Sidor

fredag 14 mars 2014

Utanförskapet i Gävleborg har minskat med 10 000 personer enligt Riksdagens utredningstjänst.
Utanförskap


Begreppet utanförskap har kommit att användas i olika sammanhang bland annat av regeringsföreträdare sedan den borgerliga alliansen kom till makten 2006. Användningen av begreppet har beskrivits som problematiskt eftersom regeringen inte presenterat någon entydig definition (Riksrevisionen 2008). Den grundläggande utgångspunkten vid användningen av begreppet är individens deltagande på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan olika mått ligger i vilka egenskaper man väljer att foga samman för att säga något om utanförskapet. SCB:s indikator byggs upp av information om individer med försörjning från olika ersättningssystem. Utgångspunkten är statistik över antalet personer i åldrarna 20-64 år som försörjs genom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

 

Tabell 1: Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag i Gävleborgs län 1999-2011

 
Sjuk-penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning[1]
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Ekonomiskt
bistånd
Totalt
Folk-
mängd
20-64 år
Andel
1999
6 071
12 562
11 469
6 167
2 199
38 469
160 199
24,0
2000
7 743
12 598
10 361
5 165
2 060
37 927
159 596
23,8
2001
9 699
12 981
8 722
5 195
1 790
38 387
159 055
24,1
2002
9 804
14 007
7 874
5 732
1 646
39 063
158 476
24,6
2003
9 238
14 957
9 116
4 738
1 681
39 731
158 293
25,1
2004
7 749
16 301
9 440
5 687
1 792
40 970
158 108
25,9
2005
6 201
17 240
8 814
6 051
1 873
40 180
157 945
25,4
2006
5 170
17 361
7 275
7 062
1 742
38 609
157 584
24,5
2007
4 166
17 016
5 884
4 474
1 765
33 305
157 233
21,2
2008
3 478
16 278
4 166
4 171
1 903
29 996
157 130
19,1
2009
2 919
14 962
5 325
6 167
2 370
31 742
156 445
20,3
2010
2 577
13 159
4 376
8 473
2 751
31 337
156 026
20,1
2011
2 946
11 298
3 401
8 064
2 867
28 577
155 241
18,4

Källa: SCB 2012


För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar mäts antalet helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses antalet individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

 

Vad som kan konstateras i tabell 1 är att andelen arbetslösa och personer som försörjs via olika ersättningar och bidrag ökade fram till 2004 för att sedan minska. Minskningen för perioden 1999-2011 motsvarar cirka 5,5 procentenheter.

 

 

Om vi utgår från SCB:s statistik över helårsekvivalenter och använder det för att beteckna det så kallade utanförskapet framgår det att andelen är större i Gävleborgs län än i övriga riket. Relaterar vi Gävleborg till de övriga länen i Sverige så kan det konstateras att länet utmärker sig genom att utanförskapet är relativt stort under hela perioden. Det ligger konstant bland de tre län med störst andel personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag. Åren 2006-2011 har Gävleborgs län haft störst andel försörjda med sociala ersättningar och bidrag av rikets alla län. Relateras den regionala statistiken för Gävleborgs län till utvecklingen i riket som helhet kan det konstateras att utvecklingen är relativt likvärdig. Skillnaden är som störst 2004 då andelen för Gävlebors län ligger 5,9 procentenheter över riket. Skillnaden minskar sedan något för att vara som minst 2008 och 2011 då skillnaden låg på 3,9 respektive 4,0 procentenheter.

 


Källor


Riksrevisionen (2008), Utanförskap och sysselsättningspolitik – regeringens redovisning, RiR 2008:26. Besökt 2012-11-21

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1811/RiR_2008_26.pdf

 

Statistiska centralbyrån (2012), Hushållens ekonomi allmän statistik - Antal helårsekvivalenter 1999-2011 efter län. Besökt 2012-11-21


 [1] Sjuk- eller aktivitetsersättning är den term som sedan 2003 används istället för förtidspension

Inga kommentarer: