Sidor

tisdag 29 mars 2011

Öppen utfrågning om Mervärdesskattens framtid i Skatteutskottet på torsdag..

Öppen utfrågning om mervärdesskattens framtid är det på torsdag i Riksdagen mellan kl klockan 9.00-12.00.

Skatteutskottet håller en öppen utfrågning om mervärdesskattens framtid. Seminariet ingår som ett led i utskottets behandling av EU-kommissionens Grönbok om det nuvarande mervärdesskattesystemets funktion och hur detta system bör gestaltas i framtiden, KOM (2010) 695.

Till utfrågningen har utskottet bjudit in:

EU-kommissionens representation i Sverige (Pierre Schellekens, repr. chef)

Finansdepartementet (statssekreteraren Hans Lindberg)

Skatteverket (Christina Olsson, rättslig expert)

Svenskt Näringsliv (Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert)

Företagarna (Annika Fritsch, skatteexpert)

Sveriges kommuner och landsting (Jeanette Fored, skatteexpert)

Professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan, Jönköping

Bakgrund

Moms introducerades i EU för mer än fyrtio år sedan, då marknaden såg väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. Trots att man under det senaste decenniet successivt moderniserat och förenklat momssystemet anser EU-kommissionen att man nu kommit till vägs ände. Det är därför, menar kommissionen, nu dags att kritiskt granska mervärdesskattesystemet i syfte att göra det mer förenligt med den inre marknaden, stärka dess ställning som en viktig inkomstskälla och minska kostnaderna för efterlevnad och skatteuppbörd. Ett framtida mervärdesskattesystem måste också kunna anpassa sig till ändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar samt vara tillräckligt stabilt för att motstå den typ av bedrägeriattacker som förekommit under de senaste åren.

Genom grönboken har EU-kommissionen inlett ett brett offentligt samråd om hur EU:s system för mervärdesskatt (moms) kan stärkas, förenklas och förbättras för att gynna medborgare, företag och medlemsländerna. Syftet är att ge alla intresserade parter tillfälle att lämna sina synpunkter på hur det nuvarande momssystemet fungerar och hur detta lämpligen bör utformas i framtiden. Med utgångspunkt från slutsatserna från samrådet avser kommissionen att före utgången av 2011 lägga fram ett meddelande, där prioritetsområden för vidare åtgärder kommer att anges.

I grönboken ställs först frågan om vilka principer som ska ligga till grund för beskattningen av EU-interna transaktioner i ett system som till fullo anpassats till den inre marknaden. Ska varor och tjänster beskattas i det medlemsland de härrör ifrån eller där de säljs? Därefter följer ett antal specifika frågor som kommissionen menar måste lösas för att skapa ett stabilare, enklare och mera effektivt momssystem (oavsett hur problemet med EU-interna transaktioner löses). Exempelvis om reducerade momsskattesatser fortfarande är relevanta i dag, om reglerna för avdrag är tillräckligt neutrala, om och på vilket sätt momssystemet kan göras mer säkert mot bedrägerier och hur den administrativa bördan för företagen kan minskas. Slutligen ställs frågan om och på vilken sätt uppbörden av moms kan förbättras för att tillsluta momsgapet inom EU på ca 100 miljarder euro.

Inga kommentarer: