Sidor

torsdag 12 juni 2014

Vad händer i Riksdagens kammare efter valet? Den här information är utlagd från Talmannens kansli.

Vad händer i kammaren efter valet?

Den nyvalda riksdagen samlas till sitt första sammanträde måndagen den 29 september för upprop. Då väljs talman och vice talmän och valberedning utses. Riksmötet förklaras öppnat tisdagen den 30 september. Vid sammanträdet avger statsministern normalt en regeringsförklaring, om det inte finns särskilda skäl att avstå från det.

Första tillfälle för arbetsplenum

Onsdagen den 1 oktober är första möjliga tillfälle för arbetsplenum. Vad som då kan tas upp till debatt och beslut är eventuella subsidiaritetsärenden som nuvarande utskott lämnat utlåtanden över. För alla ärenden - propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser - som fått uppskov med behandlingen till nya valperioden gäller en motionstid på 7 dagar från första sammanträdet.

När sker val av utskott?

Riksdagen ska senast på åttonde dagen i den nya valperioden utse ledamöter och suppleanter i utskott. Samtidigt brukar också val av ledamöter i EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden ske. Utkast till plan för kammarens val finns i tabellen nedan.

Om regeringen sitter kvar

Sitter regeringen kvar efter valet ska en obligatorisk omröstning ske där stödet för statsministern prövas. Den innebär att en nyvald riksdag senaste två veckor efter det att den samlats genom omröstning ska pröva om statsministern har tillräcklig parlamentarisk bas i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej, ska statministern entledigas. Utgångspunkten är att en statsministeromröstning ska hållas så snart som möjligt sedan den nya riksdagen har samlats. Omröstning ska inte hållas om statsministern redan har entledigats (Regeringsformen 6 kap. Regeringen, på riksdagens webbplats).

Om regeringen avgår

Om regeringen avgår till följd av valet ska talmannen överlägga med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen om förslag till ny statsminister. Talmannen ska också överlägga med vice talmännen och lämnar sedan sitt förslag till riksdagen. Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej till förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt. Förkastar riksdagen talmannens förslag fyra gånger ska extraval hållas. En nyvald statsminister ska så snart som möjligt anmäla sina statsråd till kammaren och lämna en regeringsförklaring. Regeringsskifte äger rum vid en särskild konselj inför statschefen där också talmannen deltar.

När lämnas budgetpropositionen?

Om regeringen sitter kvar ska budgetpropositionen lämnas senast två veckor efter det att riksmötet öppnats, det vill säga tisdagen den 14 oktober och allmänna motionstiden löper då ut onsdagen den 29 oktober.
Vid regeringsskifte förskjuts tidsplanen på så sätt att budgetpropositionen ska lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering tillträtt, dock senast den 15 november. Tidpunkten för när regeringsskiftet inträffar blir därför styrande för den fortsatta planeringen. Den tidpunkten är i sin tur beroende av när den tidigare regeringen avgår/entledigas och den tid som behövs för regeringsbildningsprocessen

Särskilt sammanträde för riksmötets öppnande

Riksdagen ska senast på riksmötets tredje dag hålla ett särskilt sammanträde för riksmötets öppnande. Efter ett val till riksdagen äger sammanträdet för riksmötets öppnande rum kl. 14.00 andra dagen under riksmötet. Har det inte varit något val till riksdagen äger sammanträdet rum den första dagen vid samma tidpunkt. Talmannen får bestämma annan tidpunkt för sammanträdet. (Nya Riksdagsordningen 3.6, och 3.6.1, finns inte i digital form).

Inga kommentarer: