För perioden 2014–2025 satsar vi 86 miljarder kronor. Regeringens satsning om 86 miljarder kronor ska jämföras med de 38 miljarder kronor som Socialdemokraterna avsatte under sin tid vid makten. Det innebär att Trafikverket i dag disponerar mer än dubbelt så mycket pengar för drift och underhåll jämfört med under den tidigare socialdemokratiska regeringen, avslutar Margareta B Kjellin.

Målet med infrastrukturpropositionen är att skapa förutsättningar för ett starkare och mer hållbart transportsystem. Det ska bli lättare för människor att pendla till och från jobbet, samtidigt som företagens möjligheter att transportera gods förbättras. Väl fungerande infrastruktur är en del av regeringens offensiva arbetslinje.

Kontakt:

Margareta B Kjellin (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län
070 - 250 41 41

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län
070 – 361 36 96

Inga kommentarer: