Sidor

torsdag 3 mars 2011

Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse om migrationspolitiken!

Den här informationen har Moderaterna skickat ut med anledning av den historiska överenskommelse som är nådd idag mellan Alliansen och Miljöpartiet:

Alliansen och Miljöpartiet har i dag presenterat en heltäckande överenskommelse om migrationspolitiken. Vi har funnit varandra inom Alliansen i frågor där vi tidigare inte varit eniga och därtill nått samsyn med Miljöpartiet. Med detta har vi säkerställt att Sverige ska ha en migrationspolitik som kännetecknas av att vara human, rättssäker och bejakar öppenhet samtidigt som arbetslinjen sätts i fokus.


Vi har från moderat håll lyssnat in synpunkter och frågor från våra vänner i Alliansen. Därtill har vi sökt gemensamma lösningar med Miljöpartiet för att nå en bred överenskommelse som omfattar hela migrationspolitiken och sträcker sig över mandatperioden. Resultatet innebär att en fråga som nära nog ständigt kantats av parlamentarisk osäkerhet nu har ett mycket brett stöd i Sveriges riksdag. Därmed stängs dörren för de politiska krafter som vill stänga Sverige från omvärlden.

Sverige har under många år haft en human asylpolitik, men det har funnits brister och ett visst mått av godtycklighet. Handläggningen har tagit lång tid och människor har farit illa av det. Dessutom har det bara funnits en väg in i Sverige, vägen som asylsökande. Alliansen har fortsatt den humana asylpolitiken, men vi har tagit många steg för att göra processen bättre.

Redan 2006 infördes en mer rättssäker process med domstolsprövning. Under vår tid har handläggningstiderna kortats kraftigt. Dessutom har vi öppnat en ny väg in med arbetskraftsinvandring för de som vill jobba. På kort och lång sikt en helt nödvändig åtgärd för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Nu tar vi ytterligare ett steg med samarbetet med Miljöpartiet.

Överenskommelsen omfattar ett antal åtgärder som har till syfte att värna asylrätten, underlätta arbetskraftsinvandringen och rörlighet över gränserna, tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter samt fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

VAD INNEBÄR ÖVERENSKOMMELSEN?

Vi har nu kommit överens med Miljöpartiet om att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt ska den som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Arbetskraftsinvandring ger enskilda möjligheter att förverkliga sin drömmar och förutsättningar att utveckla den svenska välfärden.

Regeringens och Miljöpartiets gemensamma mål är att säkerställa en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska värnas. Särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Inom ramen för den reglerade invandringen ska rörligheten över gränserna underlättas. Migrationens utvecklingseffekter ska tillvaratas bättre och det internationella och europeiska samarbetet ska fördjupas.

Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvarstagande för den samlade svenska asyl- och migrationspolitiken som den i dag är utformad.

HUR SKA SAMARBETSFORMERNA SE UT?

Regeringen och Miljöpartiet är överens om att samarbetet ska ske i en anda av samförstånd och att gemensamma lösningar ska eftersträvas.
Samråd mellan regeringen och Miljöpartiet kommer under mandatperioden att äga rum kring kommande reformer som har sin grund i såväl samarbetet inom EU som i denna uppgörelse.
Återkommande möten mellan regeringen och Miljöpartiet kring de frågor som diskuteras och förhandlas i EU ska äga rum i ett tidigt skede.


VAD INNEBÄR DET FÖR SVENSK MIGRATIONSPOLITIK?

Vi har genom överenskommelsen nu skapat förutsättningar för att Sverige även i fortsättningen kommer att vara ett land, öppet mot omvärlden, som kan utgöra en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck.

Detta är särskilt angeläget med hänsyn till det parlamentariska läget. Vi har nu ett brett stöd i Riksdagen.


VILKA ÄR DE NYA REFORMERNA?

Det viktigaste är den breda uppgörelsen om långsiktighet och att vi nu har en bred uppgörelse om Alliansens viktigaste utgångspunkter.

Regeringen och Miljöpartiet är ense om att vi ska ha en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik.

Därutöver omfattar överenskommelsen ett antal åtgärder som har till syfte att värna asylrätten, underlätta arbetskraftsinvandringen och rörlighet över gränserna, tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter samt fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

Åtgärderna inom asylrätten rör frågor om biträden, antalet migrationsdomstolar, gode män, migrationsverkets landdatabas LIFOS, utvärderingen av synnerligen ömmande omständigheter samt familjåterförening.

På arbetkraftsinvandringsområdet är vi överens om att den reform vi genomförde tillsammans 2008 ligger fast. Vi är beredda att utveckla reglerna. Någon arbetsmarknadsprövning kommer inte att återinföras.

När det gäller migrationens utvecklingseffekter ser vi mycket fram emot det betänkande som Mikaela Valtersson kommer presentera inom kort och som rör cirkulär migration och utveckling. Vi har också kommit överens om att Sverige ska erbjuda sig att stå värd för det Globala Forumet för Migration och Utveckling år 2014.

Det finns också ett behov av mer forskning på migrationsområdet. Vi överväger därför att inrätta ett oberoende migrationsforskningsinstitut.

I det europeiska samarbetet prioriterar vi genomförandet av Stockholmsprogrammet och mer specifikt det gemensamma asylsystemet. EU-rättsakter kan med det parlamentariska underlag vi nu har med denna överenskommelse genomföras i tid.
Dessutom berörs i överenskommelsen frågor om skolgång och hälso- och sjukvård för tillståndslösa.

VAD KOSTAR DET?

Den preliminära bedömningen, som är förknippad med stor osäkerhet, är att de aktuella förslagen kan medföra kostnader på upp till 1,7 mdkr. Bedömningen ska inte ses som en reformram utan ambitionen är, som alltid, att genomföra de aktuella förslagen på ett kostnadseffektivt sätt.

Den exakta budgetramen kan fastställas först efter att utredningar och fullständig budgetberedning är genomförd. I den fortsatta hanteringen ska de samlade effekterna beaktas. Det kan dock konstateras att huvuddelen av kostnaderna ligger på vårdfrågan, dvs. de förändringar i tillgången till subventionerad vård för vissa grupper tillståndslösa som ligger inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelsen skapar förutsättningar för att Sverige även i fortsättningen kommer att vara ett land, öppet mot omvärlden, som kan utgöra en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Med de överenskomna åtgärderna kommer fler människor att kunna bygga sin framtid i Sverige.

1 kommentar:

Andreas sa...

"Sverige har under många år haft en human asylpolitik" Ändå väljer folk att "tappa bort" passet och ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Nu ska alltså dessa människor, som inte har rätt att vara här, få rätt till sjukvård, skola och t.o.m driva företag. Märkligt att SD går bra...