Sidor

torsdag 28 juni 2012

Migrationsöverenskommelse mellan Regeringen och mp.

Idag presenteras hur frågan om vård för personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa”) ska få laglig rätt till subventionerad vård. Detta innebär att regeringen nu fullföljer den del av ramöverenskommelsen med Miljöpartiet på migrationspolitikens område som gäller vård.

Ur Ramöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet den 3 mars 2011:

Frågan om att utvidga skyldigheten för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet är föremål för utredning. Ambitionen är att rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper som idag saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård.

Statsminister Fredrik Reinfeldt uppvaktades kort efter valet 2010 av Miljöpartiet som sökte ett samarbete specifikt på migrationsområdet. Sedan tidigare hade regeringen och MP haft stor samsyn när det gällde de delar av politikområdet som rör arbetskraftsinvandring. För att säkerställa att den nya parlamentariska situationen inte skulle leda till inflytande från SD behövdes ett starkt och tydligt stöd. Med tanke på historiken inom asylpolitiken var det inte tänkbart för en alliansregering att söka det stödet hos (S), som dessutom visat sig framstegsfientligt när det gäller en viktig fråga som arbetskraftsinvandring.

Det är ingen hemlighet att det funnits olika ingångar till hur detta ska landa – och i en kompromiss måste alla ge och ta. Det som nu är överenskommet har det goda med sig att det är tydligt och enkelt att förklara, eftersom de nivåer som kommer att tillhandahållas helt och fullt motsvarar de som redan gäller för asylsökande. Att vården skulle utökas till fler än tidigare ingick redan i ramöverenskommelsen från mars 2011.

Det kommer också att jämna ut olikheter som funnits över landet, där vissa landsting bekostat vård, och andra inte gjort det. Detta leder till en ökad rättsäkerhet för såväl patienter som sjukvårdspersonal.

”Papperslösa” personer som inte fyllt 18 år ges rätt till subventionerad:

- Fullständig vård

- Regelbunden fullständig tandvård

- Läkemedel

Gömda och papperslösa vuxna ges rätt till:

- Vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård m.m.

- Hälsoundersökning

- Tandvård som inte kan anstå

- Läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten

Landsting/regioner har idag möjlighet att erbjuda vård upp till den nivå som gäller för bosatta inom landstinget. Denna möjlighet för landstingen ska kvarstå och tydliggöras i lag eller på det mest ändamålsenliga sättet.

En departementspromemoria kommer att tas fram inom Regeringskansliet. Den kommer att skickas ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Kostnaden och finansieringen bereds i Regeringskansliet inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Det förändrade regelverket ska träda ikraft den 1 juli 2013.

Denna överenskommelse gäller vård för personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta. Personer som vistas i landet endast tillfälligt, t.ex. turister, omfattas inte.

Inga kommentarer: