Sidor

söndag 18 februari 2018

Grattis!

Ett stort varmt grattis till Margaretha Larsson som har nominerats av KF gruppen Gävle (M) ikväll som ny ordförande i kommunfullmäktige efter Patrik Stenvard. Valet sker imorgon på kommunfullmäktige

lördag 17 februari 2018

Marharetha Larsson föreslagen till ny ordförande i Gävle kommunfullmäktige - klokt förslag!

Mycket glädjande att se att valberedningen i KF gruppen Gävle föreslår kloka och kompetenta Margaretha Larsson till ny ordförande i Gävle kommunfullmäktig efter Patrik Stenvard . Hon har en hög integritet och en gedigen erfarenhet av politiken i Gävle och kommer att leda oss debattglada kf ledamöter genom sammanträdena 😊 ( säkert kommer några av oss att få en vänlig tillrättavisning när vi blir för debattglada i stridens hetta ) Ewa Thalén Finné får ge goda råd på vägen.

torsdag 15 februari 2018

Nystart för Alliansen och Moderaterna i Gävle kommun

På måndag kommer min partivän Patrik Stenvard att väljas till ny kommunstyrelseordförande, om kommunfullmäktige så beslutar. Vid samma möte kommer vi då även att välja en ny ordförande i Gävle kommunfullmäktige, och som en konsekvens av de ev. valen så kommer vi även att välja ett nytt regionråd i opposition i Region Gävleborg.

Jag tycker att det blir ett utmärkt tillfälle till nystart för såväl Moderaterna i Gävle som för alliansen som helhet. Det är fullt naturligt att många - såväl politiker som tjänstemän -har varit avvaktande till det att vi i M skulle få fram ett nytt namn som kommunstyrelsens ordförande. Det fanns och finns många goda kandidater i ett så stort parti som Moderaterna men vid en samlad bedömning kom vi fram till att Patrik Stenvard i det här läget är den kandidat som kommunfullmäktigegruppen tror kan leda oss till den valseger som Gävleborna kräver av oss i september. Patrik hade också störst stöd i provvalet som genomfördes bland våra medlemmar. För egen del meddelade jag valberedningen att jag inte ville stå högt på KF listan eftersom mitt fokus är Sveriges Riksdag.

Allt annat än en valseger för M och alliansen är ett misslyckande vilket vi är tydliga med.  Det gäller såväl i Gävle kommun som i riksdagen och Region Gävleborg.

Att det går fort att göra en nystart visar vi moderater på nationell nivå där Ulf vinner ett stort förtroende hos svenska folket, och med det så följer också positiva opinionssiffror för vårt parti.

Gävle saknar inte utmaningar. Vi har ett företagsklimat som måste förbättras, arbetslösheten måste ned, vi måste bygga mer småhus, tryggheten måste förbättras liksom både våra skolor och äldreomsorg.

S V MP har styrt Gävle fram till för några år sedan alltsedan rösträtten infördes och det säger sig självt att man inte vänder en supertanker på några få år. Gävle kommun ska vara en serviceinstans för Gävleborna liksom en sparringpartner till våra företag. Det är företagen i Gävle som skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt - och det måste vi i Moderaterna och alliansen skapa förståelse för på alla politiska nivåer.

Gävle har ett utmärkt geografiskt läge där vi kombinerar det norrländska lugnet med närheten till Stockholms puls - och intensiva arbetsmarknad. Gör vi rätt saker den närmsta tiden så kan vi få en mycket positiv utveckling i våra fina vackra kommun. Det är också viktigt att Gävle som största kommun i länet tar på sig ledartröjan för hela länet. Här finns det fortfarande mycket att utveckla.

Även till posten till kommunfullmäktiges ordförande finns det många skickliga kandidater i vårt parti och vi i Moderaterna har ett extra gruppmöte på söndag kväll där partigruppen kommer att nominera en ny person efter Patrik som sedan väljs på måndag.

När de valen är gjorda så kommer då fokus att ligga på dels vad Patrik Stenvard  kommer att göra för riv och nystart tillsammans med våra nämndsledamöter i M och alliansvänner men sedan även valet till nytt regionråd.

Det är regionfullmäktigegruppen som väljer sin kandidat och det finns även här många skickliga kandidater att välja på. Maria Molin gör ett mycket gott jobb och eftersom hon är från Hälsingland så är det inte otänkbart att regionfullmäktigegruppen kommer att söka efter ett namn från Gävle så att hela länet är representerat i vår regionledning.

Nu kör vi emot valseger i Gävle kommun, Region Gävleborg och Sveriges Riksdag!


Inbjudan till livsmedelsseminarium. Ljusdals kommun har som exempel framgångsrikt drivit projektet Sustainable food 2.0


Inbjudan till livsmedelsseminarium

Socialdemokraterna och Moderaterna bjuder in till seminarium,
den 8 mars på riksdagen, kl. 12.00 – 15.00

Det växer fram en ny innovativ cirkulär näring av fisk och grönsaker över hela landet. Stora investeringar planeras och potentialen kan beskrivas som omfattande. Det finns redan anläggningar i 27 av Sveriges kommuner, exempelvis Härnösand, Göteborg, Ljusdal, Nyköping och Bjuv och på flera andra platser i hela Sverige.

Våra regelverk och finansieringsmöjligheter är dock inte anpassade för att underlätta och stimulera utvecklingen mot denna cirkulära produktion. Vi har nu chansen att bygga upp en hållbar miljardindustri som ökar landets självförsörjning av fisk och grönsaker samtidigt som folkhälsomålen kan förverkligas och vår sårbarhet i avstängningstider minskar.

Vi vill delge Er:

·         Våra erfarenheter

·         Möjligheter och utmaningar vi ser för Sverige

·         Hur gamla regelsystem och okunskap om denna nya näring bromsar och hindrar.

·         Vad vi bedömer behöver göras. Hur den lagstiftande makten kan hjälpa till.

SLU/SSEC har tillsammans med Ramboll Sverige AB arbetat med denna fråga under längre tid, där ambitionen är att utnyttja senaste teknologi, restflöden av energi och kunskap för att utveckla kommersiellt konkurrenskraftiga cirkulära produktionskoncept med minimal miljöpåverkan.

Refarm är en ny organisation på framväxt – ett nätverk kring möjligheterna för ny och ökad hållbar matproduktion som ökar landets självförsörjningsgrad. Refarm 2030 har snabbt etablerat sig som ledande nationell drivkraft bakom fisk- och grönsaksproduktion i städer och på landsbygd.

Ljusdals kommun har som exempel framgångsrikt drivit projektet Sustainable food 2.0 tillsammans med Ramböll Sverige under ca 2,5 år. Flera andra liknande projekt finns över hela landet, urbant och ruralt.

Deltagare:

Företeträdare för SLU/SSEC och Refarm.

Program och deltagarförteckning kommer att skickas om några dagar.

 

Plats: Nubiska rummet, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro

 

Lars Beckman                                                         Monica Haider

Moderaterna, Riksdagsledamot                         Socialdemokraterna, riksdagsledamot                                    

                                                                                

 

Anmälan görs med namn och epost senast den 5 mars till Monica.haider@riksdagen.se

 

Välkomna

Seminarium- Regelförändringar för att underlätta förvaltning av enskilda vägar


INBJUDAN

 

Seminarium- Regelförändringar för att underlätta förvaltning av enskilda vägar

 

Tid:   Onsdag den 28 februari  kl 10.00-11.30

Plats :  Riksdagshuset, lokal  RÖ2-10

Entré Norrbro 1 B, Riksdagshuset  östra ( RÖ)

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten via Trafikverket, kommuner, vägföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Det rör sig om totalt 44 000 mil, varav endast 7 800 mil får statsbidrag. Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar, och över 2 miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar.

 Fastigheternas andelstal är i mycket stor utsträckning inaktuella, och uppgifter i fastighetsregistret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Kartläggningar visar att minst 5 000 lantmäteriförrättningar skulle behöva göras varje år under ett antal år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen.
 

Problemen med uteblivna och även försenade lantmäteriförrättningar behöver lösas. Sedan flera år tillbaka ligger hos regeringskansliet ett förslag från riksförbundet för enskilda vägar (REV) om förenklingar för att snabba på och minska kostnaderna för ändra andelstalen. Ett stort antal motioner ligger nu i riksdagen med förslag på en lagöversyn.

 

Syftet med seminariet är att

·        belysa de problem som råder med nuvarande regelverk

·        belysa föreslagna åtgärder för att förenkla och underlätta förvaltningen av landets alla vägsamfälligheter

 

Ansvarig för seminariet är bl a Advokat Uno Jakobsson ordförande Riksförbundet enskilda vägar.

Deltagare bjuds in från riksdagen, regeringskansliet, myndigheter, markägar- och väghållningsorganisationer samt transportsektorn.

 
Anmälan av deltagande görs till hadi.ala.hadi@riksdagen.se märk anmälan seminarium 28 februari

 
Samt glöm inte att ta med dig giltigt ID kort för inpassering. Kom senast 9.45 för inpassering i god före seminariet om du är extern gäst.

 

Lars  Beckman                              Leif Nysmed

Riksdagsledamot (M)                     Riksdagsledamot (S)

 

Vilka reformer krävs för att förbättra integrationen? Är mer företagande vägen framåt för att stärka etableringen?

Inbjudan: Riksdagsseminarium om ett av valårets hetaste frågor

 
Vilka reformer krävs för att förbättra integrationen? Är mer företagande vägen framåt för att stärka etableringen?

 

Onsdagen den 14 mars kl. 11.30 – 13.00 bjuder riksdagsledamoten Lars Beckman in till lunch- seminarium om jobbskapande som grunden för integration i gästmatsalen i Riksdagen.

 
Sverige står med tydliga problem på arbetsmarknaden. Även om sysselsättningsgraden är hög är strukturarbetslösheten bland unga och utrikes födda påtaglig. Problemen i utanförskapsområden är därtill problematisk. Under mandatperioden har ett antal åtgärder införts för att åtgärda problemen, men är de tillräckliga? Och hur kan politiken medverka till att integrationen stärks genom fler riktiga jobb i riktiga företag?


Medverkande

Jan Edling, tidigare LO-ekonom och nu aktuell med rapporten ”den svenska arbetsmarknaden under 3 decennier”, föredrar sin rapport i korthet och aktuell problembild .

 Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv, ger aktuell bild av läget på arbetsmarknaden och en kort genomlysning av aktuella reformer under mandatperioden. Han redogör även för näringslivets reformprioriteringar under kommande år.

Anastasia Georgiadou, VD för Almninia Assistens, ger sin syn på hinder och möjligheter för företagande och vilka problemområden som behöver lösas för att stärka jobbskapandet. 

 Joakim Carlsson, VD för Sibylla, berättar om sin verksamhet vilka möjligheter som ges med fler inträdesjobb och företaget som jobbmotor och integrationsmotor.

Tarek Malak, franchisetagare på Sibylla och utsedd till årets framtidschef 2017 av tidningen Chef.

Siavosh Dirakthe, social entreprenör och föreläsare

Seminariet avslutas med en paneldiskussion och samtal med publiken.

 Moderator: Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på Timbro

………………….

OSA senast tisdagen den 9 mars till:


 

söndag 11 februari 2018

Kvotering eller bästa laget till OS?

Vad tycker du? Ska Sverige alltid skicka de bästa idrottarna till OS så att Sverige vinner medaljer eller ska v s fi och mp kvoterings/identitetspolitik användas även på idrottsområdet? Vad tycker du? Kvotering eller bästa laget?