Sidor

fredag 10 december 2010

Stödet till Furuviksparken kommer inte att behandlas på KF på måndag.

Det här brevet brevet har vi nyss skickat in till Gävle kommun. Man kan inte behandla 6.5 miljoner i sponsring till ett enskilt företag på det sätt som nu skett. Det är viktigt med en öppen och transparent process och det får vi nu när ärendet flyttas till februari sammanträdet.

Gävle kommun
Kommunfullmäktiges ordförande
801 84 Gävle


Ärende rörande Furuviksparken,

Med anledning av att ärendet rörande Furuviksparken inte är berett på ett korrekt sätt så kan inte ärendet behandlas i Gävle kommunfullmäktige på måndag den 13/12 då vi motsäger oss att ärendet behandlas.

Kommunallagen säger:

11 § Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner kungöras på det sätt som föreskrivs i 8-10 §§, skall kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen närmast före sammanträdesdagen. I undantagsfall kan ett brådskande ärende avgöras av fullmäktige utan att ha föregåtts av ett kungörelseförfarande enligt reglerna i 5 kap. 8–11 §§ , men för att så ska kunna ske krävs enighet bland samtliga närvarande ledamöter, se 5 kap. 40 § 2 st. Ett brådskande ärende får dock avgöras utan hinder av nämnda föreskrifter, om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.

Vi ser inte att ärendet kan behandlas på måndag med anledning av att vi vill att följande fråga klarläggs:

1.Varför anser Gävle kommun att detta ärende inte strider mot kommunallagen som säger att en kommun inte får gynna ett enskilt företag.

Vi är djupt bekymrade över att Gävle kommuns politiska ledning är beredd att avskriva en stor summa pengar som kan användas till angelägna frågor in om Gävle kommuns kärnverksamhet. Vi anser vidare inte att ärendet är av så skyndsam natur att inte ordinarie beslutsprocedur kan följas så att alla politiker och medborgare kan få insyn i ärendet.

Lars Beckman Niklas Bornegrim Marina Alfredsson Bror
(m) (m) (c)

Inga kommentarer: