Sidor

måndag 23 januari 2023

Man måste kunna bo och leva även i Gävle med en funktionsvariation och få stöd med LSS! Interpellation ställd till kommunledningen!

 Man måste kunna bo och leva även i Gävle även med en funktionsvariation. Tyvärr rapporterar media regelbundet om personer som bor i kommunen som inte får den stöd och hjälp som är nödvändig och skälig. Med anledning av den senaste artikeln i GD där en kvinna flyttat från Umeå till Gävle så har jag ställt nedanstående interpellation till de styrande partierna i Gävle:

Interpellation - LSS

Moderaterna har uppfattningen om att det krävs stora förändringar av utövandet av funktionshinderpolitiken i Gävle. Det handlar om för många livsviktiga frågor som bostadsanpassning, LSS, färdtjänst och daglig verksamhet. Utöver självklara saker som tillgänglighet i det offentliga rummet och att fler med en funktionsvariation ska få ett riktigt arbete.

I Gefle Dagblad (19/1/2023) kan man läsa om hur Jessica Åström nekas assistens efter en flytt till Gävle kommun. Detta trots att hon hade assistens i sin tidigare hemkommun.

En funktionsnedsatt person ska inte straffas för att man bor i Gävle kommun. Jag undrar om det finns en vilja till förbättring hos den styrande koalitionen i Gävle kommun. Dessa exempel har varit återkommande de senaste åren. Moderaterna vill förbättra livsvillkoren kraftigt för den som är i behov av personlig assistans eller andra LSS-insatser. Något som borde vara en prioriterad fråga för alla partier i Gävle kommun.

Den som är i behov av daglig verksamhet måste också för förbättrade villkor. Här finns det olika socialförsäkringssystem som motverkar en kommuns goda intentioner men i andra kommuner har de uppenbarligen klarat av det.

Med anledning av ovanstående frågar jag arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ordförande Helena Englund (L) följande:

·         Vad gör kommunen för att säkerställa att människor får tillgång till assistans för att kunna leva ett så levande liv som möjligt?

·         Tänker kommunen agera efter artikeln i Gefle Dagblad och göra en översyn av kommunens assistans? Om inte, varför ej?

·         Kommer kommunen samtidigt göra en översyn av bostadsanpassning där samma mönster har återkommit? Om inte. Varför ej?

·         Tänker kommunen vidta några ytterligare åtgärder för att säkerställa att de i behov av LSS mfl. för den assistans de behöver? Om inte, varför ej?

Lars Beckman


Den M ledda regeringen levererar!

 

Den moderatledda regeringen prioriterar hushållens ekonomi och landets tillväxt mycket högt. Under hösten har plånboksfrågor varit i fokus, en höst där vi sett en ökad inflation, höjda räntor och höga hushållskostnader för el och bränsle.

De första 100 dagarna har innehållit en rad åtgärder som alla syftar till att stärka hushållens ekonomi, produktivitet och företagandet i landet.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har startat flera projektgrupper som arbetar med att utveckla politiken inom ett flertal områden och se till att resultat snabbt kommer på plats. I Tidöavtalet anges att under första årets samarbete kommer samarbetsprojekten vara Tillväxt och hushållsekonomi, Kriminalitet, Migration och integration, Klimat och energi, Hälso- och sjukvård samt Skola. Utöver detta finns ett samarbetsprojekt med andra samarbetsfrågor. Varje samarbetsprojekt har ett direktiv med specificerat syfte, uppdrag och innehåll.

Under de 100 första dagarna har regeringen bland annat:

 • Beslutat om elstöd till hushåll för perioden oktober 2021-september 2022
 • Gett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett elstöd till företag
 • Gett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett nytt elstöd till hela Sverige för november-december 2022
 • Sänkt skatten för personer över 65 år som arbetar.
 • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar inom forskning och utveckling.
 • Sänkt drivmedelsskatt och förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel
 • Skjutit till medel för införandet av fritidskort som riktar sig till barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta hushåll i syfte att öka dessa barns möjlighet att delta i fritidsaktiviteter.
 • Förstärkningar av Regelrådet och Verksamt.se vars syfte är att underlätta för företag genom att synliggöra och tydliggöra myndighetsinformation.
 • Nytt implementeringsråd för minskad regelbörda för företagen.

 

Åtgärder som är på gång:

 • Lägre administrativa kostnader för företagen.
 • Bättre förutsättningar för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet.
 • Att förbättra företagens möjlighet att investera i forskning och utveckling är viktiga komponenter för att attrahera nyckelkompetens.
 • Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete – bidragsreform och skattesänkningar. Bidragslinjen ska bytas mot arbetslinjen.
 • Krav på aktivitet ställs för personer som får försörjningsstöd. Alla steg mot arbetsmarknaden är viktiga.
 • Förenklade och kostnadseffektiva arbetsmarknadspolitiska insatser.

Förenklingar för företagen ger tillväxt

Tillväxten i Sverige måste öka, fler måste ta steget till att starta och driva företag och därigenom anställa nya medarbetare. För den moderatledda regeringen är det oerhört viktigt att fler vågar satsa på entreprenörskap och bidra till att utveckla Sverige. Regeringen föreslår nu bättre villkor för entreprenörer, genom regelförenklingar och goda skattemässiga villkor. Regeringen föreslår därför ett tillägg till den utredning om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag (så kallade 3:12-regler) att analysera hur reglerna kan förändras för att underlätta entreprenörskap, förenklas för att underlätta vid ägarbyte och det tidigare uppdraget om justerad skattesats tas bort.

 

Projektgruppens mål

Målen för samarbetsprojektet Tillväxt och hushållsekonomi är att stärka produktivitet och företagande för att Sverige fortsatt ska vara ett rikt välfärdsland, öka arbetsutbudet – arbete och ansträngning ska alltid löna sig, genomföra en effektivare jobbpolitik för att fler ska försörja sig själva och att lätta kostnadstrycket mot hushållen utan att driva på inflationen.

torsdag 19 januari 2023

Nytt stödpaket till Ukraina!

 

Regeringen presenterade idag ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete för försvarsmateriel, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av avancerade vapen hittills.

Innehållet består av bland annat granatgevär med ammunition, pansarskott, automatgevär och minröjningsutrustning stridsfordon 90 (CV 90) med ammunition och Robot 57 (NLAW) till ett värde av 4,3 miljarder kronor.

Med ett internationellt samarbete blir det möjligt att iordningställa Archer-pjäser för att därefter leverera till Ukraina. Regeringen har idag fattat beslut om att Försvarsmakten ska påbörja det arbetet.

Sverige och Ukraina kommer att ingå ett avtal om samarbete om upphandling av försvarsmateriel. Det innebär att bidra till att stärka Ukrainas förmåga att upphandla, samt gör det möjligt för Ukraina att gemensamt med Sverige beställa försvarsmateriel. Det kan innebära tidsbesparingar på månader upp till år, genom att Sverige kan göra tilläggsbeställningar inom befintliga kontrakt och skänka materielen till Ukraina.

Bedömningen är att kriget inte tar slut i närtid och att Ukrainas behov av vapen fortsatt är stora. Då är möjligheten att köpa direkt från försvarsindustrin ett sätt att öka leveranserna av materiel till Ukraina.

Detta paket tillsammans med stödet från bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Finland med flera innebär att det sammanlaga stödet till Ukraina nu ökar kraftigt.

Vapenpaketet och finansieringen kommer att beslutas genom en extra ändringsbudget som regeringen kommer att besluta om i närtid.


måndag 9 januari 2023

Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige!

 

Elpriserna har under november och december varit mycket höga, särskilt i december då elpriserna i stora delar av Sverige var rekordhöga. Svenska Kraftnät får därför ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram utökat elstöd till hushåll i hela Sverige. 

Det nya elstödet för november och december bör bygga på den tidigare modellen. På grund av höga priser i hela Sverige bedöms hushåll i hela landet få ta del av stödet. Svenska Kraftnät ska därför på nytt ansöka om att använda så kallade flaskhalsintäkter för åtgärder som särskilt tar hänsyn till att de höga elpriserna som drabbat hushållen i hela Sverige. Användningen av medlen kräver ett godkännande av Energimarknadsinspektionen.

Även de norra delarna av Sverige, elområde 1 och 2, omfattas av stödet.

Svenska kraftnät ska lämna sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 20 januari som därefter gör oberoende prövning. När Energimarknadsinspektionen har kommit med sitt beslut kan en närmare tidplan ges för hur och när utbetalningarna till hushållen kan ske för perioden november–december 2022.

måndag 19 december 2022

7 miljarder i subventioner av elbilar som nu kan användas betydligt bättre!

Började dagen med en debatt mot Anders W Jonsson Centerpartiet om subventioner av elbilar i SR P4 Gävleborg. Regeringen har föreslagit riksdagen att ta bort subventionerna som kostar 7 miljarder per år. Det är ett klokt förslag eftersom 7 miljarder då kan användas på ett bättre sätt i statens budget än att subventionera Tesla köpare. Alla vet ju också att bilarna som har subventionerats i stor utsträckning har exporterats till bl a Norge. Men att debattera hur fler ska kunna köra elbil - utan att konstatera att det behövs el till bilarna blir ju mer än konstigt. Som du vet har C tillsammans med V MP och S avvecklat väl fungerande kärnkraft vilket har orsakat dagens elkaos. 

Det som behövs nu är är mer el till lägre kostnad och att staten och kommuner säkerställer att det byggs fler laddplatser. I Gävle borde även det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna upplåta plats för bolag som kan sätta upp laddstolpar för hur ska annars hyresgäster kunna byta bil? Det som också krävs är att Gävle kommun snarast ordnar en detaljplan för tankstation för gas för den tunga trafiken. Någonting som har efterfrågats i flera år utan att kommunen har kommit till skott. Regeringen tar nu ett helhetsgrepp om elekrifieringen vilket är nödvändigt. 

Vill man snabbt ställa om bilparken så är sänkt förmånsvärde för tjänstebilar det snabbaste sättet man kan göra det på. Då kommer företagen att byta bil oftare och fler begagnade bilar kommer ut på marknaden. Väsentligt billigare än 7 miljarder i subventioner av bilar som exporteras till andra länder.

onsdag 14 december 2022

Det är ingen politisk fråga hur barn unga studenter eller andra väljer att organisera sitt luciatåg

 Det har uppstått en debatt efter det att ordförande i regionfullmäktige nekade ett luciatåg att uppträda i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Bollnäs. För egen del så sitter jag inte i regionfullmäktige och vet naturligtvis inte mer än vad som har stått i media om det inträffade. 

När kommunfullmäktige i Gävle sammanträdde så uppträdde Gävles lucia med tärnor som vanligt. Det är ett fantastiskt arrangemang av Lions i Gävle som har som syfte att samla in pengar till välgörande ändamål. Det var så vackert och fint som ett luciatåg ska vara. 

Tyvärr så verkar det ha gått troll i luciafirande runt om i Sverige på olika sätt och det är numera en debatt som uppstår årligen. I år hamnade debatten i Bollnäs. 

Jag tycker att det aldrig kan vara en politisk fråga vem som är lucia. Vill eleverna i en klass välja en lucia så väljer man den personen oavsett ålder kön eller bakgrund. På samma sätt får samma elever bestämma vem som är tärna, stjärngosse eller pepparkaksgubbe i luciatåget. Av den anledningen så borde inte politikerna ha nekat luciatåget utan njutit av uppträdandet i Bollnäs. Eller ska man ha en ordning där varje person i förväg ska godkännas av politikerna? Det blir ju helt orimligt. 

Varje person har rätt att leva sitt liv som man vill och med vem man vill. Det är en moderat utgångspunkt och det finns inte något "rätt eller fel" i det. Det är bara ett konstaterande och en livshållning. 

Vi Moderater tror på den enskilda människan. Punkt.
tisdag 13 december 2022

Frispråkiga Hans Wahlström sparkas från alla politiska uppdrag av Åsa Wiklund Lång

Hans Wahlström (s) har stått upp för Gävle Hamn företagsamhet och infrastruktur i Gävle - även i kommunfullmäktige. Nu petas han av Åsa Wiklund Lång och S KF grupp från alla politiska uppdrag. Det verkar vara lågt i tak hos socialdemokraterna? Eller är det Miljöpartiet som har krävt att han ska sparkas nu när bilhatet har fått fullt genomslag i det nya socialistiska styret i Gävle?