Sidor

torsdag 17 februari 2011

Skatteutskottet vill att regeringen ser över skatten på diesel!

Idag kom det glädjande beskedet att Skatteutskottet vill att regeringen ser över skatten på diesel. Det är alltså min och min kollega Ann-Britt Åsebols motion om att man borde sänka skatten på europadiesel som ligger till grund för det förslaget. Trots att all diesel inom EU numera är svavelfri har Sverige en lägre skatt på vår egen diesel, MK1. Skatteutskottet vill nu att regeringen ser över möjligheten att minska skatteskillnaden mellan europadiesel och MK1. I dag är skillnaden 40 öre per liter.

Riksdagen skriver i ett pressmeddelande:

I Sverige finns miljöklasserna 1, 2 och 3 för diesel. En lägre klass innebär en ur miljösynpunkt bättre produkt. Nästan all diesel som säljs i Sverige är MK1, miljöklass 1. Europadiesel uppfyller bara miljökraven i miljöklass 3, vilket beror på att europadieselns partikelutsläpp kan påverka miljö och hälsa. Genom en ökad användning av partikelfilter i dieseldrivna fordon kan utsläppen av dessa partiklar minska.

Skatteskillnaden mellan diesel i miljöklass 1 och i miljöklass 3 minskades redan 2008. Då höjdes skatten på diesel i miljöklass 1 och 2 med 20 öre. Men utskottet anser att det nu kan vara aktuellt att se över om skillnaden i skatt bör minska ytterligare. Europadieseln har blivit renare och dess partikelutsläpp begränsas allt mer genom användning av partikelfilter. I ett tillkännagivande menar utskottet därför att regeringen bör undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden.

Sänkta dieselpriser skulle gynna regeringens arbetslinje eftersom det underlättar arbetspendling och stärker näringslivets konkurrenskraft på en globalt utsatt marknad. Detta kommer naturligtvis även gynna Gävleborg.
Detta är fantastiskt roligt eftersom det är mycket ovanligt att en motion går såhär långt!

1 kommentar:

Picus.V sa...

Är det här smart Beckman?
Regeringen vill sänka skatten för den skitigaste dieseln.

"Transportstyrelsen konstaterar att diesel av miljöklass 1 ger lägre halter av aromatiska kolväten som vid förbränningen ger upphov till hälsovådliga partikelutsläpp. I nyare motorer med krav på lägre avgasutsläpp och avgasefterbehandling blir skillnaden mindre, men enligt Transportstyrelsen står fordon med begränsad eller ingen rening av partiklar fortfarande för en betydande del av fordonsparken, framför allt när det gäller tunga fordon och mobila maskiner".

I citatet ovan kan man läsa att det inte är de moderna bilarna som står för utsläppen. Det är åkeribranchen och de tunga maskinerna. Och här har vi ju ett jätteproblem. De här sakerna går ju inte att stänga av...

För så är det. Sällan ser man privatbilister stå med motorn igång på macken medan de tankar.
Det är yrkeschaufförerna med lastbilar som gör det. Det är förarna av grävmaskinerna som aldrig stänger av de gula sakerna under dagens arbetspass.

Du citerar ett pressmeddelande: "Genom en ökad användning av partikelfilter i dieseldrivna fordon kan utsläppen av dessa partiklar minska"...

Hur då? Ska vi dela ut Melittafilter att sätta på avgasningsrören?
Vad är det för vits att införa "start-stopteknik" för småbilar som drar deciliter per mil när dessa söplar i sig liter efter liter oavsett om de rör sig eller inte?