Sidor

lördag 4 maj 2013

Varför är socialdemokraterna så negativa mot just ungdomar?

Ungdomsarbetslösheten i Sverige har varit hög sedan 90-talet. I Gävle var den i Arbetsförmedlingens senaste mätning 26,7 procent. (även om man ska vara medveten om att studenter som söker jobb är med i statistiken) Det är allvarligt och några grundläggande orsaker har varit brister i utbildningssystemet och alltför höga trösklar mellan skola och arbetsmarknad. Tack vare Moderaternas och Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik har Sverige nu, till skillnad från många av våra europeiska grannländer, möjlighet att bemöta dessa problem med satsningar istället för att tvingas till besparingar och krisåtgärder.

Utöver att vi har reformerat gymnasieskolan för att öka undervisningskvaliteten och minskat avhoppen har vi genomfört en rad arbetsmarknadsreformer som är riktade mot ungdomar. Kopplingen mellan skola och arbetsliv har förstärkts genom satsningarna på lärlings- och yrkesutbildningar. En viktig del har också varit den halverade arbetsgivaravgiften för unga och den sänkta restaurangmomsen.

Socialdemokraterna är emot båda dessa satsningar, trots att var tredje anställd i restaurangbranschen är under 25 år. Det gäller även i Gävleborgs län, där restaurangnäringen har närmare 3000 anställda, varav en tredjedel unga under 26 år.
 
Socialdemokraternas förslag om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och höjd restaurangmoms skulle kraftigt försämra ungas chans att få ett första jobb. Så tar man inte ansvar för jobben eller ungas möjligheter, varken här i Gävle eller övriga Sverige.

Inga kommentarer: