Sidor

måndag 14 november 2011

Pressmeddelande skickat om X-trafiks ansvar för färdtjänsten i Gävleborg!

PRESSMEDDELANDE


2011 11 14

Det är X-trafiks ansvar att se till att färdtjänsten fungerar i hela länet! Kommer kraftfulla åtgärder att vidtas på onsdag?

Den senaste tidens fokus på brister inom äldreomsorgen i Sverige har satt fokus på upphandlande myndigheters ansvar för att få verksamheten att fungera tillfredsställande. Detsamma gäller även för färdtjänsten i Gävleborg.

X-trafik har genomfört en upphandling av färdtjänst som trädde i kraft sommaren 2011 och för många är det uppenbart att avtalet inte har fungerat tillfredsställande. Tidigare under hösten så krävde Lars Beckman, Riksdagsledamot för Moderaterna Gävleborg, att en extern revision skulle genomföras för att kontrollera att avtalen följdes av de bolag som tilldelats ansvaret för färdtjänsten. Detta vägrade X-trafiks VD att genomföra i ett svar till Lars Beckman.

Några exempel på skallkrav som skulle finnas i fordonen när avtalet började gälla:
- Brandsläckare 2kg
- Bälteskniv och glaskrossare
- Hastighetsövervakning via EISA, fast monterad och ej urkopplingsbar med loggningsfunktion
- EMW terminal för kortbetalning on-line, ansluten till taxameter
- För specfordon gäller att de skall ha självspännande, låsande, rullfästen för stolarna 4 st/stol
- Punktsbälten

Dessutom skall de i avtalet utlovade fordonen finnas samt personalen ha sådan utbildning som krävs för uppdragen, d.v.s. vara väl förtrogen med bilens utrustning och den lokala geografin.

På onsdag har X-trafik kallat till ett extra styrelsemöte där frågan om färdtjänsten i länet ska behandlas. Med anledning av de stora brister som finns är det av största vikt att styrelsen nu vidtar de möjligheter som avtalet ger genom att säga upp avtalet om inte bristerna har rättats till hos enskilda bolag.

- Det är alltid upphandlande myndigheters ansvar att se till att verksamheten fungerar enligt de skall-krav som finns i ett avtal. Här kan man befara att det funnits allvarliga brister hos en del av de företag som har avtalet för färdtjänsten och det är också därför som verksamheten inte har fungerat tillfredsställande, säger Lars Beckman i en kommentar.

- De personer som är i behov av färdtjänsten måste lita på att X-trafik genomför en korrekt upphandling och att man sedan säkerställer att avtalen fungerar. Det är utsatta personer som har drabbats av den dåligt genomförda upphandlingen vilket omfattande mediarapporter har visat under hösten, och då ska man ha klart för sig att det bara är en bråkdel av incidenter som har hamnat i media, säger Lars Beckman vidare.

- Om inte ett regionalt bolag eller en myndighet klarar av att upphandla en väl fungerande färdtjänst så borde vi fundera över vilka sanktionsmöjligheter och kontrollmöjligheter den centrala nivån kan vidta, men det får bli en senare fråga, avslutar Lars Beckman.

Inga kommentarer: